Eerlijk Alternatief kreeg van het Repair Café de mogelijkheid om in twee pagina’s uit te leggen wat duurzaamheid voor ons betekent. Het Repair Café bood alle partijen deze kans en gaf daarbij de mogelijkheid om dit afgelopen zaterdag neer te leggen bij het Repair Café in Nootdorp in Nové. Hieronder ziet u hoe wij tegen duurzaamheid aankijken.
De tijden zijn voorbij dat Duurzaamheid een linkse hobby was. Duurzaamheid is van en voor iedereen en hoogstnoodzakelijk. Duurzaamheid dicht bij huis in onze gemeente betekent voor Eerlijk Alternatief dat er een evenwicht gevonden moet worden tussen leefomgeving, een sociale samenleving en een gezonde, geïntegreerde economie. Dan is er sprake van balans en blijft het prettig wonen in Pijnacker-Nootdorp.

Eerlijk Alternatief onderschrijft het streven om te komen tot een energie neutrale gemeente. Het zoeken naar balans betekent dat bij elke keus die voorligt duurzaamheid meegewogen moet worden. Daarom moeten grote dossiers altijd een duurzaamheidparagraaf bevatten.

Andere energiebronnen

Wij zijn groot voorstander van alternatieve energiebronnen. Echter, deze moeten niet leiden tot overlast voor mensen of natuur. Voor windturbines is in onze dichtbebouwde Randstedelijke gemeente geen ruimte. De opbrengst weegt niet op tegen de verstoring van de woonomgeving als gevolg van geluidsoverlast en horizonvervuiling. Initiatieven waarbij bewoners gezamenlijk windenergie inkopen, zijn een goed alternatief hiervoor. Andere vormen van alternatieve energie, zoals de bestaande aardwarmteprojecten, worden door ons ondersteund. Hierop moet zoveel mogelijk worden aangesloten en nieuwe ontwikkelingen op dat gebied moeten worden gefaciliteerd. Wij willen naar een gemeentebrede inzet van dit soort energiebronnen. Ook zonne-energie biedt nog veel meer mogelijkheden dan er nu benut worden in onze gemeente.

Hergebruik van materialen, tegengaan verspilling

Eerlijk Alternatief heeft het initiatief genomen voor een WMO depot. Hierin worden hulpmiddelen en spullen voor gezinnen in de bijzondere bijstand ingebracht. Met een tweedehands scootmobiel of een tweedehands koelkast is niets mis. Het is duurzaam en goedkoper om spullen te hergebruiken. Wij hebben ook aangegeven in het initiatief dat er contact moet worden gezocht met het Repaircafé. Met de ons omringende glastuinbouwbedrijven moeten afspraken gemaakt worden om producten die overblijven te bestemmen voor de voedselbank.

Afvalscheiding

Eerlijk Alternatief hangt het Cradle to Cradle principe aan. De aarde geven wij immers door. Eerlijk Alternatief heeft er voor gezorgd dat er een groot onderzoek komt naar afval scheiden. Wij vinden dat het haalbaar moet zijn om 100% te scheiden.

Eerlijk alternatief vindt dat alle afvalinname depots hetzelfde moeten worden ingericht. Dus overal papier, plastic, glas, textiel, oud ijzer. Het zou wat ons betreft ook huis aan huis kunnen worden opgehaald. Afval is een grondstof en levert dus geld op voor hergebruik.

Groene gemeente

Eerlijk Alternatief is tegen de aanleg van een randweg door het Balijbos. Wij moeten heel zuinig zijn op het weinige groen dat wij nog hebben. Er moet geen tweede verbindingsweg komen tussen Pijnacker en Nootdorp. Deze heeft een aanzuigende werking op regionaal verkeer en geeft juist meer overlast. De aanleg van deze weg zal altijd ten koste gaan van de natuur. Wij zijn erg kritisch op het volbouwen van de kleine stukjes groen die wij nog hebben binnen de kernen. Wij behouden dit liever als speelplaats voor de kinderen, zoals wij hebben bereikt aan de Kerkweg, of als klein stukje groen om zo de lucht te filteren. Tussen het bewoonde gebied en het kassengebied moet een ruime groenstrook aangehouden worden. Glastuinbouw is een vorm van industrie en dat moet niet vermengd worden met wonen. Het poldergebied moet waar dat nog kan ook gewoon poldergebied blijven. Niet alles moet gecultiveerd worden tot recreatiegebied.

Stimuleren fietsverkeer

Ten behoeve van de ontsluiting van nieuwe woonwijken (Ackerswoude) moet uitdrukkelijk rekening gehouden worden met fietsers. Het gebruik van de fiets als milieuvriendelijk vervoermiddel moet gestimuleerd worden. Wij pleiten voor een fietstunnel onder de nieuw aan te leggen Oostelijke Randweg. Het aantal parkeerplekken voor fietsers in de winkelcentra moet uitgebreid worden.

Bouwen

Wij vinden dat er Pijnacker-Nootdorp groot genoeg is. Eerlijk alternatief was tegen de nieuwbouwplannen maar gedane zaken nemen nu geen keer. We moeten de klus op Heron, Ackerswoude en Keijzershof afmaken en dan is het genoeg. Mensen komen hier wonen omdat wij een groene gemeente zijn met een dorps karakter en dat moeten we koesteren. Bij nieuwbouw- of renovatieprojecten moet zo veel mogelijk duurzaam materiaal worden gebruikt. Normen daarvoor moeten in prestatie-eisen met bouwers en woningcorporaties zijn vastgelegd. Huizen moeten zoveel mogelijk levensloopbestendig en aanpasbaar worden gebouwd, zodat de bewoners er hun hele leven in kunnen blijven wonen.

Natuur dichter bij de bevolking brengen

Initiatieven om regionale producten onder de aandacht te brengen (Kom in de Kas, Oostland Culinair en de Bieslanddagen) dienen behouden en waar mogelijk uitgebreid te worden.

Educatie

Met scholen moet gekeken worden of er in de lesprogramma’s ruimte is voor onderwijs over duurzaamheid. Eerlijk Alternatief is voor de aanleg van schooltuintjes. Dit maakt kinderen bewust van de herkomst van het voedsel en geeft tegelijkertijd lichaamsbeweging en voldoening.

Ondersteunen burgerinitiatieven

Gezamenlijke aankoop/gebruik van zonnecollectoren moet aangemoedigd worden door de gemeente. Andere kleinschalige projecten, zoals het gebruiken van slimme meters, zouden ondersteund kunnen worden door gezamenlijke inkoop.

Stem Eerlijk Alternatief, Lijst 8: uw duurzame, lokale partij!

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.