De rekenkamercommissie werkt in opdracht van de gemeenteraad en bestaat uit een aantal externe leden, een aantal interne (raads)leden en heeft de ondersteuning van een griffier. Elk jaar worden in overleg met de 12 raadsfracties een aantal onderwerpen uitgekozen om te onderwerpen aan een nader onderzoek. Worden zaken door de gemeente goed uitgevoerd zoals de gemeenteraad het heeft bedoeld en waar kunnen nog verbeteringen worden aangebracht. Op donderdag 18 september is het rapport ‘Grip op grote bouwprojecten’ besproken in de gemeenteraad. Klik hier voor het gehele rapport. Namens Eerlijk Alternatief nam raadslid Manuela Bijl het woord. Lees hieronder wat zij vond van het rapport:

“Mijn eerste reactie is dat het een prima rapport is, net als op school een aantal goede zaken die met de opmerking ‘ga zo door’ een motivatie zijn voor verdere verbetering, want er is een hoop bijgeleerd, zo blijkt uit dit rapport. Zeer gelukkig zijn we met de gedegen aanpak van het onderzoeksbureau Twynstra Gudde en onze eigen rekenkamercommissie. Ook het college is goed op weg om de Raad beter bij de besluitvorming te betrekken, maar we zijn er nog niet. Het voelt toch nog steeds dat wij niet goed in beeld hebben wat onze keuzes zijn, aan welke knoppen gedraaid kan worden en welke consequenties dat heeft om bij risicovolle bouwprojecten adequaat te kunnen bijsturen. Wij hebben meer nodig om het onbestemde onderbuikgevoel weg te nemen.

Wij zullen ons dan ook enkel focussen op de aanbevelingen die we nog wel wat scherper zouden willen zien. Want wij willen sturend kunnen werken en zeker niet volgend of zelfs achter de feiten aan en niet meer in staat zijnd om bij te sturen. In aanloop naar de besluitvormende vergadering van volgende week waar een amendement of motie van onze kant te verwachten is, of we moeten vanavond alles al binnenhalen via meerdere toezeggingen, is kort en bondig ons oordeel:

Fasering projecten

Wij willen dat elk bouwproject opgedeeld gaat worden in vier fasen, dat per fase afgesloten wordt en via een startnotitie weer via het debat naar de volgende fase kan. Met diverse keuzescenario’s, waardoor het bespreekbaar wordt om eventueel een project stop te zetten, door te gaan op de ingeslagen weg of de noodzaak om aanpassingen te doen. Met alle gevolgen van dien die goed inzichtelijk gemaakt moeten worden voor de raadsleden zodat zij weloverwogen op tijd kunnen beslissen wat het beste is voor de gemeentelijke portemonnee en de toekomst van inwoners en bedrijven.

Inzicht risico’s

Ten tweede willen wij meer inzicht in de risico’s. Ook de accountant gaf als aanbeveling al aan dat het inschatten en beoordelen van de risico’s getoetst moet worden door een extern expert zodat van de slager die zijn eigen vlees keurt, of zijn biefstukken te rooskleurig in de vitrine legt, geen sprake kan zijn. Wij zijn ook absoluut een voorstander van het opstellen van onzekerheidsmarges voor grondexploitaties. Kanttekening op de aanbeveling gedaan door de rekenkamercommissie is dat wij graag een risicomanager aan willen stellen, maar dan wel iemand die niet gelieerd is aan de gemeente.

Samenhang

Ten derde willen wij meer inzicht in de samenhang van bouwprojecten met vigerend beleid op de lange termijn en de niet te beïnvloeden externe factoren die een rol spelen zoals, marktontwikkelingen, invloed van de buurgemeenten, de economische actualiteit, de vraag van bedrijven en toekomstige bewoners. Deze periodiek opgesteld door bronnen van onafhankelijke deskundigheid en niet gedateerd. De crisis duurt gewoon nog voort en daar moeten we de ogen niet voor sluiten.

Vraaggericht bouwen

Vraaggericht bouwen, wat betekent dit nu? Om u een voorbeeld te geven… Vorige week werd de vraag gesteld of er wel vraaggericht gebouwd gaat worden in Ackerswoude, het antwoord was dat als zich een projectontwikkelaar meldt bij de gemeente met de vraag of hij hier mag gaan bouwen u dat ziet als vraaggericht bouwen. Wij vinden dat met de rug naar de werkelijkheid staan. Draai u om en kijk naar de mensen die hier willen wonen en werken, in alle soorten, maten en leeftijdscategorieën met hun specifieke wensen. Zij verwoorden de wensen en behoeften van de woon- en werkwensen op lange termijn. Wij bouwen voor de toekomst en niet voor de portemonnee van de projectontwikkelaars. En natuurlijk kost elke dag niet gebouwd elke dag een bak met geld, maar bouwen alleen maar om te bouwen zonder vinden wij zielloos en visieloos.

Vaker informeren

Over de voortgang van projecten willen wij vaker dan twee keer per jaar geïnformeerd worden. Er kan heel veel gebeuren in zes maanden tijd. Daarnaast willen wij een verdiepingsslag zien in de informatie. Niet alleen de hoofdlijnen, maar juist die zo belangrijke kleine lettertjes zijn voor ons enorm belangrijk. De projecten omvatten onze grootste risico’s en daar kan wat ons betreft best vaker en professioneler de hand aan de pols gehouden worden.

Informatiebijeenkomst door vragen Eerlijk Alternatief

Toch zijn we ook heel positief gestemd, u weet, naast onze kritische noten zijn wij prima in staat om overal iets moois in te zien. Wij zijn blij dat er volgende week een bijeenkomst komt die eerder door de wethouder is toegezegd aan Eerlijk Alternatief over de samenhang tussen vele financiële zaken. Wij gaan ervan uit dat we daar flink van gaan leren. Mooi schoolvoorbeeld van antwoord op onze vraag.

Moties en amendementen

Grote bouwprojecten zijn de basis van dit rapport. Wij gaan ervan uit dat alle fracties de aanbevelingen steunen en het college opdragen deze minimaal allemaal over te nemen. Afhankelijk van het antwoord van de wethouder en de inbreng van de andere fracties behouden wij ons het recht nog voor om volgende week enkele zaken te amenderen of een motie in te dienen. Per slot van rekening werd in het rapport opgemerkt dat de sturende rol van de Raad niet zo zichtbaar was omdat er zo weinig moties waren ingediend om op te toetsen.“

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.