Eerlijk Alternatief is al jaren kritisch op de risico’s die de gemeente loopt bij de hoge bouwopgaven die we nog hebben te volbrengen. Ackerswoude is één van de projecten waar we zorgen over hebben, net zo goed als over de laatste twee bedrijventerreinen die nog in ontwikkeling zijn; Boezem Oost en Heron. Naar aanleiding van de begeleidende brief van huisaccountant EY en de vertrouwelijke second opinion van een andere gerenommeerd accountantsbureau zag Eerlijk Alternatief aanleiding om een motie in te dienen waarin het college opgeroepen werd om meer aandacht aan de inschatting van risico’s en het nemen van voorzieningen te besteden in de komende jaarrekening. Raadslid Manuela Bijl legt de motie uit:    

“Accountant EY gaf in onze ogen een heel belangrijk signaal:
De gemeente heeft veel voorraadposities en een hoge schuldenlast, dat bemoeilijkt de beoordeling van de risico’s en de benodigde voorzieningen voor het geval dat de planning achterblijft daar waar het gaat om verkoop van woningen of bedrijfsgronden.

Ook risico’s van meer dan 50% of hoger zelfs en een materiële impact op het beeld van de vermogenspositie. Aan ons om te bepalen of een risico van 50% acceptabel is of dat dit risico toch afgedekt moet worden door het verhogen van een voorziening.

Wij hebben zorgen, zorgen om de strakke planning van AW om met name woningen in het duurdere segment op te leveren. Maar we zien dit breder dan alleen AW. Je moet als raad echt heel goed nadenken of je risico’s boven de 50% nog accepteert.

Wij willen dan ook, ondersteunend aan ons staande beleid, meer aandacht voor dit onderwerp.

Wij willen dat bij de verantwoording  van de jaarrekening 2015 er weer nadrukkelijk een apart hoofdstuk gewijd wordt aan de risico-inschatting en benodigde voorzieningen, zo nodig weer ondersteund door een second opinion op de meest risicovolle grexen.

Ook willen wij de uitgangspunten zoals vermeld in de nota’s weerstandvermogen en risicomanagement, met name voor wat betreft het treffen van voorzieningen, nog dit jaar  ter discussie te stellen in de Raad;

En als laatste willen wij dat de Raad via de actieve informatieplicht periodiek en tijdig geïnformeerd wordt  over de voortgang en eventueel benodigde aanpassingen in de essentiekaart, mochten we in AW anders moeten gaan bouwen, en over de financiële gevolgen van deze wijzigingen.”

De reactie van wethouder Van Haagen was begripvol: “De oproep zoals gedaan in de motie is in lijn met het collegebeleid en de aanbevelingen van EY. We begrijpen dat u extra betrokken wilt zijn. Tijdens eerdere discussie in de Raad is de bespreking  van de beide nota’s toegezegd. Wij zien deze motie dan ook ondersteunend aan ons beleid en hebben dus ook geen problemen met het uitvoeren van deze motie.

Toch haalde de motie, mede ingediend door Partij voor de Dieren en gesteund door GroenLinks en PvdA geen meerderheid, maar kreeg wel steun van het college. Zo kan het ook en daar zijn we heel blij mee. 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.