Eerlijk Alternatief

Wij maken ons druk voor een fijne woonomgeving, waar je prettig en veilig kunt wonen.

Wij vinden dat al onze inwoners in een mooie, schone en veilige omgeving moeten kunnen wonen. Inwoners moeten zich overal in Pijnacker-Nootdorp en op elk vlak veilig kunnen voelen. Dit staat voor ons hoog op de prioriteitenlijst.

Ergernissen en criminaliteit aanpakken en handhaven

Uit de wijkschouwen blijkt dat relatief kleine overtredingen leiden tot grote ergernissen. Natuurlijk zou het mooi zijn als burgers elkaar hierop aanspreken en het onderling oplossen. Maar dit is niet altijd mogelijk. Niet iedereen kan of durft dat. Wij vinden dat de gemeente hierbij niet moet wegkijken en het initiatief helemaal bij de burgers laat. De overheid heeft hierin ook een taak. Wij willen bijvoorbeeld dat de politie in samenwerking met de BOA’s een duidelijke rol krijgt om signalerend en handhavend op te treden. De steeds groter wordende gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dan ook behoefte aan uitbreiding van het aantal BOA’s.
Geweld, diefstal, vernielzucht en het dealen van drugs dient hard te worden aangepakt. Wanneer vandalen schade hebben veroorzaakt moet de schade op hen verhaald worden. Preventie van criminaliteit of overlast vinden wij van het grootste belang. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Bij gebieden waar veel overlast is mogen camera’s worden ingezet.
Criminaliteit wordt vaak in stand gehouden door onzichtbare of moeilijk traceerbare (grote) organisaties. Het is naïef om te denken dat deze organisaties de grens van Pijnacker-Nootdorp niet weten te vinden. Wij stellen ons daarom ook achter de bevindingen van het onderzoek dat op verzoek van de Rekenkamer is uitgevoerd over ondermijning in onze gemeente en wij willen dat de in het rapport genoemde adviezen worden overgenomen door de gemeente.
Wij sturen aan op een nog nauwere samenwerking van politie, jeugdwerk, scholen, verenigingen, beveiligingsbedrijven en de horeca.
Eerlijk Alternatief kent geen verzoeken voor een coffeeshop in de gemeente en zal initiatieven daartoe ook niet ondersteunen.

Wijken die werken

De bewoners zijn samen met de gemeente verantwoordelijk voor hun woonomgeving. Wij pleiten voor ondersteuning van initiatieven van burgers voor het verbeteren van hun woonomgeving. Wij zijn blij met de inspraakmogelijkheid die, vooral jonge, inwoners krijgen om de speelplekken opnieuw in te richten in relatie met de veranderende demografie in wijken. Dit uitnodigende beleid om inwoners mee te laten denken, willen wij nog veel vaker en intenser terugzien.
De whatsapp-groepen per buurt/wijk zijn inmiddels niet meer weg te denken en hebben ook duidelijke positieve resultaten gehad. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente wijken en burgers ondersteunt en adviseert op de whatsapp-groepen en met regelmaat in de diverse media burgers informeert over het opzetten van een Whatsapp-groep in de wijk.
Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat wijkagenten, wijkmanagers en jongerenwerkers nog meer zichtbaar zijn in de wijk. Wij vinden het een goede zaak dat zij ‘spreekuren’ houden in de wijken waardoor je met een kopje koffie even kunt bijpraten. Sterke wijken zijn betrokken wijken. Door de groei van de gemeente met steeds meer nieuwe inwoners, is het des te belangrijker dat je elkaar kent en onderdeel wordt van de wijkgemeenschap.

Statushouders

Het aantal in Pijnacker-Nootdorp te plaatsen statushouders wordt door de landelijke overheid bepaald. Eerlijk Alternatief is van mening dat deze taakstelling beter niet in de Randstad, maar in de dunbevolkte gebieden in Nederland voltooid kan worden. De statushouders hebben nu eenmaal recht op een woning, maar in de huidige overspannen woningmarkt staat de Randstad voor een extra groot probleem. Eerlijk Alternatief is van mening dat de wethouder belast met de portefeuille Wonen zich bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten sterk moet maken (bij voorkeur in samenspraak met Haaglanden Woonnet) om het landelijke vraagstuk zoveel mogelijk buiten de Randstad op te lossen. In Flevoland en Drenthe is niet alleen veel meer ruimte, maar wonen er ook beduidend minder mensen. Ter verduidelijking: alleen al in Den Haag wonen meer mensen op 82 km² dan in de gehele provincie Drenthe. Zes dunbevolkte provincies -Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland- die zich de K6 noemen, krijgen het eerste te maken met de onvermijdelijke verandering in de samenstelling van de bevolking. “Het aantal ouderen neemt toe, er worden minder kinderen geboren en de groei van de bevolking en het aantal huishoudens neemt af”, aldus Kennis voor Krimp, zie . In 71 van de 355 gemeenten daalde de bevolking in 2020.
De regering zal met een masterplan voor de uitvoering van deze taakstelling moeten komen. De gemeente hoeft geen extra geld uit te trekken voor integratie van statushouders. In het nieuwe plan kan men prima rondkomen met de middelen die wij vanuit het Rijk krijgen. In Pijnacker-Nootdorp is er echt geen ruimte voor meer opvangplekken voor statushouders/ asielzoekers.
Wij sluiten onze ogen niet voor de gevoelens van die inwoners die veel weerstand en onbegrip voelen bij de ‘voorrang’ die statushouders krijgen bij de toewijzing van woningen in deze tijden van woningnood. Wij zijn namelijk van mening dat door het grote woningtekort in de randstad (mede door studenten, expats en arbeidsmigranten) gekeken moet worden naar de eerder genoemde krimp-provincies. In 71 van de 355 gemeenten daalde de bevolking in 2020. Die gemeentes hebben beduidend minder studenten-, expats- of arbeidsmigrantendruk.
De overheid verplicht ons dus om statushouders een woning aan te bieden. Wij vinden het belangrijk dat de statushouders kunnen worden opgevangen en écht integreren in een wijk. Overlast moet worden aangepakt. Daarom moet de toewijzing voor woningen voor statushouders sterk verspreid over de gemeente plaatsvinden. Dat woningnood en woningtoewijzing al jaren een probleem vormen, kunt u ook lezen in een verhelderend stuk uit 2016 op de website van Eerlijk Alternatief.
Wij zijn voor een verplichte integratieperiode, die wordt georganiseerd door de gemeente en ondersteund door vrijwilligers, liefst uit dezelfde wijk. Wij vinden het belangrijk dat de statushouder goed Nederlands leert spreken en lezen, onze gewoontes begrijpt en respecteert en dat de statushouder snel naar school gaat, studeert of werkt.

