Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als iedereen werk heeft en/of werkt aan zijn/haar ontwikkeling en meedoet in de maatschappij

Niet iedereen beschikt over een eigen inkomen. Het meedoen aan de samenleving vindt Eerlijk Alternatief van het grootste belang. Dit kan door het begeleid worden naar een betaalde baan of naar een zinvolle dagbesteding. Als mensen daar niet (voldoende) toe in staat zijn, moeten zij passend geholpen worden.

Minimaregelingen

Helaas beschikt niet iedereen over een goed inkomen. Veelal zijn mensen maar beperkt in staat hier verandering in aan te brengen. Eerlijk Alternatief wil -zeker nu de inflatie en energieprijzen stijgen- voor de mensen met een laag inkomen, waaronder veel AOW-ers die soms hun leven lang gewerkt hebben, dat allerlei minimaregelingen blijven bestaan. Eerlijk Alternatief heeft zich met succes hiervoor ingespannen.
In 2015 was Eerlijk Alternatief al initiator van de PiNo-pas, die later omgezet werd in de Rotterdam-pas.

Bijstand

Wij vinden het van het grootste belang dat mensen met een bijstandsuitkering worden begeleid in het vinden van een (betaalde) baan.
Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan gaan om het begeleiden naar een betaalde baan, maar het kan ook zinvol zijn om te begeleiden naar vrijwilligerswerk of een opleiding. Dit kan ook perspectief bieden op een betaalde baan en heeft een positieve werking op het welbevinden. Wel mag van de betrokkene worden verwacht dat hij/zij genoegen neemt met een baan die niet direct de voorkeur geniet. Wij vinden dat iedereen die kan werken ook moet werken.
Na het vinden van een baan moet het verdere proces gedurende een bepaalde tijd worden ondersteund en gemonitord. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners met een beperking goede dagopvang, dagbesteding, beschut of begeleid werk hebben. Iedereen moet mee kunnen doen!

Schuldhulp

Helaas kennen wij in onze gemeente ook mensen die de dupe zijn geworden van de toeslageaffaire. Wat ons betreft mag er meer geld uitgetrokken worden zodat deze mensen direct geholpen worden.
Het verlenen van schuldhulp moet dichtbij en snel plaatsvinden. Geen kantoren van buiten de gemeente, maar er moet hulp geboden worden vanuit onze eigen gemeente waardoor de lokale situatie goed in beeld is. Hanneke van de Gevel zag als wethouder de noodzaak in om preventief te werk te gaan door middel van vroegsignalering. Dit houdt in dat de gemeente sinds kort een seintje krijgt van bijvoorbeeld energieleveranciers, woningcorporaties of zorgverzekeraars dat rekeningen niet meer betaald worden. Een schuldhulpverlener kan dan via een gesprek met het gezin hulp aanbieden. Het is beter om er snel bij te zijn en niet te wachten totdat de financiële situatie niet meer te overzien is.
Het initiatief van vrijwilligers die helpen bij schuldenproblemen, de zogenoemde ‘Schuldhulpmaatjes’ werkt goed en wij vinden dat deze vanuit de gemeente ondersteund en gewaardeerd moeten worden.

Handhaving

Fraude in de zorg en in de bijstand moeten opgespoord en aangepakt worden zonder tunnelvisie. Dit geldt zowel voor degenen die de zorg en/of bijstand ontvangen als de aanbieders daarvan. Maar laten we oppassen dat er niet te rigide gerechercheerd en gehandhaafd wordt. We hebben gezien dat onnadenkend beleid uitvoeren heeft geleid tot zeer schrijnende gevallen. Denk aan de vele, vaak onnodige, slachtoffers in de Toeslagenaffaire. Achter elk dossier zit een mens met een eigen verhaal. Luister naar dat verhaal en zoek samen naar oplossingen. Het gaat om de geest van de wet, niet de letter.