Eerlijk Alternatief

Sport

Kan iedereen blijven sporten?

Eerlijk Alternatief vindt dat elke inwoner sport moet kunnen beoefenen in deze gemeente. Daarnaast stelt Eerlijk Alternatief voor om de Oude Polder (naast Klapwijk, Tolhek) te reserveren voor sportactiviteiten. Momenteel is er bij de gemeente nog geen geld om dit gebied op die wijze te ontwikkelen, maar op de wat langere termijn als de economie weer aantrekt, moeten we dit soort gebieden in reserve hebben.

Samenwerken

Wij menen dat sportorganisaties moeten samenwerken met andere voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld de voor- en naschoolse opvang zijn, maar ook ouderenzorg of jeugdwerk. Maar ook samenwerken met andere sportorganisaties is winst, de oprichting van de Sportraad is dan ook van harte toegejuicht door Eerlijk Alternatief.

Wij zullen bij de verstrekking van subsidies uiterste zorgvuldigheid betrachten en het maatschappelijk belang steeds zwaar laten wegen. Bij subsidiëring van verenigingen moet worden uitgegaan van het aantal leden of groeiprognoses. Organisaties die samenwerken, zullen door Eerlijk Alternatief worden gesteund.

Wij vinden samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Kinderen uit onze gemeente sporten ook in Den Haag, Lansingerland en Delft en andersom. Eerlijk Alternatief staat open voor het meedenken buiten de gemeentegrenzen met het belang van de vereniging en de sportende leden voorop.

Iedereen doet mee

Het profijtbeginsel in de sport gaat ervan uit dat wie profiteert mee moet betalen. Vanuit dit beginsel heeft de gemeente eerder besloten om onder andere de huren voor de sportvelden/accommodaties fors te gaan verhogen. De verenigingen bepalen zelf of deze verhoging doorberekenen aan de sporters door het verhogen van de contributies of andere inkomsten vinden bijvoorbeeld door sponsoring.

Eerlijk Alternatief vindt dat het niet zo mag zijn de contributies van de verenigingen te hoog worden waardoor sporters niet meer in staat zijn deze te betalen en gedwongen worden te stoppen met sporten. Niemand mag buiten de boot vallen en iedereen moet kunnen (blijven) sporten.

Eerlijk Alternatief vindt de hoogte van de contributie ook een primaire taak is van de verenigingen. De contributies moeten betaalbaar zijn. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld ook zoeken naar sponsoren om ervoor te zorgen dat contributies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast is het ook aan de sporters om kenbaar te maken als men de contributie niet kan betalen. Eerlijk Alternatief blijft pleiten voor een voor ieder toegankelijke oplossing. Het gestarte sport/cultuurfonds en de aansluiting met de Rotterdampas, onder andere bedacht door Eerlijk Alternatief, voor de minder draagkrachtigen is een prima hulpmiddel, maar er is nog veel meer mogelijk. Voor de heel kleine groep die zelf echt niets bijdragen, maar waarvan het wel heel belangrijk is dat zij via een vereniging sporten, moet het bij wijze van uitzondering mogelijk zijn dat zij geen contributie betalen.