Eerlijk Alternatief

Bestuur en bedrijfsvoering

Kan ik met mijn vragen bij de politiek terecht?

Eerlijk Alternatief staat voor een sterke en efficiënte overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid met zo min mogelijk, maar wel heldere, regels.

Eerlijke cijfers

De begroting moet realistisch en Eerlijk zijn. Dit vraagt om een defensieve begroting. Dit betekent dat alleen datgene begroot wordt waarvan zeker is dat het ook gerealiseerd gaat worden. Het overige geld wordt gereserveerd. Hierdoor kunnen tegenslagen, zoals een veel lagere Algemene Uitkering, beter worden opgevangen. Ook wordt voorkomen dat loze en ondoorzichtige beloftes worden gedaan welke niet nagekomen kunnen worden of te duur worden.

Duidelijke cijfers

De financiële jaarstukken moeten goed onderbouwd zijn met heldere analyses van uitgaven en kosten van uitvoering. Hierdoor wordt inzichtelijk of gemeenschapsgeld zo efficiënt mogelijk wordt benut. Dat geldt ook voor legesheffingen en bouwvergunningen.

De gemeente moet analyses maken van te maken en gemaakte keuzes en moet deze regelmatig publiceren. Hierbij kan gedacht worden aan de effectiviteit van samenwerkingsverbanden, gevoerd beleid zoals verkeer, welzijn etc. Hierdoor kan de raad beter in staat worden gesteld om bij te sturen zodra dat nodig is.

Avalex en GGD

Door de financiële problemen waarin zowel Avalex als de GGD terecht gekomen zijn is pijnlijk duidelijk geworden waarom Eerlijk Alternatief nooit een voorstander is geweest van gemeenschappelijke regelingen. Helaas is het in de huidige tijd wel realiteit. Gemeentes kunnen niet meer alles alleen. Dat vraagt echter wel om sterke waarborgen.

Zoals de organisatie nu geleid wordt bestaat het dagelijks en algemeen betuur uit raadsleden en wethouders en mensen van Avalex zelf. Politici moeten geen bedrijf besturen, men heeft teveel verschillende petten op. De politici hebben te weinig tijd en informatie tot hun beschikking en de gemeenteraden hebben nauwelijks invloed op beslissingen van Avalex. Het kostte de afgelopen acht jaar een wethouder en vele miljoenen. De afspraken vooraf met elkaar en het toezicht moeten veel beter dan ze tot nu toe waren.

Eerlijk Alternatief is trekker geweest van een grootschalig onderzoek naar de beste organisatievorm voor Avalex. Dat kan ook betekenen dat het beter kan zijn om uit de gemeenschappelijke regeling te stappen of om de uitvoering van het afvalbeleid te verkopen aan een andere marktpartij. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet helemaal bekend, maar doorgaan op de oude voet is niet bespreekbaar voor Eerlijk Alternatief. Wat ons betreft is de maat vol. Wij gaan voor een andere invulling met een hoger servicelevel serviceniveau voor minder kosten.

Afval

Wij vinden dat de afvalstofheffing op 0 moet en dat je alleen voor restafval hoeft te betalen. De wereld geven wij door. Grondstoffen scheiden is op lange termijn duurzamer. Omgekeerd inzamelen kan een bijdrage leveren aan het verlagen van het percentage restafval. Wij vinden wel dat er een regeling moet komen voor incontinentiematerialen.

Inwoner niet de dupe

Eerlijk Alternatief houdt daar waar nodig, een hand op de knip, een oogje in het zeil en de vinger aan de pols. Het mag nooit zo zijn dat door mismanagement de afvalstoffenheffing omhoog moet en de inwoners de rekening gepresenteerd gaan krijgen.

Klachten

Voor klachten over het (niet) optreden/handelen van gemeente en bestuurders moeten de inwoners terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenbehandelaar. Eerlijk Alternatief vindt dat dit gedaan zou kunnen worden door een lokale ombudsman wanneer er op basis van het aantal en de aard van de klachten aanleiding voor is. Nu moet men daarvoor naar de nationale ombudsman.