Wat als het internet en communicatie uitvalt? Ben Glaser heeft zich als raadslid van Eerlijk Alternatief verdiept in de consequenties van het uitvallen van communicatie als gevolg van internetstoringen, veroorzaakt door welke reden dan ook. Het bracht hem tot het volgende verslag waarin hij concludeert dat internetstoringen veel gevolgen kunnen hebben, niet alleen als de klok een uur terug gezet wordt:

“Zondag 28 oktober 2018, vlak na het instellen van de wintertijd was er een grote internetstoring bij KPN, XS 4ALL en T-Mobile. Gelukkig werd het binnen 8 uur verholpen, maar veel burgers in een groot deel van de Randstad konden geen gebruik maken van internet, televisie, radio en telefoon. Het kan ook erger dan deze zondag, er zou, door allerlei oorzaken, meer kunnen uitvallen in verdeelstations of in elektriciteitscentrales. Hulp inschakelen wordt via diezelfde communicatiemiddelen waar we tegenwoordig zo afhankelijk van zijn kan dan lastig of zelfs onmogelijk zijn.

Tien dagen eerder op 18 oktober heeft eerlijk alternatief speciale aandacht gevraagd voor dit soort situaties. Situaties waarin uitval van telecommunicatie en ICT plaats zouden kunnen vinden. Eerlijk Alternatief heeft een amendement ingediend om een specifieke tekst aan te passen. Dit amendement is met steun van VVD, CDA, Gemeentebelangen, Partij vd Dieren en CU aangenomen.

Dit amendement had betrekking op de Zienswijze Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Een zienswijze hierop houdt in dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wat mag vinden van dit beleidsplan. Die mening wordt verwoord in deze zogenoemde zienswijze.

Wat houdt een amendement in? Een amendement is een voorstel tot tekstwijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst in bijvoorbeeld, zoals nu, een zienswijze betekenen.

Het college ven burgemeester en wethouders doet een voorstel voor een zienswijze en bespreekt deze met de leden van de gemeenteraad. De leden van de gemeenteraad kunnen deze zienswijze met meerderheid van stemmen goedkeuren, afkeuren of aanpassen.

Eerlijk Alternatief is met de eerder genoemde partijen er van overtuigd dat het uitvallen van ICT en Telecom ernstige gevolgen kan hebben voor de samenleving en voor de individuele burger. Wij waren van mening dat de impact van zo’n storing onderbelicht bleef in het beleidsplan.

Om die reden hebben wij een tekstvoorstel gedaan, om de impact van Verstoring ICT en Telecom extra aandacht te geven in het beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en het belang er van zo nodig prioriteit te geven. Dit tekstvoorstel is nu opgenomen in de zienswijze.

Gelukkig viel het zondag 28 oktober allemaal erg mee, maar er zijn mensen die last hebben gehad van deze storing in het net. Dankzij het amendement van Eerlijk Alternatief en de steun van de andere fracties wordt dit onderwerp genoemd in de zienswijze van het college en zal het meegenomen worden in het totale regionale beleidsplan.”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.