Op donderdag 27 september 2018  stond het onderwerp “Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West” geagendeerd op de besluitvormende vergadering van de Raad. De fractie van Eerlijk Alternatief stuitte bij de voorbereidingen van dit agendapunt op een afgehandeld “dossier” door het college van burgemeester en wethouders (B&W) dat niet de schoonheidsprijs verdient.

Raadslid van Eerlijk Alternatief en gespecialiseerd in bestuursrecht en ruimtelijke ordening Nita Graafland licht toe: “Wat was het geval. In het dossier ging het om een aanvraag die was gedaan voor een omgevingsvergunning. De activiteit waarvoor de vergunning werd aangevraagd was in strijd met het bestemmingsplan. Dat kan. Geen man overboord. In dat geval voorziet de overheid in regelgeving waarin precies staat beschreven hoe hiermee om te gaan. De wet kent voor zulke gevallen de uitgebreide Wabo[1]procedure. Met toepassing hiervan kon het college de aanvraag in behandeling nemen. Door deze procedure te volgen, zouden belanghebbenden een uitgebreid stelsel aan inspraak geboden worden dat bij afwijkingen van bestemmingsplannen hoort. Er kleven echter enkele nadelen aan deze procedure;

Eén: het duurt lang en twee: je kunt  lastige zienswijzen binnen krijgen van omwonenden die van mening zijn dat er niet afgeweken mag worden van het bestemmingsplan. Tja, wat doe je dan?

In dit geval is er voor gekozen om in plaats van via een uitgebreide Wabo-procedure een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de kruimelregeling. Voor de gevallen waarin een bouw- of gebruiksplan niet helemaal binnen een bestemmingsplan past, kan de kruimelregeling inderdaad een goede oplossing bieden. Het mogen toepassen van deze regeling is echter aan voorwaarden verbonden, en deze casus voldeed niet aan die voorwaarden en kwam daarom niet in aanmerking voor toepassing van de kruimelregeling. 

Eerlijk Alternatief heeft hierover vragen gesteld. Het college heeft aangegeven dat er in dit geval inderdaad een fout is gemaakt doordat ten onrechte de kruimelregeling is toegepast. Wij hadden gedacht dat het college bereid zou zijn herstelmaatregelen te treffen. Want dat is wat wij als fractie vroegen middels een motie. Wij riepen het college op om de op de kruimelregeling van toepassing zijnde beleidsregels zodanig te preciseren zodat in de toekomst, het juiste juridische regime (kruimelontheffing of uitgebreide procedure) wordt toegepast wanneer er een aanvraag komt om af te mogen wijken van bestemmingsplannen.

Immers, inwoners hebben het recht om bij het aanvragen van een omgevingsvergunning te weten aan welke wettelijke bepalingen en beleidsregels hun aanvraag getoetst zal worden. Daar werd echter tot ons spijt geen gehoor aan gegeven. We kregen de steun van de Partij voor de Dieren, Progressief Pijnacker-Nootdorp, Trots en Gemeentebelangen, helaas op het laatste moment niet de steun van VVD, D66, CDA en CU/Sgp.

Het was zoals het was, aan de regeling lag het niet, er was een fout gemaakt. Hoe het ook zij, voor toekomstige gevallen zitten wij er bovenop. Wij zullen nauwlettend in de gaten houden of de kruimelregeling in voorkomende gevallen juist wordt toegepast of niet.”[1] Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.