Eerlijk Alternatief

Wij worden gelukkig van goede verkeersveiligheid en een goede onderlinge bereikbaarheid van de kernen met het openbaar vervoer.

De Gemeente heeft een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit. Zij moet zorgen voor het beheer en onderhoud van lokale wegen. Daarnaast is het zorgen voor parkeerplekken en het verwerken van de verkeersstromen een taak van de gemeente. Al onze kernen moeten voor iedereen eenvoudig bereikbaar zijn. Bij de inrichting van wegen moet de verkeersveiligheid voorop staan voor alle verkeersdeelnemers.

Verkeersveiligheid

Alle verkeersdeelnemers moeten zich veilig in het verkeer kunnen begeven. De veilige inrichting van wegen en wijken vinden wij heel belangrijk. Wij zetten ons in voor veilig verkeer in de hele gemeente. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat er een talud is gebouwd op de Klapwijkseweg, zodat het fietsverkeer veiliger naar de fietspaden kan worden geleid. Bij elk bouwplan of elke aanleg van wegen zullen wij oog houden voor de verkeersveiligheid. De gemeente moet terughoudend zijn in het in woonwijken aanleggen van wegobstakels, zoals verkeersdrempels, omdat de hulpdiensten hier last van hebben.
Bij het verbeteren van ‘gevaarlijke’ verkeerssituaties maakt de gemeente doorgaans plannen op basis van een risicoanalyse, maar zo’n risicoanalyse bestaat alleen uit cijfertjes. Wij zijn van mening dat verkeersveiligheid bij uitstek een onderwerp is waarbij burgers betrokken moeten worden. Wij zullen ons er dan ook hard voor maken om bij verkeersvraagstukken aan de inwoners te vragen wat zij vinden van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Wat zijn volgens u gevaarlijke wegen, waarom zijn zij gevaarlijk en welke oplossingen/verbeteringen ziet u? Wij gaan ons er hard voor maken om een burgerparticipatietraject op te zetten voor alle verkeersveiligheidsvraagstukken.
Wij vinden dat een aantal onveilige verkeersknelpunten bekeken en opgelost moet worden. Wij denken hierbij onder andere aan de kruisingen rond de Parade in Nootdorp, zoals op de Kerkweg en de bussluis bij de uitgang van de parkeergarage van de Parade.
Eerlijk Alternatief is voor investeringen in goede ontsluiting voor de automobilist, voetganger en de fietser. Dit kan goed naast elkaar en hoeft dus niet ten koste te gaan van de ander want veiligheid staat altijd voorop!
Wat betreft parkeeraangelegenheden, is Eerlijk Alternatief van mening dat in principe iedere woning recht heeft op een parkeerplek waar mogelijk. In de praktijk blijkt er minder behoefte te zijn aan parkeerplekken bij flats van woningcorporaties.

Openbaar vervoer, kernen onderling bereikbaar.

Wij vinden het geen goede zaak dat CulturA & Zo in Nootdorp of de sportvelden aan de Groene Wijdte niet (goed) bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Na afloop van een avondvoorstelling in CulturA & Zo is het niet mogelijk om gebruik te maken van de Buurtbus en een gewone bus rijdt daar ook niet. Ook bij de sportvelden in Pijnacker ontbreekt een bushalte.
Het is ook niet (goed) mogelijk om de bus te pakken om van kern naar kern te komen. Om van bijvoorbeeld Delfgauw naar Nootdorp met openbaar vervoer te reizen is praktisch gezien onmogelijk. Dat duurt anderhalf uur, een stukje van 4 kilometer. Wij vinden dit geen goede zaak. Wij zouden dit graag verbeterd zien.
Wij pleiten ook voor het door laten rijden van de nachtmetro op de E-lijn naar Den Haag. Wij zullen ons er hard voor maken dat de nachtmetro ieder uur rijdt tussen Rotterdam en Den Haag, zodat onze jongeren -ook na een avond stappen- veilig met het openbaar vervoer naar huis kunnen.
Wij zullen bij alle partijen die bij het openbaar vervoer betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Haaglanden, aandacht voor blijven vragen en aandringen op oplossingen.

Doorstroming niet ten koste van het groen

Een goede doorstroming van het verkeer is van groot belang. Maar, wij vinden dat een goede doorstroming niet ten koste mag gaan van het aanwezige groen. Wij zijn daarom tegen de aanleg van de Noordelijke Randweg door het bos van de Balij. Tegen de komst van die weg zullen wij ons altijd verzetten.
Ook streven we naar oplossingen rond de toenemende drukte op de Europaweg in Pijnacker, die als Tuindershof volledig bewoond is alleen nog maar zal toenemen . De filevorming naar de A-12 op de Hofweg in Nootdorp heeft ook onze aandacht.

Fietsparkeerplekken

Eerlijk Alternatief constateert dat er weinig plekken in het centrum van Pijnacker zijn waar fietsen gestald kunnen worden. Er moet meer ruimte vrijgemaakt worden om fietsen te parkeren. Er moet dus meer ingespeeld worden op het veranderende gebruik van fietsen, zoals elektrische fietsen en bakfietsen. Deze nemen immers meer ruimte in beslag dan de standaard fiets van de afgelopen decennia.