Eerlijk Alternatief

Financiën

Meeprofiteren van meevallers

De gemeente kreeg de afgelopen jaren minder geld vanuit het Rijk, dat tij lijkt nu te keren. Maar dat geld heeft natuurlijk wel een bestemming, denk aan de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Ook loopt de gemeente risico op de bouwgronden die de gemeente geld kunnen gaan kosten. Daarnaast heeft de gemeente veel schulden en betaalt daar veel rentekosten aan. Er moet op alle terreinen gekeken worden waar we nog efficiënter met geld om kunnen gaan. De schuldenlast van de gemeente moet echt omlaag. Hierbij mag de gemeente zich niet verschuilen achter vergelijkingen met andere gemeentes waar onze gemeente dan gunstig uit komt. Het kan dan namelijk nog steeds zo zijn dat het beter of anders kan.

Bezuinigingen en meevallers

Het gaat gelukkig beter met Pijnacker-Nootdorp dan een paar jaar geleden. De crisis lijkt voorbij en vooral de bouw trekt aan. De gemeente heeft in de jaren 2010-2014 een forse bezuinigingsslag gemaakt. Eerlijk Alternatief was tegen de wijze waarop, diende zelfs een tegenbegroting op, gemaakt door Francine Horn waaruit bleek dat het allemaal wat humaner en doelmatiger had gekund voor de verenigingen. Het voorstel kreeg echter geen meerderheid.

Toch zijn er nog veel onderwerpen waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Zoals al gezegd, liggen de uitdagingen voor een groot deel op financieel gebied.

Er moet continue gekeken worden wanneer de hand verantwoord op de knip geplaatst moet worden. De schuldenlast van de gemeente moet teruggedrongen worden en ook moet het vermogen van de gemeente om tegenvallers en risico’s op te vangen regelmatig tegen het licht gehouden worden.

Eerlijk Alternatief heeft een duidelijke visie op inkomsten en uitgaven. Doet dit verantwoord en doordacht, maar zorg dat de rekening zo weinig mogelijk bij de inwoners komt te liggen. Dat betekent, met een loep naar alle huidige uitgaven kijken, naar het nut ervan en niets al op voorhand buiten beschouwing laten. Die gedachtegang geldt ook voor meevallers, die moeten zoveel mogelijk direct terugvloeien naar de inwoners.

Ambtenaren

Wanneer er bezuinigd moet worden, moet de gemeentelijke organisatie eerst in eigen huis kijken.

Personele kosten van de ambtenaren buiten beschouwing laten vindt Eerlijk Alternatief niet acceptabel. Eerlijk Alternatief wil dat er een onderzoek gedaan wordt naar samenvoeging van BackOffice functies, zoals bij sommige andere gerenommeerde gemeenten al het geval is. Ook wil zij een onderzoek naar de het aantal formatieplekken en taken die zij doen binnen het Gemeentekantoor. Dit hoeft niets te kosten. Eerlijk Alternatief verwacht uit deze onderzoeken verdere bezuinigingen op het ambtenarenapparaat te kunnen behalen waar de inwoners geen last van zullen hebben.

Eerlijk Alternatief vindt dat er te allen tijde heel verstandig moet worden omgegaan met de inhuur van duur extern personeel. Deze hoge kosten zijn vooral terug te zien in de post plankosten bij grote projecten. Noodzakelijk om een project vlot te trekken, maar torenhoge uurtarieven voor zogenoemde ontwikkelspecialisten zijn niet meer van deze tijd.

Onderhoud en efficiency

Eerlijk Alternatief vindt dat er goed gekeken moet worden naar ‘Lean en Mean’ verbeteringen in de organisatie. Minder licht en verwarming laten branden op tijden waarop dat niet nodig is. Minder snel afschrijven op zaken zoals wagenpark, publieksbalie, gebouwen en goed kijken naar onnodige fouten in het proces die geld kosten. Met efficiencyverbetering kom je een heel end.

Kwetsbaren veilig stellen

De prioriteiten moeten bij de echt kwetsbaren gesteld worden. Wat zorgen baart is dat er geld over is gebleven in het Sociaal Domein, komt dit nu omdat er teveel bezuinigd is of omdat in een aantal situaties geen zorg verleend is? Dat verdient een gedegen onderzoek. Mede door Eerlijk Alternatief is dat geld geoormerkt voor zorg. Er kunnen dus geen lantaarnpalen voor gekocht worden. Daarom zijn er voor nu geen tekorten op zorggelden.

Investeringen heroverwegen

Eerlijk Alternatief is er voorstander van dat alle geplande investeringen kritisch heroverwogen worden. Dit geldt voor geplande wegen en voor maatschappelijke gebouwen die in de planning staan. We moeten kijken of alles wel echt nodig is want ook de investeringen kosten geld. Deze heroverweging kan gemaakt worden samen met betrokken inwoners uit onze gemeente.

Belastingen

Eerlijk Alternatief vindt dat gemeentelijke belastingen niet meer zouden mogen stijgen dan dat logischerwijs voortvloeit uit indexatie. Lokale belastingen moeten niet stijgen om tegenvallers op andere terreinen of verhoogde uitgaven op andere gebieden op te vangen.

Dit betekent wel dat belastingen die er nu zijn niet kunnen verdwijnen. De hondenbelasting bijvoorbeeld moet in stand houden. Wij vinden wel dat de inkomsten uit te hondenbelasting ten goede moet komen aan de honden(bezitters), bijvoorbeeld door honden-uitrenveldjes aan te leggen.

Financiële risico’s

Tot slot moet er alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat we als gemeente de risico’s op verliezen op onze bouwgronden en bouwprojecten zo klein mogelijk houden. De tijd van onafgebroken doorbouwen is definitief voorbij. De crisis gelukkig ook, maar dat betekent wel dat we heel scherp moeten blijven op de laatste bouwopgaven die voor ons liggen.

Een nieuw College moet, samen met de Gemeenteraad, met creatieve ideeën komen om het gemeentelijk grondbedrijf nog gezonder te maken en houden. Gelukkig bevinden we ons wel in betere tijden, de markt trekt aan en is op sommige segmenten, vooral de woningmarkt voor starters en jongeren zelfs overspannen te noemen. Dat betekent dat we die categorie goed in het oog moeten houden. Er staat nog één groot bouwproject in de steigers en dat is Tuindershof. Dat zullen we strak gaan monitoren op financiële risico’s, maar ook op het goed behartigen van alle woonwensen van onze inwoners. Door het rapport over de totstandkoming van de grondprijzen in de zomer van 2017 kan geconcludeerd worden dat er veel geleerd is en dat het grondbeleid nog verder aangescherpt is. Een goede zaak, zo vindt Eerlijk Alternatief, want dit externe onderzoek heeft veel zaken aan het licht gebracht waar we in de jaren hiervoor minder van op de hoogte waren.