Gesprek met Van Erk

 

Eerlijk Alternatief heeft op dinsdag 11 februari in de fractiekamer een open gesprek gevoerd met Hans van Erk en Arjen Knottnerus van Adriaan van Erk Groep B.V. uit Bergambacht. Eerlijk Alternatief gaf gehoor aan de wens van het bedrijf om duidelijkheid te scheppen in de commotie die de afgelopen weken is ontstaan na het stellen van vragen door Eerlijk Alternatief aan het College van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Het eerste onderwerp op de agenda was de beeldvorming die is ontstaan door het stellen van vragen door Eerlijk Alternatief, op de website geplaatste tekst en verwijzingen naar blogs. Dit resulteert in onderstaande  door beide partijen in goed overleg opgestelde rectificatie:

 

“De vertegenwoordigers van Adriaan van Erk Groep B.V., de heren H. van Erk en A. Knottnerus, gaven aan ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld te zijn door de negatieve kwalificatie van haar bedrijf en de in de vragen van Eerlijk Alternatief geplaatste link naar een artikel in de Volkskrant – en de daarin door de Volkskrant gebezigde kwalificatie – en de impliciete relatie die gelegd werd met derden. Zij drongen er op aan dat Eerlijk Alternatief daar uitdrukkelijk afstand van deed. Eerlijk Alternatief geeft hier gehoor aan. De link naar de Volkskrant en het zinsdeel ‘een wel heel omstreden’ worden verwijderd.

 

Eerlijk Alternatief heeft daarop aangegeven dat het nooit haar bedoeling is geweest om het bedrijf van Van Erk of de daarbij werkzame personen schade in welke zin dan ook te berokkenen, maar dat zij duidelijkheid wilde op het gevoerde proces vanwege haar controlerende taak. Eerlijk Alternatief heeft benadrukt dat de in de media-artikelen gedane uitingen niet toegeschreven kunnen worden aan Eerlijk Alternatief.”

 

Eerlijk Alternatief is daarna in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk vragen te stellen over de uitruil van gronden van Boezem Oost naar Ruijven Zuid en het gelopen proces samen met de gemeente om tot deze keuze te komen. Dat resulteerde in de volgende chronologische opsomming van gebeurtenissen zoals aangegeven door Van Erk:

 

Medio 2012 heeft Van Erk contact gezocht met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Van Erk was al enkele jaren in het bezit van de gronden op Ruijven Zuid en is voornemens hier een bedrijventerrein te ontwikkelen. Van Erk zocht de gemeente op om te bespreken wanneer er aanpassingen mogelijk zijn in de geldende Structuurvisie en bestemmingsplannen om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot het ontwikkelen van Ruijven Zuid. De gemeente informeerde Van Erk dat er geen ruimte is voor een uitbreiding van het aantal vierkante meters bedrijventerrein in deze regio omdat er al overcapaciteit is.

 

Van Erk was inmiddels al in gesprek met twee grote bedrijven die met respectievelijk 150 en 200-300 fte medewerkers zich zouden willen vestigen op Ruijven Zuid. Een van deze bedrijven was Sligro die een nieuw distributiecentrum vlakbij de A13 wilden bouwen. Aangezien Boezem Oost maar niet van de grond leek te komen is gesproken om een uitruil van de gronden toe te passen. Een win-win situatie volgens Van Erk omdat zij al in gesprek waren met potentiële kopers en zij bereid waren de gemeente te compenseren voor de gronden van Boezem Oost.

De gemeente en Van Erk zijn elkaar in 2013 genaderd  over de financiële compensatie. Deze compensatie was niet voor alle hectares grond op Boezem Oost want er blijft een strook over waar al afspraken voor gemaakt zijn om bedrijfswoningen te ontwikkelen, overigens niet met Van Erk, maar met lokale ondernemers.

 

Het wachten was nu op de wijziging in de Structuurvisie. Dat duurde lang te lang voor de Sligro, want zij vonden een plek in Lansingerland. In december zijn vele zienswijzen ingediend tegen de uitruil, door zowel ondernemers die liever willen dat Boezem Oost wordt ontwikkeld en natuur- en milieuorganisaties die willen dat Ruijven Zuid groen blijft.

 

Tot zover de weergave van het gesprek met Van Erk.

 

De uitruil staat niet meer in de Structuurvisie en de gemeente heeft besloten om verder te gaan met het ontwikkelen van Boezem Oost.

 

Politiek gezien blijft de vraag waarom het college de Raad niet eerder heeft geïnformeerd over de oplossing die Van Erk de gemeente bood. Van Erk is nog steeds van mening dat de uitruil en de compensatie een goede oplossing is voor zowel de gemeente, de bedrijven als de projectontwikkelaar. Kortom, een oplossing waar je als gemeente trots op zou moeten zijn en alle aandacht aan zou moeten geven.

 

Via een amendement zou de uitruil alsnog in de Structuurvisie terecht kunnen komen. Vraag is welke partij dit amendement gaat indienen. Eerlijk Alternatief zal dit niet doen. Wij blijven bij het standpunt dat Ruijven Zuid groen moet blijven. Wel stelt Eerlijk Alternatief dat partijen Van Erk, de gemeente en de lokale ondernemers eens om de tafel moeten gaan zitten om te kijken wat zij kunnen betekenen voor de ontwikkeling van Boezem Oost, Heron en de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid die het op kan leveren.

 

Praten met elkaar brengt duidelijkheid en oplossingen, dat blijkt maar weer. Partijen Van Erk en Eerlijk Alternatief zijn op een goede manier uit elkaar gegaan na het gesprek.

 

Deze gehele tekst is voorgelegd aan Van Erk en zij zijn daarmee akkoord. 

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.