Eerlijk Alternatief

Wij worden gelukkig van en willen investeren in een sociale en veilige samenleving. Wij letten goed op de financiën.

De gemeente krijgt van het Rijk geld (het Gemeentefonds). Eerlijk Alternatief hecht er veel waarde aan dat zorggelden daadwerkelijk worden besteed aan de zorg. Nu de schuldenpositie van de gemeente daalt, moet geïnvesteerd worden in de wijken. Er moet efficiënt met geld worden omgegaan. Prioriteiten liggen bij de echt kwetsbaren.

Lokale Belastingen

Omdat de energiekosten en het levensonderhoud per huishouden sowieso al gaan stijgen, vindt Eerlijk Alternatief het van groot belang dat de komende jaren de lokale belastingen NIET gaan stijgen. Wat Eerlijk Alternatief betreft kan de gedateerde belasting op het bezit van honden, de zogenaamde hondenbelasting, afgeschaft worden. Het is immers niet eerlijk dat van alle viervoeters alleen voor honden belasting geheven wordt. Als er voor afschaffing geen meerderheid in de gemeenteraad gevonden wordt, lijkt het ons wel zo netjes om die belastingopbrengst geheel te gebruiken voor aanleg en onderhoud van hondenveldjes en voor het plaatsen van prullenbakken met wegwerpzakjes.
Lokale lasten voor ondernemers moeten zo laag mogelijk blijven, daar velen van hen de afgelopen twee jaar door de coronamaatregelen beduidend lagere omzetten gedraaid hebben.

Zorggelden besteden aan de zorg

De gemeente krijgt de komende jaren waarschijnlijk minder geld vanuit het Rijk, maar de taken worden er niet minder op. Het geld vanuit het Rijk wordt toegewezen afhankelijk van de bevolkingsopbouw van de gemeente. Het geld is niet geoormerkt, d.w.z. niet voor een bepaald doel bestemd, maar wij vinden dat de gemeente transparanter moet zijn in de opbouw van het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt.
Het kan zijn dat zorggelden, toegerekend aan het Sociaal Domein omdat het geld daar nodig is, aan andere zaken besteed worden. Dat vinden wij geen goede zaak. Zorggelden moeten besteed worden aan zorg, niet aan wegen en lantaarnpalen.

Investeren in de wijken

De gemeente gaat in de toekomst van een groei- naar een beheergemeente. Gelukkig daalt de schuldenpositie met rasse schreden, dat betekent dat er geïnvesteerd moet gaan worden in de wijken zelf, om te zorgen dat mensen fijn samen kunnen leven, elkaar leren kennen en waarderen. Er ontstaat zo een sociaal sterk netwerk waar mensen naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn.
Dat betekent dat op alle terreinen gekeken moet worden waar we nog efficiënter met geld om kunnen gaan. De prioriteiten moeten bij de echt kwetsbaren gelegd worden, maar ook in de totale samenleving. Investeer in een sociale, veilige samenleving, dat betaalt zich altijd terug.