Eerlijk Alternatief

Economie en Ondernemers

Kan ik hier succesvol ondernemen?

Eerlijk Alternatief kiest voor terughoudendheid bij de bouw van kantoren en het uitbreiden van bedrijventerreinen. Wij menen dat we bedrijvigheid af moeten stemmen op de vraag en niet andersom. Kantoren in omliggende gemeenten staan nu al leeg, met alle gevolgen van dien.

MKB

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Wij dienen de plaatselijke middenstand en de in Pijnacker-Nootdorp gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze gemeente enorm stimuleren. Wat ons betreft ook in de nieuw te ontwikkelen gebieden.

Het Ondernemersfonds is een manier om ondernemers zelf richting te laten geven aan de wensen voor hun specifieke ondernemersklimaat, dit is per (trekkings)gebied verschillend. Zo heeft het centrum van Pijnacker meer geld nodig dan het buitengebied. Dit is een nadeel van het systeem van het Ondernemersfonds. Een BIZ voor het centrum was beter geweest, maar helaas was daar net niet genoeg draagvlak voor onder de ondernemers, maar feit blijft dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in de centra. Het ontslaat de gemeente dus niet van de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk te investeren in het ondernemersklimaat. Een enkel faciliterende rol vinden wij te summier. De gemeente moet helpen met het organiseren van evenementen, het aantrekken van (winkelend) publiek en het meedenken over creatieve vastgoedoplossingen zoals het kosteloos ter beschikking stellen van ruimtes voor pop-up stores, kunstateliers et cetera.

OZB leegstaande panden

Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om belasting te heffen op leegstaande panden, extra, bovenop de OZB die al betaald wordt. Maar we vinden wel dat daar voorzichtig mee omgesprongen moet worden. Bij een ontwikkelaar of grote private eigenaar werkt dit misschien stimulerend om de leegstand aan te pakken, maar een kleine winkelier kan hier ongewild ernstig gedupeerd door raken en dat is onwenselijk.

Glastuinbouw

De glastuinbouw is van oudsher van groot belang in onze gemeente. Het is de belangrijkste werkgever. Het is een innovatieve sector (meerlagenteelt, gebruik aardwarmte), waarbij ook steeds meer oog is voor duurzaamheid.

Hoe trots en blij wij ook zijn met deze sector, het is en blijft industrie. Dit betekent dat wij glastuinbouw op voldoende afstand van de woonwijken willen houden. In de afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet op weg naar concentratie van de glastuinbouwbedrijven naar daarvoor aangewezen gebieden waardoor versnippering en verrommeling wordt tegen gegaan.

De nu actieve glastuinbouwbedrijven moeten ondersteund worden en de mogelijkheden en ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Minder en duidelijkere regels

De hoeveelheid regels ter verkrijging van een vergunning is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En daar waar de regels niet zijn toegenomen blijven de vergunningsaanvragen bol staan van complexe vragen die niet voor een ieder één twee drie te beantwoorden zijn.

Het vergt tijd en kennis van zaken die niet tot de core business van de ondernemer behoren en hoge kosten voor ondernemers omdat de expertise ingehuurd moet worden. Daar ligt een schone taak voor de gemeente om de ondernemer tegemoet te komen.

Wij zijn van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om de administratieve lastendruk zo veel als mogelijk te verminderen en mee moet denken met de ondernemers. “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Leren van bedrijfsleven

De gemeente kan nog veel leren van de creativiteit van onze ondernemers en het begint bij goed luisteren naar elkaar en transparant zijn over de mogelijkheden. De inzet van het accountteam door de gemeente wordt door Eerlijk Alternatief als positief gezien. Wel vragen we ondernemers om te blijven melden als er onvoldoende meegedacht met of geluisterd wordt naar lokale ondernemers. We kunnen leren van de praktijkvoorbeelden en daarmee gezamenlijk het ondernemersklimaat verbeteren.

Winkelcentra

De centra in onze gemeente hebben het moeilijk. Er is sprake van leegstand, het aanbod aan winkels is niet erg gevarieerd en het is er – vooral in Pijnacker- niet gezellig.

Gelukkig is er een centrummanager aangesteld. Eerlijk Alternatief hoop dat deze, in samenwerking met de betrokken ondernemers (verenigingen) tot goede stappen kan komen om de centra aantrekkelijker te maken.

Eerlijk Alternatief vindt dat de gemeente de voorwaarden moet scheppen om het centrum levendiger te maken. De detailhandel moet in beginsel in de centra komen, niet aan de randen en niet op bedrijventerreinen. Alleen op deze manier blijft er ‘loop’ in de centra.

Dit zou nog worden versterkt door – naast horeca gelegenheden – ook voorzieningen meer naar het centrum te halen. De detailhandel moet in beginsel in de centra komen, niet aan de randen en niet op bedrijventerreinen.

De door de ondernemers in de centra gewenste evenementen moeten worden ondersteund en niet bemoeilijkt door allerlei onnodige voorwaarden en regels.

Lange termijn/Diamant

Er moet een lange termijn visie komen in vooral Pijnacker. De Diamant is voor iedereen een blok aan het been. Wij willen kijken wat wij daar op lange termijn mee gaan doen. De enige manier om te kunnen onteigenen is voor het algemeen belang als bijvoorbeeld een fietspad of een waterpartij op de plek van de Diamant aangelegd moet worden. Daarnaast gaat er veel geld mee gemoeid. Als wij op lange termijn kijken zou dat een optie kunnen zijn en kunnen we nu alvast gaan sparen.

Bedrijventerreinen

De verkoop van de kavels op de bedrijventerreinen verloopt niet altijd even soepel. Er staat in de regio veel bedrijfsruimte te koop waarmee Pijnacker-Nootdorp moet concurreren.

Toch zal Eerlijk Alternatief kritisch blijven op het type bedrijven dat zich mag vestigen op de bedrijventerreinen. In onze gemeente waarbij de bedrijventerreinen dicht bij of zelf middenin de woonwijken liggen is geen ruimte voor vervuilende bedrijven met een hoge milieucategorie.