Afval

Onlosmakelijk verbonden met een groot veiligheidsgevoel is de netheid van de leefomgeving. Rommelig groen, verpaupering door overvolle vuilnisbakken, zwerfafval of het dumpen van afval naast de containers dragen niet bij aan een veilig gevoel.
Het verwerken en ophalen van afval door Avalex krijgt binnen onze gemeente veel aandacht. Het gaat om de kwaliteit van de afvalverwerking, maar ook om de kosten. Wij zien dat de kosten voor afvalverwerking – ook door landelijke heffingen – steeds meer oplopen.
Wij vinden het belangrijk dat bedrijven en huishoudens het afval scheiden. Het afval wordt daarmee grondstof voor nieuwe producten. De gemeente kan schoon gescheiden afval als grondstof verkopen. Dit vinden wij belangrijk voor het milieu, maar het levert ook inkomsten op, waardoor het ook goed is voor de portemonnee.
Afvalscheiding is mooi, maar het moet de gezinnen wel zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Anders gebeurt het niet of niet goed. De gemeente moet de inwoners hierbij zo goed mogelijk helpen. Er zijn veel onderzoeken die aangeven dat het afval scheiden bij hoogbouw niet altijd goed werkt. Mensen gooien teveel restafval in de bakken die bedoeld zijn voor papier, plastic, metaal en drinkkartons (PMD) en in de bakken voor groenten-, tuin- en fruitafval (GFT). Daardoor worden die grondstoffen afgekeurd en moeten ze naar de dure verbrandingsinstallatie. Wij vinden als afval bij hoogbouw niet goed gescheiden wordt dat afval direct naar de nascheiding moet, zodat men in ieder geval het PMD eruit haalt.
De ontwikkelingen gaan snel. De gemeente moet daarom serieus kijken naar iedere innovatie op het gebied van afvalverwerkingen zodat het voor onze inwoners betaalbaarder wordt, eenvoudig is én bijdraagt aan een beter milieu.
Wij vinden dat het afval-brengstation in Nootdorp vaker open zou moeten zijn. Wij pleiten ervoor dat het afval-brengstation meer dagen opengaat, in ieder geval één avond open is en op zaterdag pas om 17.00 uur sluit.
Eerlijk Alternatief heeft als wens dat er maandelijks een mobiel inzamelstation wordt neergezet bij de winkelcentra in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Bij deze inzamelstations kunnen onze inwoners terecht met kleine hoeveelheden grofvuil. Een kapotte waterkoker, glasplaat of lege verfbus kan dan daar worden gebracht in plaats van naar het afval-brengstation. Dit is makkelijk voor de inwoners. Afval wegbrengen kan dan gelijk met het boodschappen doen. Het afval verdwijnt zo dan niet meer in het restafval.
Het plaatsen van afval naast de containers levert veel irritatie op. Het gaat om de meest uiteenlopende voorwerpen. Van stapels papier tot matrassen en witgoed. Wij vinden dat daar goed op gehandhaafd moet worden. Dit asociale gedrag zorgt voor vervuiling in de wijk en zorgt voor hogere kosten voor het ophalen van afval. Avalax moet daar immers speciaal voor langskomen. Wij pleiten daarom voor strengere handhaving en het uitdelen van fikse boetes als afval naast de containers wordt geplaatst en cameratoezicht op de plekken waar het vaak voorkomt. De camera moet dan we zo geplaatst worden dat men niet net buiten het bereik ervan afval kan dumpen.

Cameratoezicht en Verlichting

Wij pleiten voor cameratoezicht op plaatsen waar meerdere incidenten hebben plaatsgevonden. Of op plekken waar een preventieve werking geboden is. Op de zogenaamde ‘vandalismeroutes’ moet mobiel cameratoezicht komen.
Eerlijk Alternatief wil onderzoek doen naar het effect van (extra) verlichting op criminaliteit-hotspots of misdaadgevoelige plekken. Met kleine ingrepen als betere verlichting kan de samenleving veel veiliger worden gemaakt.

Vuurwerk

Eerlijk Alternatief wil het afsteken van legaal en veilig vuurwerk door particulieren niet verbieden. Wel moeten er meer vuurwerkvrije-zones op kwetsbare plekken komen, zoals bij zorgcentra en maneges. Verder pleiten wij ervoor om het tijdvak waarin vuurwerk mag worden afgestoken te beperken conform de landelijke regelgeving. Er moet beslist gehandhaafd worden op vroegtijdig afsteken van vuurwerk en bezit van illegaal vuurwerk.