Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als iedereen aandacht krijgt en niet vergeten wordt.

Eerlijk Alternatief besteedt sinds de oprichting in 2009 al veel aandacht aan ouderenzorg. Dit heeft geresulteerd in het zich sterk maken voor het verkrijgen van hulpmiddelen. Wij vinden het van groot belang dat mantelzorgers goed ondersteund worden. Uiteraard is eenzaamheid een niet te verwaarlozen aspect dat – overigens niet alleen bij ouderen – onze aandacht verdient.

Passende hulp of doorverwijzing

Belangrijk is dat de medewerkers in de ouderenzorg goed kijken naar de specifieke situatie en daarop gebaseerd op verschillende gebieden hulp kunnen geven of doorverwijzen. Dan kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het invullen van formulieren (SWOP: Formulierenbrigade – Gemeente Pijnacker-Nootdorp) of helpen bij het zoeken van passende formele of informele dagbesteding of bij het zoeken naar logeermogelijkheden.
De Formulierenbrigade van de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker (SWOP) kijkt samen met de hulpvrager naar de inkomsten en uitgaven. De Formulierenbrigade kent alle regelingen en kijkt of de hulpvragers hiervoor in aanmerking komen.

Overleg

Het is van groot belang dat het contact tussen de lokale politiek en de welzijnsorganisaties goed verloopt. Eerlijk Alternatief zal daar aandacht voor blijven houden. In de partij Eerlijk Alternatief zijn meerdere fractie-adviseurs die zich hard maken voor de belangen van ouderen. Dankzij o.a. de welzijnsorganisatie SWOP en bonden zoals KBO en ANBO wordt er gelukkig veel gedaan voor ouderen. Er is een goede samenwerking. Ook de kleine organisaties en initiatieven, zoals het Parkinson Café Delft en omstreken, mogen niet vergeten worden. Van laatstgenoemde staat een interessant interview met Eerlijk Alternatief -lijsttrekker Hanneke van de Gevel in een nieuwsbrief (pagina 5 tot en met 10).

Kwijtschelding lokale belastingen voor groep met (bijna) alleen AOW

Eerlijk Alternatief vindt het van groot belang dat hulp betaalbaar blijft met name voor lage inkomens. Zo heeft Eerlijk Alternatief zich sterk gemaakt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor een groep armlastige AOW’-ers.
Een groot zorgpunt is het tekort aan personeel in het “sociaal domein” en de wachtlijsten. Belangrijk is daarom goed in te zetten op het werven van goed personeel en medewerkers het vertrouwen te geven dat er goed gewerkt wordt. Regels en protocollen moeten een doel dienen, maar geen doel zijn!

Mantelzorg en respijtzorg

Mantelzorgers leveren een grote en onmisbare bijdrage aan de zorg voor ouderen en/of kinderen. Het is van het grootste belang dat de belasting voor de mantelzorgers draagbaar is en blijft. We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers. Ze moeten daarom ontzorgd, geholpen en geïnformeerd worden. Even de mantel van zorg afleggen. Dit kan door de zorg tijdelijk over te laten nemen of door het creëren van korte of langdurige logeerplekken of het openen van dagbesteding voor de mensen waar zij zo goed voor zorgen. De ondersteuning aan mantelzorgers moet maatwerk zijn. De SWOP, het WMO-loket en de kernteams van de gemeente moeten hier goed op letten.

