Eerlijk Alternatief

Jeugdbeleid

Heeft onze jeugd de toekomst nog?

Onze jeugd heeft de toekomst, maar die moeten we dan wel bieden en de jeugd begeleiden naar een evenwichtige en kansrijke toekomst. Wij menen dat het jeugdbeleid niet aanbodgericht, maar vraaggericht moet zijn. Wat wil onze jeugd nu zelf? Keer op keer blijkt dat de instantie die ingehuurd is door de gemeente om het jeugdbeleid uit te voeren te weinig vraaggericht werkt. De drie jongerencentra Choizz, Lighthouzz en Upstairzz (voorheen Hofnar) zijn inmiddels gesloten door gebrek aan bezoekers. Ook de activiteiten trekken te weinig deelnemers. Het Meidenwerk is hier een positieve uitzondering op. De samenwerking met Team4Talent laat wel een iets positiever beeld zien, maar is nog niet volledig uitgenut. Eerlijk Alternatief is van mening dat deze dure externe instantie, de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland beter vervangen kan worden door eigen mensen in de gemeente. Deze zijn dan in dienst van de gemeente en kunnen beter kunnen aansluiten op de vraag van onze jeugd en de aanwezige activiteiten die georganiseerd worden door instanties als scholen, initiatieven van vrijwilligers en kerken.

Het geld dat hierdoor wordt bespaard, kan als subsidie worden verstrekt aan de Trucker, de Poort, Scouting, Hobbyclub De Doe-Wat, Jeugdland en andere instanties waar men op vrijwillige basis de jeugd wel weet te boeien.

Bij nieuwe wijken kan er wel een behoefte ontstaan aan een ontmoetingsplek. Zorg dat je maatwerk biedt en kijk goed naar de demografische opbouw van een wijk!

Daarnaast blijft Eerlijk Alternatief fel tegenstander van de veel te dure jongerenwebsite, zeker nu gebleken is hoe kinderlijk eenvoudig het was voor kwaadwillenden die zich ongestoord en vooral ongemonitored konden misdragen op het forum. De Monitor is overigens een feature waar de gemeente wel voor betaalt. Dit kan anders en beter, zonder tussenkomst van een extern bureau, maar via de gemeente en de zorginstanties zelf.  www.jonginpijnackernootdorp.nl.

Opbouwwerkers

Jeugdwerkers moeten samen met de wijkagent de straat op. Wij menen dat jeugdwerkers in breder verband moeten worden ingezet. Jeugdwerkers moeten veranderen in opbouwwerkers, dat wil zeggen dat ze een handhavend karakter kunnen krijgen. Samen met de politie, dus ook ’s nachts, de straat op. Ze kunnen dan ondersteuning bieden bij overlast. Natuurlijk moeten ook de ouders aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen.

Hangplek

Jongeren zorgen vaak voor overlast omdat ze geen eigen plek hebben en samenkomen midden in een woonwijk. Wij pleiten voor voorzieningen voor de jeugd langs de randen van de gemeente in de vorm van bijvoorbeeld skate-parkjes en trapveldjes. Een goed voorbeeld is het skateparkje en pannaveld aan de Klapwijkseweg/Tolhek. Maar laat de jeugd daar zelf ook over meedenken. Ook over de kostenkant.

Overlast

Daar waar de jeugd overlast veroorzaakt in de vorm van vandalisme, bedreigingen of fysiek geweld, moet hard worden opgetreden om herhaling te voorkomen. Tevens zijn wij voorstander van de inzet van (mobiel) cameratoezicht bij de zogenoemde ‘hotspots’ om raddraaiers makkelijker aan te kunnen houden. Eerlijk Alternatief is voorstander van lik-op-stukbeleid door wat gesloopt is op de daders te verhalen.

Omgaan met geld

Jongeren zijn opgegroeid in een consumptieve maatschappij. Zij staan bloot aan veel verleidingen. Zij willen allemaal de nieuwste mobiele telefoon. Dit leidt in veel gevallen tot schulden. Bijna de helft van de kinderen tot 20 jaar leent geld en dat aantal stijgt. Voor MBO’ers van 18 jaar of ouder heeft zelfs meer dan een derde schulden. En dat is een slechte start voor de toekomst.

Eerlijk Alternatief wil dat er aandacht komt voor dit probleem. Voorlichting en onderwijs op dit punt, bijvoorbeeld door lessen van rolmodellen (peer educators).

Jeugdzorg

In 2015 werd Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. De negen gemeenten bleven allen samenwerken in Haaglandenverband. Wij zien veel verschillen in de gemeentes. In onze gemeente gebruiken wij weinig dure 24-uurs zorg. Wij zijn voorstander om te betalen wat je afneemt. Als de gemeente veel investeert in de ‘voorkant’, waarmee je voorkomt dat een kind opgenomen moet worden, is dat niet alleen beter voor het kind, maar ook goedkoper. Het geld wat je dan overhoudt kun je dan anders gebruiken.

Wij vinden dat de betrokken ambtenaren goed geschoold moeten worden op reguliere basis in deze specifieke materie. Wij hebben een voortrekkersrol met pleeggezinnen. Waarschijnlijk komt dat door onze kleine gemeente. Wij zijn daar trots op. Maar het moet niet zo zijn dat wij straks financieel de dupe worden van alle fantastische pleeggezinnen. Deze kinderen hebben vaak extra hulp nodig,

Wij zijn voorstander om de gemeente waar het kind vandaan komt voor deze extra zorg te laten betalen. Hierin zit niet alleen een financiële prikkel maar elk kind verdient het om bij zijn of haar biologische ouders op te groeien.

Wij zijn voorstander van één plan voor één gezin met één regisseur. Dit betekent samenwerking met bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, UWV/bijstand, WMO loket, schuldsanering en oog voor jeugdwerkloosheid. Alle onderwerpen moeten in één keer beetgepakt worden. Daar liggen de kansen. Het uitbreiden van kennis en kunde en leren van praktijkvoorbeelden zijn hierin belangrijk.

Eerlijk Alternatief vindt een goede jeugdzorg zo belangrijk dat er door de gemeente geld beschikbaar moet worden gesteld als de toelage uit het Rijk onvoldoende is.

Contracten

Ook moet de gemeente organisaties gaan contracteren. Hierbij moet gekeken worden dat administratieve kosten tot het minimum beperkt blijven. Eerlijk Alternatief wil dat deze organisaties ‘lean and mean’ zijn, niet werken met dure interim-managers en zeker niet met bestuurders die boven de Balkenende-norm (Wet Normering Top Inkomens) betaald worden. In het proces van contractering moet gedegen gekeken worden naar de professionaliteit van de organisatie en de mate van samenwerking met andere instanties.

Regels en protocollen

De politiek denkt vaak: “hoe meer regels en hoe meer protocollen…. Dan zijn we gedekt.” Nee, waar mensen werken worden helaas fouten gemaakt. Zorg is ook vertrouwen. Sommige hulpverleners werken met 800 protocollen. Dat is onwerkbaar. Zorg dat zorgmensen kunnen zorgen en niet honderden protocollen van buiten kennen. Dat is niet alleen heel veel werk maar biedt ook schijnveiligheid. Als mensen die opgeleid zijn voor zorg ook weer kunnen zorgen dan levert dat niet alleen meer zorgmomenten op maar dan heeft de verpleegkundige, de huishoudelijke medewerker of arts ook meer tijd en werkplezier om te doen waar hij of zij voor opgeleid is.