“Eerlijk Alternatief is heel blij dat er een onderzoek komt naar de effecten van een houtstookoven. “Wij hebben behoefte aan feiten, niet aan een promotie-praatje”

 In de raadsvergadering van 31 mei 2018 is een motie (verzoek aan het college van burgemeester en wethouders) aangenomen om door een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de effecten van een houtstookinstallatie.

Er kan op die manier duidelijkheid komen over bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s, uitstoot van fijnstof, stankoverlast, geluidsoverlast, technische eisen die aan zo’n installatie gesteld moeten worden, gebruikte (stook)materialen, transport van de materialen en toezicht.

De raad heeft naar aanleiding van de plannen om aan de Molenlaan een houtstookinstallatie te plaatsen een enorme lading aan rapporten, berichten uit de media en verklaringen ontvangen. Dit leverde veel, maar ook tegenstrijdige, informatie op.

De raad vindt het belangrijk om te beschikken over feiten. Op basis daarvan kan er stelling worden genomen over de vraag of houtstookovens/biomassa centrales een plaats moeten krijgen in de energie-transitie.

Onze woordvoerder op dit dossier is Jolanda van Leeuwen, zij legt uit wat er aan de hand is: “Ja, hoe zat het allemaal ook al weer? Over de houtstookoven aan de Molenlaan is de rust nog niet over ons dorp wedergekeerd.  De vele tegenstanders – en dan vooral de mensen die er vlak bij wonen – zijn nog even strijdlustig. Zij zijn bereid om zelfs naar de rechter te stappen om de komst van de houtstookoven tegen te gaan. Bij de gemeente zijn meer dan 500 bezwaarschriften binnengekomen. Die worden nu behandeld door de commissie behandeling bezwaarschriften. Daar wordt getoetst of de procedure en vergunningaanvraag juridisch goed is verlopen.

Maar ook de initiatiefnemers en andere voorstanders laten van zich horen. Zij proberen iedereen er van te overtuigen dat het allemaal wel meevalt en dat een houtstookoven een goed alternatief voor het gebruik van gas is. En dat het in ieder geval allemaal binnen de wettelijke normen valt.

Op 24 mei stond het onderwerp houtstookoven op de agenda van de gemeenteraad om te bespreken. Het was de bedoeling om van elkaar te horen wat wij er – als gemeenteraad – van vonden. Niet om een besluit te nemen, maar om van gedachte te wisselen.

Eerlijk Alternatief heeft in die vergadering laten weten dat wij ons nog erg druk maken over de houtstookoven. Allereerst vinden wij dat de communicatie ver onder de maat is geweest. Een melding op een gemeentesite tussen de aanvragen voor een dakkapel, valt bepaald niet op, áls je al op die site kijkt.  En toen bleek dat er veel protest kwam, is er op dat moment niets gedaan om duidelijkheid te geven. Onbegrijpelijk!

Bij de raad liggen nu enorme stapels rapporten en informatie die tegenstrijdig zijn. Wat moet je nu als raadslid geloven? Moet of mag je hierbij op je gevoel afgaan? Of moet je eerst alle feiten kennen? En wat doe je dan met de feiten als die elkaar tegenspreken?

Voor Eerlijk Alternatief bestaat er geen twijfel over dat er gezondheidsrisico’s zijn. Er zal altijd sprake zijn van uitstoot van fijnstof. En daar scoren we als gemeente in de Randstad toch al niet zo best. Moeten we er dan maar mee akkoord gaan dat er nog meer bijkomt? Maar wat kun je als gemeente als de houtstookoven binnen de wettelijke normen zoals die door het Rijk gesteld zijn blijft?

En hoe duurzaam is een houtstookoven? Veel deskundigen geven aan dat dit helemaal niet duurzaam is omdat er bomen voor gekapt moeten worden (die er dan weer heel veel jaren over doen om terug te groeien); bomen die ook weer vervoerd moeten worden. De initiatiefnemers geven aan dat het echt alleen maar gaat om gecertificeerd A-hout dat in feite afvalhout is uit de bouw. Wat is nu waar? Blijft dat hout voor jaren genoeg beschikbaar? Wat gebeurt er als dat niet het geval is?

Willen we wel zo’n groot industriegebouw op die plek? Past een bedrijfsgebouw van 35x40x14 wel in dat gebied? Zijn hierbij de regels van het bestemmingsplan wel goed gebruikt?

Kunnen we het nog wel tegenhouden als vergunning en subsidies terecht verleend zijn? Wat kunnen we in de toekomst? Kunnen we uitbreiding van deze en de komst van nog meer houtstookovens of biomassacentrales tegenhouden?

Kortom, er zijn nog heel veel vragen. Het zou een mooie vervolgstap zijn om duidelijkheid te krijgen over alle vragen. Daarom zijn wij heel blij met de op 31 mei ook namens Eerlijk Alternatief aangenomen motie waarin wordt opgeroepen om een deskundige instantie onderzoek te laten doen. De raad gaat bepalen welke dingen op het gebied van de gebruikte techniek en materiaal, milieueffecten, gezondheidsrisico’s, inpasbaarheid in het gebied e.d. onderzocht gaan worden.

De uitkomsten van het onderzoek komt ook weer terug in de Raad zodat we op basis van feiten verdere stappen kunnen nemen.”

 

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.