Het zal bij u niet onbekend zijn dat Eerlijk Alternatief het woningbouwproject AckersWoude al jaren op de voet volgt. Eerlijk Alternatief vond het niet verstandig om in financieel steeds zwaarder wordende tijden nog een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. Door de financiële crisis ligt het bouwproject inmiddels achter op schema en kost het elke dag geld daar er wel kosten gemaakt worden, maar nog niet voldoende opbrengsten zijn. In de eerste week na het zomerreces staat het bestemmingsplan van de woonwijk op het programma. Deze vergadering is beeldvormend, er wordt nog geen politiek oordeel geveld over de ruimtelijke plannen, dat is volgende week pas aan de orde, maar biedt een prima gelegenheid om alvast wat onduidelijkheden uit de weg te helpen. Onze specialist op het gebied van Ruimtelijke Ordening, juriste en commissielid buiten de Raad, Jolanda van Leeuwen-Blom stelde alvast een lijst met vragen op die zij voorafgaand aan de vergadering via de griffie stelde aan het college en de betrokken ambtenaren. Deze vragen kunnen schriftelijk beantwoord worden of worden beantwoord in de vergadering van donderdag 4 september 2014:

Vaststelling verkeersbewegingen

Er wordt in de berekeningen uitgegaan van 6,5- 8 verkeersbewegingen per woning per etmaal dat voor AckersWoude, uitgaande van 1300 woningen  neerkomt op ongeveer 10.000 verkeersbewegingen per etmaal.

In de toelichting wordt er van uitgegaan dat deze verkeersbewegingen zich precies verdelen over de 4 ontsluitingen (2 naar de Oostelijke Randweg, de Lange Campen en Monnikenweg

Is dit verder te onderbouwen? Is dit niet slechts een aanname ten behoeve van het rekenmodel? 

Bij de berekeningen van de verkeersintensiteiten volgens het verkeersmodel is – volgens de bijlage bij het bestemmingsplan pagina 9 – uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten per etmaal. De zorgen voor de verkeersafwikkeling richten zich vooral op de ‘piekbelasting’ tijdens de spitsuren. Kennelijk is op basis van het kruispuntenonderzoek de conclusie te trekken dat ook de intensiteit die zich voordoet  tussen ongeveer 07.00 uur – 09.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.30 uur door de nu bestaande wegen en kruispunten te verwerken is.

Kunt u ons aangeven wat het verkeersaanbod tijdens de spits is, met name op de  kruispunten Vlielandseweg/Lange Campen en Klapwijkseweg/Monikkenweg?

Herstructurering kruispunt

In het voorliggende bestemmingsplan wordt opnieuw een variant voorgelegd voor de verkeerstructuur /ontsluiting van Ackerswoude. De oorspronkelijke variant uit 2009 waarbij sprake was het doortrekken van de Oostlaan is verlaten en de ontsluiting wordt nog nu gezocht via de Oostelijke Randweg , de Lange Campen en de Monikkenweg.  De ontsluiting via de Lange Campen en de Monikkenweg stuit op verzet.

Is het juist dat de variant waarbij sprake was van het doortrekken van de Oostlaan verkeerstechnisch als de beste variant werd/wordt gezien, maar dat deze uitsluitend verlaten is vanuit kostentechnische overwegingen?

In de publicatie op de gemeentelijke website wordt op 20 mei 2014 melding gemaakt van een reconstructie van het kruispunt Oostlaan, Vlielandseweg en Klapwijkseweg. Hierbij wordt vermeld dat de aanpak van dit kruispunt nodig is voor een betere doorstroming van het verkeer NU en in de toekomst.

Wordt hiermee niet erkend dat dit kruispunt het aanbod nu al niet meer aankan – en in de toekomst na realisatie van Ackerswoude- al helemaal niet meer? Hoe verhoudt zich dat dan met de telkens terugkomende stelling in het bestemmingsplan dat de kruispunten het verkeersaanbod – ook met die 10 000 extra verkeersbewegingen- wel kunnen verwerken?

 Ons is gebleken dat tijdens de informatie avond op 27 mei 2014 over de reconstructie van het kruispunt ( de Pijnackerse Poort) de variant zoals weergegeven op pagina  29 van het ontwerp bestemmingsplan onder figuur 5.2 (recht doortrekken van de Klapwijkseweg naar de Vlielandseweg) de te ontwikkelen variant zou zijn.

Is deze keuze inderdaad al gemaakt?

De ontwikkeling van deze variant is ingrijpend, maar financieel haalbaar als gevolg van het verkrijgen van subsidie

Komt deze variant voor wat betreft de aanpak van het kruispunt technisch niet heel dicht bij de oorspronkelijke variant waarbij sprake was van het doortrekken van de Oostlaan?

Wat zouden de extra kosten zijn als de Oostlaan alsnog werd doorgetrokken? Wat zou het verschil nog zijn als de (verkeersbeperkende ) aanpassingen op de Lange Campen en de Monikkenweg achterwege zouden kunnen blijven?

Zou het doortrekken van de Oostlaan  verkeerstechnisch niet de voorkeur hebben boven de ontsluiting via de Lange Campen en de Monikkenweg?  Zijn er obstakels die het doortrekken van de Oostlaan naar Ackerswoude onmogelijk dan wel onwenselijk zouden maken?

Is de variant waarbij de Oostlaan wordt doorgetrokken nog te overwegen?

Bouwen voor onze jongeren en ouderen

Tenslotte zouden wij graag de eerder door ons gestelde vraag herhalen over het bouwen voor doelgroepen in Ackerswoude. Wij realiseren ons dat dit wellicht niet een bestemmingsplan- technische vraag is. Echter, aangezien voorzien wordt dat AckersWoude de laatste te ontwikkelen grote woningbouwlocatie zal zijn, achten wij het van groot belang deze vraag beantwoord te krijgen.

Op pagina 24 van de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangegeven dat Ackerswoude zich prima zou lenen voor het realiseren van een evenwichtiger lokale  woningmarkt, maar dat toch gebouwd wordt om te voldoen aan een grote regionale behoefte aan goede en betaalbare grondgebonden woningen .

Op basis van welke wettelijke regeling en/of juridisch bindende afspraak is Pijnacker-Nootdorp gehouden om met de ontwikkeling van Ackerswoude te voldoen aan de regionale vraag?

Hoe verhoudt deze stellingname zich met de Uitvoeringsstrategie Wonen waarbij de analyse van de lokale woningbehoefte 2020 als vertrekpunt dient voor het bepalen van de bouwopgave. Hierbij moet voorzien worden in de behoefte van lokale doelgroepen waarbij specifieke aandacht moet zijn voor jongeren tot 27 jaar, senioren van 55+, inkomensgroepen tot 44.000 euro, arbeidsmigranten en mensen met de urgentie, beperking of mantelzorgers. Hoe komen zij aan bod in Ackerswoude?

Jolanda stelde al eerder vragen over dit onderwerp, lees hier wat Eerlijk Alternatief in december 2013 vroeg.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.