In april berichtten we nog dat de VMBO-school een stapje dichterbij gekomen was. (Lees hier) Afgelopen dinsdag hebben we tegen het voorgelegde besluit gestemd om huisvesting beschikbaar te stellen aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp voor een dependance van het Montaigne Lyceum voor het vestigen van een VMBO-school basis-kader met het profiel Dienstverlening en Producten. Een moeilijke keuze, want we zijn niet principieel tegen een vestiging van een VMBO-school binnen onze gemeentegrenzen, mits het gekozen profiel aansluit bij de opleidingen die er al in de regio zijn, de financiële risico’s voor de gemeente onder controle zijn, er een geschikte locatie gekozen wordt en de leerlingenprognoses in de regio uitwijzen dat er een noodzaak bestaat. Dat is naar onze mening door het college onvoldoende aangetoond. Wij hopen dat de scholen er in het RPO-overleg uit gaan komen en staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven. Wat Eerlijk Alternatief betreft staan we open voor alle soorten onderwijs, of dat nu VMBO is, een MBO-opleiding, Praktijkonderwijs, of een vorm waar zelfs wij nog niet bij stil gestaan hebben. 

De beraadslaging resulteerde in een unaniem ‘Nee’ tegen deze locatie. Wij vonden het noodzaak om samen met zeven politieke partijen een verklaring op te stellen om het besluit uit te leggen.

Gezamenlijke verklaring:

Partijen reageren nuchter op teleurgestelde wethouder; raad staat wel degelijk open voor vestiging (V)MBO-school.

Partijen GBPN, VVD, EA, PvdA, GL, PvdD en Trots reageren nuchter op de teleurgestelde wethouder Van Egmond na het unanieme besluit van de gemeenteraad om aan de Koningin Julianastraat in Nootdorp geen huisvesting te realiseren voor het Lucas Onderwijs. Niet omdat de raad geen (V)MBO-school binnen de gemeentegrenzen wil, maar vooral omdat de gekozen locatie niet geschikt is. Dit bleek ook uit een massaal protest van omwonenden in Nootdorp. Een deel van de raad wilde het gevraagde besluit nog redden door een verkeersveiligheidsplan en een preventieplan voor mogelijke overlast als voorbehoud mee te nemen, maar dat vond geen meerderheid.

De partijen willen benadrukken dat de raad openstaat voor onderwijsinitiatieven, maar dan op andere locaties. Er is tevergeefs meermalen gevraagd om een nadere uitwerking van de mogelijkheden op andere locaties, maar de wethouder heeft aangegeven dat zij alleen deze locatie wil voorstellen. Daar hebben deze partijen niet mee kunnen instemmen.
Want ook al is de noodzaak van een VMBO-school niet aangetoond in een rapport aan de raad, de raad vindt wel dat een dergelijke school het onderwijsaanbod in de gemeente kan vergroten.

Breder onderzoek
De raad had liever een breder onderzoek naar de mogelijke vestiging, verplaatsing en/of uitbreiding van een (V)MBO-school in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gezien.
Een breed onderzoek, inclusief een kosten-batenanalyse op basis waarvan de raad een kwalitatieve en kwantitatieve afweging had kunnen maken. Dit onderzoek zou dan los gezien moeten worden van de intentieovereenkomst die door het college is getekend met het Lucas Onderwijs. Het geboden onderwijstype zou moeten aansluiten bij de economische activiteiten en de arbeidsmarkt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Onderwijsoverleg
De partijen zien graag dat er alsnog in overleg gegaan wordt met de scholen uit het RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) en de gemeente Lansingerland. De scholen en de gemeente Lansingerland hebben deze handreiking geboden. Gezamenlijk kan gekeken worden naar de totale behoefte van onze leerlingen en toekomstige leerlingen. Vanuit dit totaalbeeld is het mogelijk om vanuit gezamenlijke visie de totale mogelijkheden in het onderwijs voor onze middelbare scholieren te verbeteren. Hierbij staat de raad van Pijnacker- Nootdorp zeker open voor de vestiging, verplaatsing en/of uitbereiding van scholen.

Toekomstmogelijkheden
De partijen vinden het jammer dat de betrokken wethouder, José van Egmond, de suggestie heeft gewekt in de pers dat de raad deze unanieme keuze tegen de voorgestelde locatie van een school afdoet als een gemiste kans voor onze VMBO-leerlingen en suggereert dat er binnen het RPO-overleg geen discussie meer mogelijk is. De raad ziet dit anders en hoopt op een open houding van de scholen in de omgeving en medewerking van het gemeentebestuur als initiatiefnemers zich melden, of zoals raadslid Van Petegem het verwoordt op twitter: “Soms gaat er een deur dicht, maar een andere weer open.”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.