Eerlijk Alternatief heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de professionalisering van het jeugd- en jongerenwerk.

Eerlijk Alternatief was benieuwd wat de professionalisering in het jeugd- en jongerenwerk ons als samenleving heeft gebracht. De externe rapportages en onderzoeken geven hier geen antwoord op. De onderzoeken geven wel aan dat de door de uitvoerende instantie verstrekte gegevens niet voldoen aan het door de Raad vastgestelde subsidiebeleidskader en dat zij onvolledig zijn. Het is niet inzichtelijk hoeveel geld er nou precies in het jeugd- en jongerenwerk omgaat. Ook wordt aangegeven dat door het ontbreken van kwaliteitseisen de Raad haar toetsende, controlerende en kaderstellende rol niet goed kan uitvoeren.

Aanleiding

Er liggen veel rapportages, uitgebracht door verschillende organisaties, over het jeugd- en jongerenwerk. Wat het jeugd- en jongerenwerk precies doet, de effectiviteit en wat het de gemeente kost was voor ons onduidelijk. Rond de zomer wordt er door het college een evaluatie uitgevoerd. Met het oog hierop is Eerlijk Alternatief daarom nu eens in alle rapportages gedoken.

De verouderde doelstellingen uit de nota van 2008 ´de jeugd doet mee´, het rapport van afdeling bedrijfsvoering van december 2014, het rekenkameronderzoek over wijkgericht werken en de signalen uit de gemeenschap waren voor Eerlijk Alternatief de aanleiding om zelf een onderzoek te starten.

Gezien de verwachting uit de monitor sociaal domein zal in 2016 de uitvoeringsnota opgemaakt worden met de huidige uitvoeringspartner waaronder Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH). Eerlijk Alternatief pleit ervoor dat de tien aanbevelingen meegenomen worden in het uitvoeringsplan.

Wij bevelen aan:

1.
Rapportages moeten voldoen aan het subsidiebeleidskader zoals vastgesteld in de gemeenteraad. Het moet aantoonbaar in een behoefte voorzien (dus de vraag bepaalt en niet het aanbod), het moet effectief en efficiënt worden ingezet en vrijwilligers moeten worden gestimuleerd.

2.
Rapportages moeten volledig zijn en moeten tijdig worden ingeleverd.

3.
Er moet gekeken worden naar de mogelijkheid van andere uitvoerende partijen. Bij de kwaliteitseisen kan de gemeente het jeugd- en jongerenwerk aanbesteden.

4.
De kwaliteitseisen moeten SMART worden geformuleerd.

5.
Omdat Pijnacker-Nootdorp relatief veel jonge inwoners kent moet er ook gekeken worden naar de subsidieverstrekking aan maatschappelijke organisaties. Het gesprek moet aangegaan worden met andere organisaties die voor jongeren actief zijn.

6.
Er moet een duidelijke begroting met realisatiecijfers komen die inzicht geeft in de vraag hoeveel er direct en indirect in het jeugd- en jongerenwerk omgaat.

7.
Er moet een jaarlijkse planning komen met daaraan gekoppelde PR waar en wanneer er activiteiten zijn om de opkomst te vergroten.

8.
Organisaties moeten vrij zijn in het kiezen voor een combinatiefunctionaris (dus niet alleen T4T).

9.
Organisaties moeten gezamenlijke doelen en verwachtingen vastleggen.

10.
De uitvoering van jeugd- en jongerenwerk moet snel kunnen inspelen op veranderingen en daar hun werkwijze of aanbod op aanpassen.

Eerlijk Alternatief heeft alle raadsleden en het college op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Klik hier voor het verkoepelend onderzoeksrapport van Eerlijk Alternatief en klik hier voor het rapport van het externe onderzoek dat in opdracht van Eerlijk Alternatief is opgemaakt door Appreciated Consultancy.  

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.