Eerlijk Alternatief

Ouderen en gehandicapten

Wordt er wel genoeg rekening gehouden met ouderen?

Eerlijk Alternatief pleit voor een samenhangend ouderenbeleid, waarbij in alle sectoren van de lokale besluitvorming rekening gehouden wordt met de belangen van ouderen en de ouderen ook betrokken worden.

Voorzieningen

De kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw hebben elk voorzieningen voor ouderen en gehandicapten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten aangeboden krijgen. Wij vinden het van belang dat deze voorzieningen (nog meer) gaan samenwerken. We weten allemaal dat zij in hun mogelijkheden begrensd worden en dat zij het financieel vaak moeilijk hebben. Mede door Eerlijk Alternatief is er extra geld uitgetrokken zodat er in elke kern een wijkcentrum is.

AWBZ

Het baarde Eerlijk Alternatief zorgen dat een gedeelte van de AWBZ, de lichte zorg, die verzekerd was, met een korting van 25 procent overgeheveld was naar de gemeente. Uiteraard zouden wij liever de oude bejaardenhuizen terug zien. Maar helaas heeft de landelijke politiek anders besloten. Mensen moeten nu langer thuis blijven wonen. Mede door Eerlijk Alternatief is de bijdrage die men moet betalen bij behandeling enzovoort gehalveerd. Met uitzondering van de huishoudelijke hulp. Eerlijk Alternatief is een voorstander dat ook de huishoudelijke hulp toegevoegd wordt aan die regeling. Enerzijds omdat mensen die hulp nodig hebben niet onnodig getroffen hoeven te worden in hun portemonnee en anderzijds gaat er een preventieve werking vanuit. Als een huishoudelijke hulp ziet dat iemand zich niet goed verzorgd of niet goed wordt verzorgd of eenzaam is, kan hij of zij advies en hulp vragen bij de gemeente.

Organisaties zoals (de twee grootste zorgaanbieders in onze gemeente) Pieter van Foreest en Ipse De Bruggen kunnen nog beter samenwerken door bijvoorbeeld tijden van dagbesteding af te stemmen op elkaar. Je kunt dan bijvoorbeeld veel efficiënter rijden als bijvoorbeeld inwoners uit Pijnacker naar Veenhage of Craeyenburch in Nootdorp moeten.

Het netwerk van vrijwilligers en professionele zorg zal ervoor moeten zorgen dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren, binnen hun mogelijkheden om mee te kunnen doen aan de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen als gevolg van de bezuinigingen of als gevolg van rare overbodige regelingen.

Keukentafelgesprekken

Eerlijk Alternatief vindt dat zogenoemde Keukentafelgesprekken een positieve bijdrage moeten leveren. Aan de keukentafel bepalen ambtenaren, samen met zorgvragers, op welke vorm van zorg men aanspraak kan maken. Het is vanzelfsprekend dat de mantelzorger ook uitgenodigd wordt om proactief deel te nemen aan dit keukentafelgesprek. Zij zijn van het grootste belang als het gaat om kennis en ervaring met de behoeftes en wensen en van de zorgvrager. Gezien recent onderzoek is waakzaamheid geboden.

De kansen liggen in minder regels, minder papier, effectievere en kortere procedures en zelf als gemeente gaan indiceren (zorg en/of begeleiding toewijzen). Toetsen en controleren van geleverde hulp kan via steekproeven met strakke rapportages. Daar moet dan wel de kennis voor aanwezig zijn binnen het ambtelijk apparaat. Iemand die niet meer beter wordt (bijvoorbeeld bij dementieel syndroom, spierziekte etc.) hoeft niet extra belast te worden met herindicaties. Dit is alleen nodig bij meer aanvraag vanwege achteruitgang.

(Thuis)zorg

Eerlijk Alternatief vindt dat de (thuis)zorg op een kwalitatief hoog peil moet blijven. Wij zullen daarom niet alleen sturen op budget, maar vooral ook op inhoud. Geen wurgcontracten met thuiszorgorganisaties.

Er zijn nog veel mensen die door de ingewikkelde procedures problemen ondervinden bij het aanvragen van (thuis)zorg of hulpmiddelen.

Eerlijk Alternatief pleit voor vereenvoudiging van die procedures, snelle toewijzing van de benodigde zorg en zo veel mogelijk hergebruik van de hulpmiddelen.

Hulpmiddelen

Bij de toewijzing van hulpmiddelen, zorg of aanpassingen moet ook worden gekeken naar het netwerk en de gezins- en werksituatie van de aanvrager. Het mag nooit meer voorkomen (dit is een praktijkvoorbeeld uit onze gemeente waarin EA bemiddeld heeft) dat een gehandicapte moeder geen traplift krijgt en vervolgens negen maanden op een bed in de woonkamer moest verblijven. Daarnaast is het belangrijk dat mensen in een koophuis een tegemoetkoming krijgen voor het plaatsen van een traplift. Nu kan men met een koophuis alleen een lening krijgen. Het is belachelijk voor iemand die hard gewerkt heeft en een koophuis bezit door een noodlottig ongeval nog een keer moet boeten.

Keuze voor PGB

Eerlijk Alternatief vindt dat de aanvrager zelf mag kiezen of gekozen wordt voor Zorg in Natura of voor een Persoonsgebonden budget. Wanneer de aanvrager kiest voor een PGB moet er wel sprake zijn van begeleiding. De inkoop van zorg is erg ingewikkeld, niet iedereen kan daar zelf goed mee omgaan. In elk geval moet voorkomen worden dat de aanvrager overblijft met een PGB-schuld.