Zorghulpmiddelen

Aanschaf en levering van (zorg)hulpmiddelen, zoals scootmobiels en trapliften, kan volgens ons sneller én goedkoper. Voor op dit moment zo’n 1500 inwoners uit onze gemeente is het van groot belang om goed én snel gebruik te kunnen maken van hulpmiddelen. Wij zijn er voorstander van om de inkoop en de uitgifte van hulpmiddelen meer door de gemeente zelf te laten regelen. Bedrijven die in het verleden werden ingeschakeld presteerden vaak niet goed. Voor de klant is het ook prettig om dicht bij huis de hulpmiddelen te kunnen halen/krijgen. Betere service, beter klantcontact en duurzaam hergebruik. Wij zullen bij een nieuwe aanbesteding goed in de gaten houden dat verspilling van hulpmiddelen ook bij de in te schakelen bedrijven wordt tegengegaan.
Wij hebben al in 2014 (!) een hulpmiddelenplan uitgewerkt en aangeboden aan de gemeente. We blijven monitoren of dit mogelijk is. Zeker met duurzaamheid in het achterhoofd zou hergebruik en reparatie veel onnodige verspilling kunnen voorkomen.

Huishoudelijke hulp

Landelijk is ingevoerd dat iedereen voor 19 euro per maand huishoudelijke hulp kan krijgen. Dit bedrag is onafhankelijk van het inkomen. Omdat dit vaak goedkoper is dan de eigen privé-hulp, wordt hiervan veel gebruik gemaakt. Dit leidt tot hoge kosten bij de gemeente.
Wij willen kijken of dit anders geregeld kan worden door als gemeente zelf huishoudelijke hulpen in dienst te nemen of een constructie te bedenken waarbij met diverse zelfstandige ondernemers in de schoonmaakbranche contracten worden afgesloten. Zo besparen wij aan overheadkosten.

Eenzaamheid

De toenemende (gevoelens van) eenzaamheid baart Eerlijk Alternatief zorgen. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor het welzijn van mensen. Gelukkig kent Pijnacker-Nootdorp veel organisaties die eenzaamheid proberen tegen te gaan (ouderenbonden, SWOP, kerkgenootschappen, Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Holland, Bibliotheek Oostland en het samenwerkingsverband SBJ/SamenSterk etc.). Inwoners kunnen ook gebruikmaken van de luisterlijn. De vrijwilligers van de luisterlijn zijn geschoold om naar verhalen te luisteren en om tips te geven.
En denk dan zeker ook aan de groeiende groep jongeren die zich door corona steeds meer eenzaam is gaan voelen. Wij vinden het van belang dat alle initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan in stand worden gehouden en waar nodig verbeterd en aangevuld worden.  

Welzijnswerk & vrijwilligerswerk

Het welzijnswerk wordt uitgevoerd via de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP). Helaas weten nog veel mensen deze organisatie niet te vinden en ook zijn nog veel mensen in de veronderstelling dat de SWOP er alleen voor ouderen is. Tegenwoordig valt de SWOP onder SBJ-SamenSterk. Deze organisatie, SBJ SamenSterk, bestaat uit drie onderdelen: Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Holland. Samen zetten deze organisaties zich dagelijks in voor een sterkere samenleving in Pijnacker-Nootdorp.
De figuurlijke weg naar de SWOP moet gemakkelijker vindbaar worden. Dat kan zijn om een gezellig kopje koffie te drinken met gelijkgestemden, of om een interessante lezing of theatervoorstelling bij te wonen, lichte dagbesteding te doen of voor hulp bij het invullen van belastingaangifte of computerproblemen.
Pijnacker-Nootdorp kent ook in het welzijnswerk veel vrijwilligers, o.a. bij de Nootdorpse Vakantieweek, Jeugdland en Young Connection en bovendien variërend van Humanitas tot Inloophuis Debora. De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk (ook o.a. bij sportclubs) door middel van de jaarlijkse vrijwilligersdag, de Vrijwilligersprijs en de vrijwilligersverzekering. Eerlijk Alternatief is hier een groot voorstander van en wil geen bezuiniging op dit vlak, want vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.
Ter ontlasting van vrijwilligerswerk moet meer een beroep gedaan kunnen worden op het professionele werkveld. Denk hierbij aan de ondersteuning aan vrijwilligers door het Jeugd-en Jongerenwerk, SBJ/Samen Sterk, Team-4-Talent, het kernteam of een beweegcoach.