Gezamenlijke verklaring van Eerlijk Alternatief, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Trots, D66, CU/SGP, CDA en VVD met titel ‘Samen Doen’,  uitgesproken door vice-voorzitter/nestor van de raad, Hanneke van de Gevel tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017:

“Namens alle fracties die het hoofdlijnenakkoord ‘Samen Doen’ 3,5 jaar geleden hebben getekend -met uitzondering van de fractie van Gemeentebelangen – leg ik deze verklaring af.

In het Hoofdlijnenakkoord hebben we afgesproken  dat we een open houding naar elkaar hebben en een communicatieve opstelling. We wilden daarmee de voorspelbaarheid in het politieke proces vergroten. We hebben daarin ook afgesproken dat er een aanspreekcultuur is vanuit dienend leiderschap. De raad en het college spannen zich samen in voor de gemeenschap. Wethouders zijn niet gebonden aan hun partijstandpunt, maar aan het akkoord. Raadsleden en collegeleden spreken elkaar aan op de afspraken die in het Hoofdlijnenakkoord zijn gemaakt.

Ik citeer uit dit Hoofdlijnenakkoord: “De politieke geschiedenis leert dat spanningen kunnen ontstaan die een wissel trekken op de samenwerking en de bestuurbaarheid van de gemeente. Daar hoort bij dat we van inhoudelijke verschillen geen vertrouwenskwesties maken. Problemen kunnen ontstaan rond het functioneren van een wethouder, bij integriteitsvragen of het niet goed informeren van de raad. Als de-escalatieprocedure spreken af we dat raadsleden en wethouders in dergelijke situaties eerst in gesprek gaan met de burgemeester en de vicevoorzitter van de raad. Zij fungeren als procesbegeleiders voor de stijlverandering in het functioneren van het bestuur.”

We gaan dus met elkaar in gesprek en drijven de zaak niet op de spits.

Toen de conceptnota ‘Sport en Bewegen’ in de Raad aan de orde kwam, liep de spanning op. Binnen de sportwereld, maar helaas ook binnen de raad.

Omdat de Sportraad  op 11 september in een brief aangaf niet meer in gesprek te willen gaan over de sportnota heeft een meerderheid van de raad verzocht om de portefeuille Sport op de 14e september bij een andere wethouder neer te leggen. In het ‘samen doen’-akkoord hebben we namelijk ook afgesproken dat inbreng van inwoners en dus ook een goede communicatie met de inwoners belangrijk is.

De wethouder aanvaardde de portefeuillewissel.

Als nestor van de raad heb ik namens alle fracties van ‘Samen Doen’ gemeend om met de fractievoorzitter van Gemeentebelangen in gesprek te gaan omdat wij voelden dat de communicatie en samenwerking niet meer goed liep. Ik heb mevrouw Mantjes op 21 september, rond kwart voor vijf, overdag telefonisch gesproken omdat ik mij zorgde maakte over de verstandhouding tussen Gemeentebelangen en de overige partijen. Zij aanvaardde het gesprek in het kader van het ‘Samen Doen’-akkoord. In de avond gaf ik via de Whats App aan dat het waarschijnlijk maandag de 25e zou worden om met een aantal fractievoorzitters in gesprek te gaan. Mevrouw Mantjes bedankte mij op dat moment nog voor de inspanningen.

Op 22 september om 16.56 uur verschijnt er echter een hele lange publicatie onder de noemer ‘Verkiezingskoorts steekt de kop op’ op Telstar Online uit naam van de fractie Gemeentebelangen. Dit stuk is diezelfde vrijdag ingezonden. Deze uiting via de media bevreemdde mij omdat wij immers een afspraak hadden staan.

De fractie Gemeentebelangen vond het een keiharde beschadigingsactie richting de wethouder die waarschijnlijk aangevallen werd, omdat het een lokale partij betreft, aldus fractievoorzitter Mantjes. Zij halen in het stuk ook het optreden van de D66-wethouder aan en hekelen het vechtgedrag in de raad. Een aantal partijen voelde dit als een dolk in de rug.

Ondanks de publicatie gaat het gesprek op 25 september door. Tijdens het hele gesprek lopen sommige emoties hoog op, maar desondanks komen wij tot een aantal afspraken, namelijk  mevrouw Mantjes gaat wethouder Minderhoud aanspreken op het functioneren (dus kennis, kunde en gedrag) en zij overweegt om het stuk op Telstar Online in te trekken, te rectificeren in een debat of op hetzelfde forum. Zij gaat dit bespreken in haar fractie.

Aansluitend hebben een aantal fracties vergadering, waaronder Gemeentebelangen. Ik vraag haar diezelfde avond, dus 25 september, om 23.00 uur wat de reactie is vanuit haar fractie waarop zij de volgende ochtend een reactie stuurt of ik haast heb. Ik geef aan dat het haast heeft omdat het bij een aantal partijen gevoelig ligt. Ik krijg daarna geen enkele reactie meer

Op 26 september bel ik haar en krijg de voicemail. Mevrouw Mantjes reageert altijd snel op whatsappjes of wanneer ik haar bel. Nu dus helaas niet.

De volgende dag in, gisteren dus, verscheen er tot onze grote verbazing weer een stuk in de media, nu in de papieren Telstar.

Gemeentebelangen neemt hierdoor zelf afstand van ons ‘Samen Doen’-akkoord door alle afspraken te schenden. Hoewel wij de gang van zaken en de door Gemeentebelangen gekozen weg betreuren, nemen wij  kennis van,  en accepteren wij,  het besluit van Gemeentebelangen om niet langer deel te willen uit maken van het raadsbrede akkoord en op de afgesproken manier te willen samenwerken.“

De gehele vergadering is via deze link terug te kijken. Bij de Mededelingen is het opstappen van wethouder Minderhoud te volgen en de gezamenlijke verklaring en het daarop volgende debat komt direct na agendapunt 4h.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.