Eerlijk Alternatief

Wij worden gelukkig van een goed, verantwoord beheer en behoud van het groen.

De groene buitengebieden en de kleinschaligheid van het dorp en de kernen zijn belangrijke kenmerken voor Pijnacker-Nootdorp. Het is voor velen de reden om juist in Pijnacker-Nootdorp te (blijven of komen) wonen. De aanwezigheid van groen maakt ons dorp een groene parel in de drukke Randstad.
Het open polderlandschap trekt verschillende vogels aan. Het groene buitengebied heeft ook een belangrijke recreatieve functie voor onze inwoners. Het groen in onze gemeente is belangrijk voor mens en dier. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving. Het is ook belangrijk om de gevolgen van extreem weer (warmte, ernstige regenval) beter op te kunnen vangen.

Biodiversiteit

Het aantal (soorten) insecten neemt snel af. Dit is zorgelijk, want insecten vormen een belangrijke schakel in de ecologische keten. Wij vinden dat de gemeente bij het beleid op het gebied van inzaaien en onderhoud moet inzetten op weelderige groeiende en bloeiende natuurvriendelijke bermen en oevers. Met goed ecologisch beheer kunnen bermen en oevers kruidenrijker worden en daarmee aantrekkelijker voor allerlei diersoorten.
Wij willen dat er hotspots voor biodiversiteit binnen de bebouwde kom gemaakt worden. Er zijn veel mogelijkheden om met bescheiden middelen binnen de bebouwde kom biodiversiteit te bevorderen. Tijdelijk braakliggende terreinen kunnen bijvoorbeeld worden ingericht als vlinderidylles. Plantsoenen kunnen op een natuurlijke manier worden beplant met, zo mogelijk inheemse, planten die voor insecten en vogels voedsel en schuilgelegenheid bieden en een plek om zich voort te planten. In dit soort plantsoenen hoeft ‘onkruid’ ook niet of minder bestreden te worden. Natuurlijke vegetatie kan juist bijdragen aan een ook voor het oog aantrekkelijk beeld.

Dieren

Eerlijk Alternatief is van mening dat ten aanzien van dieren in crisissituaties met betrekking tot de volksgezondheid (zoals vogelgriep, Q-koorts, varkenspest, mond- en klauwzeer en een rattenplaag) de landelijke richtlijnen moeten worden gevolgd.
Eerlijk Alternatief hecht waarde aan het bestaan van de dierenambulance en de wildopvang en wil dat deze blijvend gesubsidieerd worden.

Niet minder groen

Het oppervlak aan groene gebieden in de gemeente dient komende jaren tenminste gelijk te blijven! Dus geen opoffering van het groen voor wegen en industrie! Eerlijk Alternatief is tevreden over het huidig bomenbeleid. Het proces voor een kapvergunning is zorgvuldig in onze groene gemeente. Bovendien geldt er in onze gemeente een beleid dat voor elke gekapte boom een vervangende wordt geplaatst. De nationale boomfeestdag is een mooie traditie in het land.

Natuurbeheer

De Balij en het Bieslandsebos worden onderhouden door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft geen structurele financiële middelen voor het beheer van deze gebieden. Hierdoor komt het onderhoud van de Balij en het Bieslandsebos onder druk te staan. Dit is ongewenst omdat deze bossen belangrijke plekken zijn waar onze inwoners kunnen wandelen en fietsen. Wij vinden dat de gemeente in overleg met de lokale partijen (“boeren voor de natuur”, horecaondernemers, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) een duidelijke visie moet ontwikkelen en de regie moet pakken. Durf al het groen wat wij hebben als één gebied te zien (zoals bos-, recreatie- en weidevogelgebied). Zo koester je deze pareltjes en heb je ook je inkomsten.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit moet beter worden. Volgens de laatste jaarrapportage van het Hoogheemraadschap van Delfland werden in 2020 op verschillende plaatsen de normen voor gewasbeschermingsmiddelen en andere schadelijke stoffen overschreden. Het is belangrijk dat zowel inwoners als bedrijven weten hoe ze de waterkwaliteit zelf kunnen verbeteren. Eerlijk Alternatief wil dat de gemeente in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland een bewustwordingscampagne op touw zet hoe je zelf de kwaliteit van water kan verbeteren. Wellicht kan ook het onderwijs hierin betrokken worden.
Wij willen dat de bron van vervuiling van het oppervlaktewater door illegale lozingen krachtiger opgespoord en bestraft wordt.