Eerlijk Alternatief

Bouwen en wonen

Kan ik hier blijven wonen?

Eerlijk Alternatief wil dat iedereen op elk moment in het leven in een woning kan wonen die past bij de gezinssituatie, levenswijze of portemonnee.

Wij pleiten voor een evenwichtige opbouw van wijken door het zorgvuldig mengen van sociale woningbouw en vrijesectorwoningen. Het betreft hier zowel huur- als koopwoningen en woningen die speciaal gebouwd zijn voor ouderen, starters of gehandicapten. Het percentage van 30% sociale woningbouw vinden wij passend voor onze gemeente. Wij zijn ook voorstander van het naast elkaar wonen van ouderen en jongeren. Zij kunnen elkaar helpen.

Eerlijk Alternatief wil dat er iets gedaan wordt aan de grondprijs om de bouw en realisatie van woningen voor in ieder geval ouderen mogelijk te maken. Dit zou onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk kunnen zijn om de bouw voor andere doelgroepen zoals jongeren, starters en eenpersoonshuishoudens, mogelijk te maken.

Creatief

Wel moet tegelijkertijd ook gekeken worden naar de verkoopbaarheid van de woningen om niet miljoenen te verliezen in onze bouwprojecten. Er moet heel creatief omgegaan worden met de bouwplannen, zodat er niet nog meer miljoenen afgeschreven moeten worden. Bouwplannen moeten flexibel zijn zodat ingespeeld kan worden op de behoefte uit de markt.

Om de groene omgeving te sparen moeten we soms kiezen voor hoogbouw. Op bestaande locaties zal voornamelijk bij de omgeving passende laagbouw worden toegepast. Nieuw te bouwen woningen moeten duurzaam worden gebouwd en levensloopgeschikt zijn.

Verder moet er ruimte zijn voor andere of innovatieve vormen van wonen, zoals kangoeroewoningen of tiny houses, of gezamenlijk wonen-projecten.

Senioren

Eerlijk Alternatief vindt dat het ook voor de steeds groter wordende groep senioren mogelijk moet zijn om in ons mooie dorp te blijven wonen.

Wij vinden dat er een verantwoordelijkheid ligt om de bewoners te begeleiden hoe zij hun woningen zelf kunnen aanpassen om ze geschikt te maken voor de tijd dat zij minder mobiel worden. De gemeente moet de eventuele aanpassingen voor hen die dat nodig hebben faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van een lening.

Er moeten meer levensloopgeschikte woningen worden gebouwd in verschillende vormen en prijsklassen zodat er voor senioren voldoende aanbod is om in Pijnacker-Noordorp te kunnen blijven of komen wonen.

Jongeren en starters

Eerlijk Alternatief zal blijven hameren op voldoende kansen voor jongeren en starters op de woningmarkt, zowel voor hen die willen huren als die wil kopen. Goedkoper bouwen moet opgenomen worden in de huidige plannen. Onze jeugd moet kansen krijgen om zich hier blijvend te kunnen vestigen, dat vergt enige creativiteit en een goed onderbouwde financiële visie voor de lange termijn.

Het moet voor (nieuwe) inwoners duidelijk zijn wat er in de toekomst in en rondom hun wijk gaat gebeuren qua nieuwe woningbouw. Dat kan via de makelaar maar zeker ook via de gemeente. Braakliggende terreinen moeten voorzien worden van een simpel bordje dat er in de toekomst gebouwd gaat worden zodat niemand voor verrassingen staat.

Statushouders

De gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt jaarlijks te horen hoeveel statushouders zij verplicht is op te nemen. Doet de gemeente dit niet, of te laat, dan hangt er een boete boven het hoofd die groter is dan een bijstandsuitkering per statushouder die niet geplaatst wordt. Per maand, per niet opgenomen vergunninghouder bijna € 2000,-. Het is dus zaak hier een passende invulling aan te geven.

De gemeente heeft dit de afgelopen jaren goed aangepakt, mede door het leegstaande voormalig zorgcomplex Hofland om te bouwen voor bewoning door enerzijds statushouders en anderzijds jongeren uit de gemeente.

Zaak is om nauwlettend te werken aan een goede integratie. Eerlijk Alternatief vindt dat er nu genoeg faciliteiten geboden worden. De statushouders moeten goed de weg worden gewezen en op gang geholpen. Goede beheersing van de Nederlandse taal, kunnen zwemmen, het vinden van werk en aansluiting vinden bij sociale netwerken in de vorm van sportclubs en/of het uitoefenen van hobby’s is voorwaarde voor een goede integratie. Deel uitmaken van de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Eerlijk Alternatief vindt dat van de statushouders zelf ook initiatieven mogen worden verwacht.