Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als er genoeg goede en betaalbare woningen zijn voor iedereen die in Pijnacker-Nootdorp wil (blijven) wonen.

Eerlijk Alternatief wil dat iedereen op elk moment in het leven in een woning kan wonen die past bij de gezinssituatie, levenswijze of portemonnee.
Wij pleiten voor een evenwichtige opbouw van wijken door het zorgvuldig mengen van sociale woningbouw en vrijesectorwoningen. Het gaat hierbij om zowel huur- als koopwoningen en woningen die speciaal gebouwd zijn voor ouderen, starters of gehandicapten.

Woningnood

Er is een grote behoefte aan allerlei soorten woningen voor verschillende doelgroepen.
Wij vinden dat er voldoende gebouwd moet worden met een divers aanbod dat aansluit bij de vraag.
De gemeente moet woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars uitdagen om zelf actief mee te denken en met plannen te komen voor woningbouw en daarbij creatieve oplossingen te vinden. Ook particuliere initiatieven om het aantal woningen te vermeerderen steunen wij.
Wij vinden dat elke plek waar nieuwe woningen gebouwd gaan worden zorgvuldig gekozen moet worden. Het kan een oplossing zijn om ruimte anders in te delen. Slim omgaan met stukken grond kan een mooi project opleveren. Beschikbare ‘lege’ plekken moeten geïnventariseerd worden zodat daar onder verantwoordelijkheid van de gemeente snel gebouwd kan worden.
Wij zien een mogelijkheid in het vrijkomen van grond wanneer verouderde glastuinbouwbedrijven hun bedrijf in Pijnacker-Nootdorp al dan niet noodgedwongen moeten beëindigen. Wanneer bij kleine glastuinbedrijven de wens bestaat om zich in een ander deel van het land te vestigen, kan daarna gekeken worden wat de beste bestemming is voor de achtergelaten gronden. Hierbij kan woningbouw mogelijk zijn, maar er moet ook gekeken worden of het groen kan blijven.
De kernen van de gemeente moeten ook bij het uitbreiden van het woningaanbod onaangetast blijven, zodat iedere kern de eigen identiteit behoudt. Deze is namelijk historisch gegroeid en deze diversiteit is voor ons waardevol.
Uitgangspunt bij het inrichten van nieuwe woongebieden blijft voor ons altijd het behoud van voldoende groen en een veilige verkeerssituatie.
Eerlijk Alternatief is van mening dat hoogbouw mogelijk moet zijn, maar uitsluitend aangepast aan de omgeving.

Starters

Starters en zeker jongeren moeten in staat gesteld worden om een betaalbare (kleine) woning te huren of te kopen. Eerlijk Alternatief heeft in het najaar van 2021 aan het college gevraagd om een nieuwe lijst samen te stellen van lege plekken die geschikt zijn voor woningbouw. De huizen op deze zogenaamde ‘inbreilocaties’ hebben bovendien als belangrijk voordeel dat deze eerder aangewezen kunnen worden aan huidige inwoners uit onze gemeente.

Doorstromen

Mensen willen graag in onze mooie gemeente blijven wonen. Er is een groot tekort voor starters op de woningmarkt, maar ook ouderen zoeken vaak vergeefs naar een passende woning. Van haar oprichting af aan pleitte Eerlijk Alternatief voor woningen voor starters en senioren. Al in 2011 gaf het onderzoeksbureau Quintis in het rapport ‘Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp’ duidelijk aan dat 83% van de senioren wil blijven wonen in onze gemeente. Wij vinden dat er te weinig gehoor is gegeven aan de wensen van die senioren.
Een deel van de woningnood kan worden opgelost door de doorstroming te bevorderen. Er zijn veel grote woningen die nu door maar twee mensen worden bewoond. Woningen die met gemak geschikt zouden zijn voor een gezin met twee, drie of meer kinderen.
Mensen die ‘te groot’ wonen vinden nu geen alternatief. Wij willen dat er voor met name de oudere inwoners, ‘de empty-nesters’, kwalitatief hoogwaardige ruime appartementen worden gebouwd. Dit kan deze groep stimuleren om hun grote gezinswoning te verlaten. In hun huis kunnen gezinnen komen wonen die op hun beurt een te klein geworden woning achterlaten. Als het gaat om een sociale huurwoning zal ook automatisch het aanbod van sociale woningen worden vergroot.

Sociale woningbouw

De vraag naar sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is groot in onze gemeente. Op dit moment is het de norm dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociale woningen gebouwd moeten worden.
Pijnacker-Nootdorp voldoet op dit moment niet aan deze norm van 30% sociale woningbouw. Wij vinden dat het best meer dan 30 % mag zijn, maar zeker niet minder. Om aan deze norm te gaan voldoen, zal er in de nabije toekomst in nieuwbouwwijken dus een extra hoeveelheid aan sociale huurwoningen én betaalbare koop moeten worden. Indien deze norm binnen enkele jaren niet gehaald gaat worden, zal er een compensatie van inbreilocaties nodig zijn. Eerlijk Alternatief heeft hierop reeds voorgesorteerd door een actuele lijst van mogelijke inbreilocaties op te vragen. Verder is het belangrijk dat “empty nesters” geen grote woningen vasthouden en door kunnen stromen naar luxere appartementen.
De sociale woningen en andere koop- en huurwoningen zullen voor zover wettelijk mogelijk moeten worden toegewezen aan inwoners van of mensen die werken in Pijnacker-Nootdorp. Het bestand aan sociale huurwoningen moet in stand blijven. Wij vinden dat sociale huurwoningen voor een periode van 20 jaar na de nieuwbouw of renovatie niet mogen worden verkocht. Hierover zullen regionale afspraken gemaakt moeten worden zodat dit voor alle gemeenten gaat gelden. Wij vinden wel dat Pijnacker-Nootdorp hier een voortrekkersrol zou kunnen nemen.
Eerlijk Alternatief wil ook een oplossing voor arbeidsmigranten die nu gehuisvest zijn in kleine woningen. Vanuit de glastuinbouwsector wordt nu eenmaal veel gewerkt met arbeidsmigranten en wij zijn er voorstander van dat deze groeperingen zo dicht mogelijk bij hun werkplek worden gehuisvest in tijdelijke woningen zoals flexwoningen. De ondernemers moeten hierin geen onnodig lange procedures doorlopen en de gemeente dient dit te faciliteren. Dit brengt, wat ons betreft, geen extra kosten met zich mee voor de gemeente.

Opbouw wijken

Wijken moeten zorgvuldig opgebouwd worden. Er moet een mix worden gemaakt van sociale woningbouw en vrije sectorwoningen. Niet alle sociale woningbouw op een kluitje, maar verspreid over de wijk. Een mooie mengeling van sociale woningbouw en vrije vestiging woningen én van koop- en huurwoningen. In Pijnacker-Noord is dit succesvol gebleken.