Autobusmuseum… hoe het begon en waar we nu staan.

Op donderdag 31 mei 2018 werd de mogelijkheid tot het vestigen van een autobusmuseum in Tolhek in de raad besproken. Het college vroeg de raad om het “voorontwerpbestemmingsplan autobusmuseum” vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Dat betekent dat het nu aan de inwoners is om hier een reactie op te gaan geven. Eerlijk Alternatief heeft inmiddels vanuit vele hoeken gehoord dat er heel veel reacties op deze wijziging van het bestemmingsplan zullen gaan komen. Hoe zijn we zover gekomen. Raadslid Nita Graafland legt uit:  

“Vorig jaar kwam de vraag vanuit Den Haag aan de gemeente Pijnacker of de gemeente een locatie zou hebben voor het vestigen van een autobusmuseum. Het gaat, zo luidde de vraag, om een bestaand museum in Den Haag, namelijk het Haags Bus museum (HBM). Dit museum is gevestigd aan de Parellelweg 224 en moet wegens capaciteitsproblemen uitkijken naar een andere locatie. 

Het museum heeft als doel ‘het opsporen, aankopen, restaureren en rijdend op de weg brengen en houden van de voor de geschiedenis van het openbaar vervoer in de Haagse regio belangwekkend autobusmaterieel’. Ook verzorgt het HBM in samenwerking met HTM Specials besloten vervoer voor bijvoorbeeld feesten, trouwerijen en partijen.  In de loop van de jaren heeft het museum een collectie opgebouwd bestaande uit 24 bussen.
De huidige locatie, een oude tramremise, heeft plaats voor 6 bussen en zou het liefst alle in beheer zijnde bussen tentoonstellen. Het museum wordt gerund door vrijwilligers en is alleen op zondag open in de periode april t/m oktober van 13.00 tot 17.00. Onder deze voorwaarden heeft het bestuur van het HBS dan ook de vraag voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker. De locatie in Tolhek is vervolgens door het college aangeboden aan het HBM.
De aangeboden locatie staat momenteel bestemd als ‘recreatie-natuurgebied’ met de wijzigingsbevoegdheid tot het bestemmen van een tennisbaan. In de afgelopen jaren heeft zich echter geen ondernemer gemeld om de locatie te exploiteren als tennisbaan. Misschien is het daarom een overweging geweest van het college om de locatie Tolhek aan te bieden aan het HBM. Vervolgens is de vraag voorgelegd aan de gemeenteraad.

Om een goed beeld te vormen van de situatie heeft de fractie van Eerlijk Alternatief alle mogelijkheden benut om informatie omtrent dit onderwerp te vergaren. Wij zijn naar de inloopavond geweest die georganiseerd werd door de gemeente. Op deze avond waren naast de ambtenaren en wijkbewoners ook vertegenwoordigers van het HBM aanwezig. Tijdens de avond werden de plannen gepresenteerd middels tekeningen. De vertegenwoordigers van het HBM liepen rond om de vragen van de aanwezigen te beantwoorden. De informatie was verhelderend, maar riep tegelijkertijd vragen op bij de burgers. Deze vragen werden niet allemaal naar tevredenheid beantwoord.
Om de wijkbewoners van Tolhek nader te informeren heeft, Patrick Huijgen (bestuurslid van de wijkvereniging Pijnacker-Zuid), een eigen voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Tolhek. Ook daar was de fractie van Eerlijk Alternatief aanwezig. De aanwezigen werden geïnformeerd door middel van een Power Point presentatie. Aan de orde kwamen: het juridische proces rondom bestemmingsplannen, het ontwerp voor de locatie en de bezwaren van de wijkbewoners.
Duidelijk werd dat de aanwezige wijkbewoners (ongeveer 20 man) niet gelukkig waren met de locatiekeuze. De volgende zorgen werden geuit:

Angst voor verzakkingen, verkeersveiligheid: de wijkstraten zijn niet berekend voor de rotatie van de grote bussen. Hoe zit het met de parkeermogelijkheden als het museum een succes blijkt te zijn. Waarom kiest de gemeente ervoor om groen op te offeren in een woonwijk ten behoeve van een autobusmuseum. Hoe zit het met de luchtverontreiniging. De bussen rijden immers op oude dieselmotoren. Hoe valt dit project te verklaren in het kader van “duurzaamheid”.

Mede door hetgeen de fractie van Eerlijk Alternatief heeft gehoord en gezien hebben wij ingestemd met het verzoek om het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Dit hebben wij gedaan om de mening van de bewoners zo breed mogelijk te peilen. In deze voorontwerpbestemmingsplan fase is het namelijk mogelijk om de zienswijzen van een zo groot mogelijke groep belanghebbenden te verzamelen en te beoordelen.

Hoewel we nog geen standpunt hebben ingenomen in de vraag rondom de vestiging maakt de fractie van Eerlijk Alternatief zich net als de omwonenden zorgen om de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid in de omliggende wijken en de levensvatbaarheid van het bedrijf dat zich daar wil vestigen en de ruimte die een wijziging van de bestemming gaat bieden aan toekomstige bedrijven die zich daar met een andere businesscase willen vestigen.

In de huidige fase hebben wij vooral geluisterd naar zowel de wensen van de aanvragers als de bezwaren van de omwonenden. Wij zijn benieuwd naar de inspraak en overlegreacties. Die zullen wij zo objectief mogelijk beoordelen om tot een weloverwogen besluit te komen.”

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.