Op mijn vragen, die bedoeld waren voor het agendapunt Vragenuur voor de leden van de raadscommissie’ heb ik tot mijn verbazing een schriftelijke beantwoording van wethouder Van Haagen ontvangen. Daarom vind ik het voorlezen van de inhoud van de brief tijdverspilling voor de commissieleden. Op de website van Eerlijk Alternatief staat de beantwoording voor als u de vragen en antwoorden letterlijk wilt raadplegen.

Nu wil ik volstaan met een korte samenvatting en het stellen van de kernvraag.

Op 29 december las ik in het huis-aan-huis-blad de Telstar een interview met wethouder Van Haagen over AckersWoude. Dat vond ik vreemd omdat de informatie, die in het artikel stond vermeld, strikt geheim is. Ten minste, tijdens de behandeling van de mogelijkheden tot ontbinding van de constructie met ontwikkelaars op AckersWoude werd ons op het hart gedrukt geen woord daarover naar buiten te brengen. Overigens heeft de heer Burger van  LPN tijdens die geheime discussies duidelijk aangegeven op welke wijze de gemeente zich van beide private partners diende te ontdoen.

Als wethouder Van Haagen als uitvoerder van dit besluit, en het is een raadsbesluit,  resultaat heeft weten te boeken, verplichten de procedures hem hierover in eerste instantie verslag te doen aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd had hij dan kunnen voorstellen de geheimhouding op te heffen, zodat alle fracties vervolgens de gelegenheid krijgen hun inbreng in de besluitvorming openbaar te maken.

Ter verduidelijking: in artikel 31 van de verordening staat dat de geheimhouding in stand blijft tot de gemeenteraad haar opheft.

Dus toen de gemeenteraad in het geheim besloot, nota bene op voorstel van het college, de ontbinding van de PPS-constructie van AckersWoude na te streven om de grondexploitatie vervolgens voor eigen rekening en risico op zich te nemen, kwam een slot op de monden van de raadsleden.

Wij hebben dan ook niets gelekt, niet alleen vanwege het grote belang van deze kwestie, maar ook gezien de gevoeligheden onder collegeleden als zogenaamd gelekt’ wordt uit de raad.

Het is in dit verband wrang te moeten constateren dat, naar achteraf bleek geheel ten onrechte, Geurt Visser van Gemeentebelangen in oktober 2010 werd beticht van schending van de geheimhouding van dit dossier. En daar was nota bene niets van op schrift.

Over dat lek is ook meer te vinden op de website van Eerlijk Alternatief.

Maar dit interview, in de Telstar, staat gewoon zwart op wit.

Want daarentegen schendt wethouder Van Haagen namelijk wel degelijk de geheimhouding, die door de gemeenteraad was opgelegd.  Bovendien, en dat is eigenlijk nog kwalijker, meende hij ons als gemeenteraadsleden te kunnen passeren door niet formeel te vragen om opheffing van de geheimhouding. Daardoor is bij raadsleden de gelegenheid ontnomen om als gekozen volksvertegenwoordigers tijdig een toelichting te kunnen geven op onze standpunten en het bereikte onderhandelingsresultaat.

Van Haagen zette, volgens zijn beantwoording de handtekening op 15 december en had ons dus kunnen informeren in de gemeenteraad één week later.

Ter voorkoming van misverstanden: vooral als lokale partijen zijn wij groot voorstander van openbaarheid. Wethouder Van Haagen geeft overigens in zijn beantwoording van mijn vragen aan dat hij de regels omtrent geheimhouding kent en dat de geheimhouding op dit dossier in januari, dus vanavond, zou worden opgeheven.

Dat heeft wethouder Van Haagen in een aparte brief aan de raad geschreven. Daarin kondigt hij het interview aan. Maar dat is dus niet de manier om de geheimhouding op te heffen. Dat besluit is aan de gemeenteraad. Dat iemand die ruim 18 jaar actief is in de politiek waarvan 3 periodes als fractievoorzitter van de VVD heeft opgetreden, nog hieraan moet worden herinnerd.

Zoals ik duidelijk in mijn betoog heb getracht aan te geven, is de positie van de raad in het geding.

Mijn kernvraag aan de fracties is daarom: vindt u dat wethouder Van Haagen de geheimhouding heeft geschonden.’

Maar ook een vraag aan de heer Buddenberg:’Gaat de burgemeester, als voorzitter van de raad, net als destijds met de heer Visser, een onderzoek starten?’

Update vanuit de commissie januari; De fracties hadden nog geen overleg gehad en de burgemeester gaat geen onderzoek starten. Alles komt dunnetjes terug in de raad.

Zie bijlage interview , raadsvoorstel, beantwoording vragen, en verordening

Artikel 25 lid 4 van gemeentewet;

Artikel 25 4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.