Eerlijk Alternatief

Wij worden gelukkig van een goed en florerend vestigings- en ondernemersklimaat. Ondernemers moeten geholpen worden om nog succesvoller te kunnen ondernemen.

Wij vinden het heel belangrijk dat de gemeente in de schoenen van een ondernemer gaat staan. Ondersteun ondernemers waar nodig, leg ze geen onnodige of onbegrijpelijke regels op en leg heel goed uit wat de ondernemer mag en kan verwachten van een gemeente om succesvol te kunnen ondernemen. Want daar gaat het vaak mis, ondernemers zijn geen beleidsambtenaren, ondernemers denken vaak buiten de geijkte paden. De situatie is voor elke ondernemer anders. Wij willen dat de gemeente meedenkt en meedoet en zorgt dat ondernemers kunnen floreren in deze gemeente. Dat betekent dat de gemeente zich moet verdiepen in de taal, wensen en behoeften van ondernemers. Alleen door te luisteren naar elkaar, elkaar te begrijpen, kun je samen kijken wat er mogelijk is en zet je een stip op de horizon naar een succesvolle toekomst.

Kantoren

Eerlijk Alternatief kiest voor terughoudendheid bij de bouw van kantoren en het uitbreiden van bedrijventerreinen. Wij vinden dat we bedrijvigheid af moeten stemmen op de vraag. Kantoren in omliggende gemeenten staan nu al leeg, met alle gevolgen van dien. Wij willen ook dat er gekeken wordt naar een ander gebruik van bedrijfsmatig vastgoed, kunnen er andere functies in, of kunnen er (tijdelijke) woningen gerealiseerd worden. Er zijn vaak creatievere oplossingen mogelijk.

Midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. De gemeente moet de plaatselijke middenstand en de in Pijnacker-Nootdorp gevestigde bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren. Het is bijvoorbeeld aan de winkeliers zelf om wel of niet op zondag open te gaan. Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze gemeente enorm helpen. Wat ons betreft ook in de nieuw te ontwikkelen gebieden.
Het Ondernemersfonds is een manier om ondernemers zelf richting te laten geven aan de wensen voor hun specifieke ondernemersklimaat, dit is per (trekkings)gebied verschillend. Zo heeft het centrum van Pijnacker meer geld nodig dan het buitengebied. Dit is een nadeel van het systeem van het Ondernemersfonds.
Los van het Ondernemersfonds moet er meer geld geïnvesteerd worden in de centra. Het bestaan van een Ondernemersfonds ontslaat de gemeente dus niet van de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk extra te investeren in het ondernemersklimaat. Een enkel faciliterende rol vinden wij te summier. De gemeente moet helpen met het organiseren van evenementen, het aantrekken van (winkelend) publiek en het meedenken over creatieve vastgoedoplossingen zoals het kosteloos ter beschikking stellen van ruimtes voor bijvoorbeeld pop-up stores of kunstateliers. Zodra de loop verhoogd wordt naar de winkelcentra en het fijn is daar langere tijd te verblijven neemt de omzet toe. Als de klant er eenmaal is, overtuigen onze lokale ondernemers met gemak de klanten van de voordelen van lokaal winkelen, niet in plaats van online, maar naast online aankopen. Want ook lokaal kun je online shoppen in een vertrouwde omgeving.

