Eerlijk Alternatief

Maatschappelijke voorzieningen

 Krijg ik straks nog hulp?

Eerlijk Alternatief strijdt voor behoud van de basisvoorzieningen en de collectieve/algemene voorzieningen.

De maatschappelijke voorzieningen zijn samengevoegd in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar vindt u het consultatiebureau, het jongerenwerk, jeugdhulp en de GGD. Omdat wij het Centrum voor Jeugd en Gezin als een onnodige en kostbare vorm van overheidsbemoeienis zagen, vinden wij het voortbestaan van dit centrum alleen gerechtvaardigd als men tot een verregaande samenwerking met alle partners komt, bijvoorbeeld ook met Jeugdzorg. Alleen dan kan het tot soepele doorverwijzingen komen waarin het gezin echt centraal staat. Eén gezin, één plan, één regisseur. De zorg loopt nu veel onnodige vertraging op en heeft daardoor wellicht zelfs een kostenverhogend effect door het gebrek aan samenwerking. Niemand mag tussen wal en schip vallen.

Gezinnen die hulp nodig hebben, moeten die snel en laagdrempelig kunnen krijgen. Korte lijnen zodat de vraag van de burger snel en goed wordt opgepakt. De gemeente moet hierin de regierol vervullen, zodat de burger daadwerkelijk centraal staat. Ook mensen die de weg niet goed weten te vinden moet de gemeente de weg wijzen. Iedereen moet dezelfde hulp kunnen krijgen.

Wachtlijsten en wachttijden zijn voor ons onacceptabel.

Decentralisaties

Er zijn drie grote decentralisaties geweest. Dat was de jeugdzorg, de lichte zorg (voorheen AWBZ zorg) en de Wet Werk en Bijstand (de uitkeringen). De gemeente moest meer gaan doen met minder geld. Eerlijk Alternatief heeft gezien dat het hier een daar nog niet geheel geland is. We zien dat er nog steeds in hokjes wordt gedacht en niet vanuit het betrokken gezin. De gemeente heeft veel kennis en ervaring opgedaan, maar het is nog niet af. Dit heeft tijd, expertise en daadkracht nodig. Toch moeten er zoals in zoveel gemeentes, geen extra dure externen ingehuurd worden. Maak gebruik van kennis die er nu is bij ambtenaren en bestuurders. Wij vinden dat de betrokken ambtenaren goed geschoold moeten blijven worden op reguliere basis om zich te verdiepen in deze specifieke materie Zorg dat je dure inhuur gaat afbouwen. En zet iemand aan het roer die de passie en de ervaring heeft om een dergelijke transformatie in goede banen te leiden en de organisatie verder te brengen. Dit geldt dus ook voor een nieuwe wethouder. Deze moet niet alleen veel affiniteit hebben met zorg, maar ook uit het zorgwerk afkomstig zijn. Ons motto is dan ook “minder knieën onder het bureau, maar meer handen aan het bed”.

We zien ook veel kansen in het eigen sociale netwerk. Er wordt soms te snel naar de zorg doorverwezen en dat kan verbeterd worden, mits belangrijke zorgwekkende signalen wel herkend worden. Hiervoor is een goede samenwerking met artsen, scholen en wijkverpleegkundigen essentieel. De wijkteams kunnen hier een nog belangrijkere rol in vervullen.

Opvallend zijn de vele doorverwijzingen vanuit de huisartsen richting de GGZ-behandeling. Is dit positief en zorgen wij er zo voor dat langdurige hulp niet nodig is of wordt er meteen doorverwezen als een kind een keer uit de bocht vliegt? Mede op aanvraag van Eerlijk Alternatief loopt er een onderzoek.

Eerlijk Alternatief pleit, ook in de zorg, voor veel aandacht voor preventie. Voorkomen is beter dan genezen.

Sociale voorzieningen en Meldpunt ‘Zorg om Zorg’

De taken die van het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeente zijn nog niet allemaal zonder slag of stoot goed ingevuld. De gemeente kreeg een grote rol. Eerlijk Alternatief vindt dat de gemeente erop moet blijven toezien dat met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk moet worden bereikt. Ook moeten zaken meer in samenhang gezien worden en moeten de juiste prioriteiten gesteld worden.

In onze rol als volksvertegenwoordiger resulteerde dit in de oprichting van het meldpunt ‘Zorg om Zorg’ van Eerlijk Alternatief. Wij kregen allerhande vragen, tips, maar soms ook klachten binnen over het functioneren van de gemeente in het Sociaal Domein. Deze meldingen zijn te allen tijde doorgespeeld aan de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente en heeft zaken opgelost of gezorgd voor een betere communicatie waar de inwoners allemaal van mee profiteren. De bevindingen van het meldpunt zijn gebundeld in een rapport, ter inzage op de website, en het meldpunt zal door blijven draaien voor wie het nodig heeft.

