Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als kinderen veilig naar school kunnen, veilig zijn op school en dat er wat te kiezen is qua onderwijs.

De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs, maar kan daarbij wel ondersteunen. De plek van een schoolgebouw moet zorgvuldig (verkeersveilig) gekozen worden en het schoolgebouw moet kwalitatief hoogstaand zijn. Daarnaast pleiten wij ervoor dat elk kind zich veilig moet kunnen voelen in de school en op het schoolplein. Pesten, zowel online als offline, moet te allen tijde goed aangepakt worden, zo vroeg mogelijk.

Verbinding onderwijs met de praktijk

Het onderwijs moet meer verbonden worden aan de praktijk: denk aan de agrarische sector en de dienstverlenende sector. Betere aansluiting op de praktijk zorgt voor doorstroom naar het beroepenveld, waardoor er een betere match is tussen vraag en aanbod. De te kiezen profielen moeten aanvullend of versterkend zijn voor deze regio. Alleen maar opleiden voor winkelpersoneel in Den Haag kan niet de bedoeling zijn. Een aanvulling aan het bestaande onderwijsaanbod staat nog steeds op onze wensenlijst, zeker in relatie met de vraag vanuit het lokale bedrijfsleven. Er dient dan vooral gekeken te worden naar de profielen: Groen, Transport, ICT (procestechnologie) en Techniek. Eerlijk Alternatief zal zich blijvend inzetten voor een behoefteonderzoek onder de jongeren.

Ventilatie

De luchtkwaliteit in schoolgebouwen laat vaak te wensen over. Het grote belang daarvan is in de coronaperiode des te meer gebleken. Fractielid Nita Graafland heeft zelf het initiatief genomen om de Mariaschool in Klapwijk gratis vol te hangen met luchtreinigers als proef. Wij willen dat alle schoolgebouwen worden voorzien van een kwalitatief goed ventilatiesysteem. De gemeente kan een subsidie aanvragen bij het Rijk voor het verbeteren van de luchtventilatie van bestaande schoolgebouwen.

Gezonde leefstijl

Wij willen het bewustwordingsproces op het gebied van gezonde leefstijl onder jongeren vergroten. Eerlijk Alternatief wil ervoor pleiten om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen of beschikbaar te laten stellen voor de basisscholen en VO-scholen wat betreft gezonde voeding en bewegingsprogramma’s. Daarnaast pleiten we voor een sportpaspoort voor kinderen uit zorggezinnen. Een gezonde leefstijl begint in de basisschoolperiode!

Verkeersveiligheid

Wanneer een school op basis van de daarvoor geldende landelijke regels wil uitbreiden of zich wil vestigen, moet de gemeente zorgen voor huisvesting. Bij de keuze waar de school komt zullen wij altijd letten op de verkeersveiligheid. Kinderen moeten veilig en zelfstandig naar school kunnen. De verkeersafwikkeling is dan van het grootste belang.

Altijd jezelf kunnen zijn

Paars is de kleur van kracht en moed in de regenboogvlag en mede daarom heeft Eerlijk Alternatief voor deze partijkleur gekozen.

Want het kost soms een beetje meer moed om jezelf te kunnen zijn. Er mag meer focus komen op veilig jezelf kunnen zijn in deze gemeente. Een inclusieve samenleving moet meer zijn dan alleen een leeg containerbegrip.

Eerlijk Alternatief wordt er gelukkig van als er steeds meer LHBT+ gastlessen gegeven gaan worden op scholen. We moedigen scholen aan een Gender & Sexuality Alliance op te zetten. Ook sportorganisaties kunnen hier zeker een steentje bijdragen aan het komen tot een omgeving waar iedereen zijn identiteit durft te uiten en zichzelf kan zijn tijdens het beoefenen van sport.

Niet alleen de jeugd moet anders voorgelicht gaan worden, maar ook de zorginstellingen hebben baat bij meer informatie over gender, seksualiteit en diversiteit. Dit voorkomt uitsluiting en discriminatie. De voorlichting moet zich ook richten op grenzen stellen en bewaken en als uitgangspunt hebben dat liefde, in alle soorten, mooi is, met respect voor elkaar.

De #metoo beweging heeft laten zien dat juist in de wereld van toenemend digitale sociale contacten er van veiligheid steeds minder sprake is. Dat gevoel van veiligheid moet terug. Licht jongeren, maar ook ouderen, voor wat wel en niet grensoverschrijdend gedrag is. Bied support en hulp. Maak melden makkelijk en regel nazorg.

Eerlijk Alternatief streeft naar een nota diversiteit waar alle beleidsonderdelen in naar voren komen. Waar het gaat om veiligheid en respect in de breedste zin, maar met praktische haalbare uitvoeringsplannen. Maak dit onderdeel van alle beleidstukken die gaan over geestelijke en lichamelijke gezondheid, openbare veiligheid, wonen, sport en bewegen, discriminatie. Zorg dat veiligheid voor iedereen en erbij horen in de hele maatschappij praktisch op tafel komt. Zodat er in de praktijk gericht voorlichting gegeven kan worden, preventieve maatregelen genomen kunnen worden en… mocht zich iets voordoen er hulp is vanuit het kernteam, SWOP, Jeugd- en Jongerenwerk, politie (inzet team Roze in Blauw) én dat melden makkelijk en vooral veilig kan.