Glastuinbouw

De glastuinbouw is van oudsher van groot belang in onze gemeente. Het is de belangrijkste werkgever. Het is een innovatieve sector (meerlagenteelt, gebruik aardwarmte), waarbij ook steeds meer oog is voor duurzaamheid en innovatie.
Hoe trots en blij wij ook zijn met deze sector, het is en blijft industrie. Dit betekent dat wij glastuinbouw op voldoende afstand van de woonwijken willen houden. In de afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet op weg naar concentratie van de glastuinbouwbedrijven naar daarvoor aangewezen gebieden waardoor versnippering en verrommeling van het buitengebied wordt tegengegaan.
De nu actieve glastuinbouwbedrijven moeten ondersteund worden en de mogelijkheden en ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Schaalvergroting is voor velen de oplossing om de steeds oplopende kosten voor energie, belastingen en grondstoffen die nodig zijn voor het eindproduct te kunnen blijven betalen. Investeringen zijn noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven, te kunnen verduurzamen en een optimaal teeltresultaat te kunnen genereren waardoor de lokale markt prima kan concurreren met het buitenland.
Daar waar agrariërs en glastuinbouwbedrijven te dicht op woninglocaties komen te zitten moet proactief meegedacht worden hoe ook deze ondernemers een bestendige ondernemerstoekomst kunnen behouden. En de balans vinden waar het voor zowel de ondernemers als de omwonenden nog steeds leuk wonen en tuinen is. Er zijn partijen die van mening zijn dat er geen lichthinder van kassen mag zijn en dit voor 2030 willen stoppen, maar Eerlijk Alternatief meent dat het voor een aantal ondernemers vanwege de enorme investeringen te snel is om dit binnen acht jaar te realiseren. Die balans vraagt om durf en draagkracht, iets waar onze ondernemers bekend om staan. Wij vragen van de gemeente om daar niet alleen naar te luisteren, maar ook om er gehoor aan te geven.
Eerlijk Alternatief beziet de ontwikkeling van biologisch kweken met interesse, maar ziet hierin geen financieel stimulerende rol voor de glastuinbouw weggelegd voor de gemeente.

Minder en duidelijkere regels

De hoeveelheid regels ter verkrijging van een vergunning is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En daar waar de regels niet zijn toegenomen blijven de vergunningsaanvragen bol staan van complexe vragen die niet voor een ieder één twee drie te beantwoorden zijn. Maar dat geldt ook voor soms te onduidelijke beleidsplannen, waar het zoeken is naar wat dit nu daadwerkelijk betekent voor ondernemers. Helder taalgebruik en goed bereikbaar zijn voor vragen is onontbeerlijk voor onze ondernemers. Meedenken is meedoen.
Het vergt veel tijd en kennis van beleidszaken om gemeentelijke stukken te doorgronden. Dit behoort niet tot de corebusiness van de ondernemer en brengt hoge kosten mee voor ondernemers als die expertise ingehuurd moet worden. Daar ligt een schone taak voor de gemeente om de ondernemer meer tegemoet te komen.
Wij zijn van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om de administratieve lastendruk zo veel als mogelijk te verminderen en mee moet denken met de ondernemers. “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”

Winkelcentra

De winkelcentra in onze gemeente hebben het moeilijk. Er is sprake van leegstand, het aanbod aan winkels is niet erg gevarieerd. Hier is verbetering nodig.
Gelukkig is er een centrummanager aangesteld. Ooit geregeld via een motie van Eerlijk Alternatief. In samenwerking met de betrokken ondernemers (verenigingen) zijn er al goede stappen gezet en die lijn moet worden voortgezet.
Eerlijk Alternatief vindt dat de gemeente de voorwaarden moet scheppen om het centrum levendiger te maken. De detailhandel moet in beginsel in de centra komen, niet aan de randen en niet op bedrijventerreinen. Alleen op deze manier blijft er ‘loop’ in de centra.
Dit zou nog kunnen worden versterkt door – naast horecagelegenheden – ook voorzieningen meer naar het centrum te halen. De komst van het Sociaal Cultureel Centrum op het Raadhuisplein wordt dan ook toegejuicht.
De door de ondernemers in de centra gewenste evenementen moeten worden ondersteund en niet bemoeilijkt door allerlei onnodige voorwaarden en regels. Het kan en mag echt een stuk feestelijker in de dorpskernen.

Bedrijventerreinen

De verkoop van de kavels op de bedrijventerreinen is aangetrokken. Toch zal Eerlijk Alternatief kritisch blijven op het type bedrijven dat zich mag vestigen op de bedrijventerreinen. In onze gemeente waarbij de bedrijventerreinen dichtbij of zelfs middenin de woonwijken liggen is geen ruimte voor vervuilende bedrijven met een hoge milieucategorie. Het parkmanagement zoals dat nu op veel bedrijventerreinen is ingezet heeft voor veel verbetering gezorgd. Schoon, heel en veilig zijn de drie pijlers die door Eerlijk Alternatief als heel belangrijk worden gevonden. Daarnaast moet nieuwe inwoners duidelijk worden gemaakt welke milieucategorieën de bedrijventerreinen in hun nieuwe woonomgeving hebben. En het moet duidelijk zijn welke toekomstige ontwikkelingen er aan zitten te komen die van invloed zijn op de woon- en leefomgeving.