Samenwerken

Eerlijk Alternatief wil dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van de verwijsindex, instanties moeten meer en beter gaan samenwerken, want een probleem in een gezin komt nooit alleen. Wij zien dan ook een duidelijke rol weggelegd voor de scholen, de SWOP, het Jeugd- en Jongerenwerk, Bibliotheek Oostland, de wijkagent, de wijkmanager, de verenigingen, de huisartsen en een grotere betrokkenheid van een ieder in de maatschappij. Meer op elkaar letten en meer voor elkaar zorgen is het devies. Pas op voor over-problematiseren, maar grijp wel in als het noodzakelijk is!

Het wijkgericht opereren (eerst kijken naar het biologisch netwerk, daarna het sociale netwerk, daarna de wijk en als laatste pas de professionals) heeft de toekomst. Dit moet nog meer worden vormgegeven. De wijkteams zijn goed gestart, maar hier is nog een flinke slag te maken.

Er moet sneller geschakeld worden. Als er eindelijk voorlichting kan worden gegeven in de tweede klas over ‘sexting’ op internet en het blijkt dat ook de brugklas behoefte heeft aan voorlichting moeten ze dan. Men moet niet wachten op goedkeuring van de raad.

Kostenbesparing

Eerlijk Alternatief pleit voor een multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen en buitenruimtes, zodat (een deel) van de kosten kan worden gedeeld. Naast de kostenbesparing is een kruisbestuiving tussen activiteiten en organisaties een voordeel dat mooi meegenomen kan worden. Een inlooppunt voor senioren gedijt veel beter als er tegelijkertijd geknutseld kan worden met kinderen of een boek geleend kan worden. Dit gebeurt natuurlijk niet vanzelf, Eerlijk Alternatief zal blijven streven naar een wijkcentrum in elke dorpskern. Hier is mede door Eerlijk Alternatief ook extra budget voor uitgetrokken.

Kinderopvang

Als de overheid stimuleert dat beide ouders werken, moet kwalitatief goede en vooral betaalbare kinderopvang te allen tijde voorhanden te zijn. Eerlijk Alternatief pleit ook voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld buurtbewoners die de handen ineen slaan om te komen tot een goede gezamenlijke opvang, de gemeente kan hier zeker een rol in spelen. Helaas heeft de overheid steeds strengere en zwaardere regels voor kinderopvang opgesteld welke eveneens een kostenverhogend effect hebben. Om de buurtbewoners te stimuleren denken wij aan een infopunt (digitaal) waar ouders niet alleen elkaar kunnen vinden in de wijk, maar ook de informatie over alle regelgeving terug te vinden is.

Hulpmiddelen-depot

Door vergrijzing zal de aanvraag voor hulpmiddelen toenemen. Hulpmiddelen worden soms vergoed door de gemeente of door de verzekeraar. Een aantal hulpmiddelen wordt niet vergoed (zoals rollators). Eerlijk Alternatief zou graag een hulpmiddelen-depot inrichten waar tweedehands hulpmiddelen opgeknapt worden en verstrekt worden. Sommige hulpmiddelen (bv scootmobiels) die maar kort gebruikt worden staan vervolgens in een garage of schuur. Dit is zonde en geldverspillend.  Door een depot voor opslag en opknappen van hulpmiddelen komen we tot een duurzame oplossing maar ook zorgen we op deze manier voor werk- en leerplaatsen, sociale werkvoorziening en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijzondere bijstand

Door de crisis nam de (bijzondere) bijstand toe. Wij zien nu dat mensen weer instromen naar werk. Nu is het zo dat als bijvoorbeeld een wasmachine stuk gaat en men op bijstandsniveau leeft, men van de gemeente een vergoeding krijgt om een nieuwe wasmachine te kopen. Eerlijk Alternatief vindt een goedwerkende tweedehands machine ook een goede oplossing. Om te voorkomen dat deze regelingen betaalbaar blijven voor de gemeente moeten we met creatieve oplossingen komen. Hiervoor willen wij ook een depot inrichten (Het Hulpmiddelen-depot). Duurzaam en betaalbaar!

Wij willen graag scholen betrekken voor bijvoorbeeld stageplekken in het bedoelde depot. Eerlijk Alternatief heeft hier een plan voor opgesteld en in de vorige raadsperiode aangeboden aan diverse wethouders, helaas is het idee nog niet omarmd, maar Eerlijk Alternatief zal blijven hameren om dit plan vorm te gaan geven.

Ondersteuning jonge gezinnen bij echtscheiding

De overheid gaat niet over relaties en dus ook niet over het beëindigen van relaties. Maar Eerlijk Alternatief vindt dat er wel een verantwoordelijkheid is voor het veilig en gezond opvoeden van kinderen, ook als die kinderen betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders. In het buitenland zijn er met succes laagdrempelige oplossingen ontwikkeld in de vorm van online cursussen die ertoe leiden dat scheidingen niet leiden toe vechtscheidingen. Eerlijk Alternatief is er voor om te onderzoeken of er voor Pijnacker-Nootdorp ook dergelijke initiatieven kunnen worden genomen.