Inleiding vervolg vragen ‘Kritisch voor Kinderen’

Toen Eerlijk Alternatief (EA) in december 2011 begon met het onderzoek naar de jeugdzorg in Haaglanden wist deze partij nog niet dat in januari 2012 twee ernstige zaken aan het licht zouden komen, die breed in de publiciteit zijn uitgemeten. EA doelt op het onderzoek naar de directeur van Bureau Jeugdzorg Haaglanden en op de uitkomst van het rapport van de inspectie met betrekking tot de zaak Yassin. De signalen die EA ter ore waren gekomen (door vele interviews met medewerkers en ex-medewerkers van Jeugdformaat, (gezins)voogden van BJZ en pleegouders) brachten vele zaken aan het licht die opheldering verdienen. Bepaalde zaken stonden namelijk haaks op datgene wat Jeugdformaat en het Stadsgewest Haaglanden naar buiten brachten en die niet stroken met de harde werkelijkheid. EA vond en vindt dit onacceptabel.

EA was verheugd over de snelheid waarmee het Stadgewest Haaglanden reageerde (*1). Volgens het nieuwsbericht van het Stadsgewest (d.d.14-2-2012) zijn het kritische vragen waarop Buddenberg helder en afdoende antwoord heeft gegeven. Uit de antwoorden blijkt nu al dat wij veelal gelijk hebben gekregen. Een aantal antwoorden van Buddenberg, regiobestuurder Stadsgewest met de portefeuille jeugdzorg, roept echter nog vragen op door de onvolledigheid en door de meerdere malen dat hij zich beroept op informatie die afkomstig is van Jeugdformaat (*2). Van Buddenberg mag verwacht worden dat hij deze informatie verifieert.

EA is verbaasd over de waardeoordelen die gepubliceerd zijn door het Stadsgewest Haaglanden; ‘Wel is te betreuren dat in de vragen een zeker verdachtmaking verpakt zit, waarvoor geen enkele aanleiding is’ (Citaat Stadgewest 14-02-2012). Daarnaast vinden wij het jammer dat Jeugdformaat klaarblijkelijk het onderzoek niet serieus neemt. Dit blijkt uit de publicatie op de website; ‘Maar met de aantijgingen’ in het rapport Kritisch voor Kinderen’ slaat Eerlijk Alternatief de plank mis. Halve waarheden worden in een verkeerde context geplaatst (een kwestie van de klepel en de klok).’ (*3)

Voor de goede orde. EA heeft meer dan 30 personen gehoord.

Zoals al in de vragennotitie is aangegeven, beoogt EA een kwaliteitsslag te willen maken in jeugdzorg en wil met die notitie een start maken. Nu deel 1 (onderzoek en vragen) afgerond is, hoopt EA ook deel 2 (antwoorden) te kunnen afsluiten alvorens aan deel 3 (conclusies en aanbevelingen) te kunnen beginnen. Gezien de onduidelijkheid met betrekking tot meerdere antwoorden voelt EA zich genoodzaakt om 6 extra vragen in te lassen teneinde een volledig antwoord te kunnen krijgen op de eerder gestelde vragen.

Eerlijk Alternatief wil langs deze weg nogmaals benadrukken dat zij de dialoog zoekt.

 

Verduidelijkende vragen met betrekking tot antwoorden Buddenberg op de vragennotitie ‘Kritisch voor Kinderen’

 

Bij vraag 3 geeft u aan dat men goed bezig is omtrent VOG. In het jaarverslag 2010 (*4) van Jeugdformaat staat; citaat ‘Van alle medewerkers wordt bij het in dienst treden het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.’ Hiermee wordt de suggestie gewekt dat iedereen een VOG heeft. Dit is onjuist.  Men heeft  negen jaar de tijd gehad, om ook voor ongeveer 200 medewerkers die vƒ³ƒ³r de fusie (januari 2003) in dienst traden, een VOG aan te vragen. Bij vraag 1 geeft u geen antwoord op de vraag wat u aan de achterstand van VOG’s gaat doen. U geeft aan bij vraag 5 dat de vraag omtrent VOG’s bij pleeggezinnen beantwoord wordt in het uitvoeringsprogramma 2012 (pagina 27) Er wordt in het betreffende uitvoeringsprogramma geen concreet antwoord gegeven op het tijdsbestek. U geeft aan dat  het gemonitord wordt in het kwartaaloverleg.

1. Is het juist dat iedereen (extern en intern personeel) die te maken heeft met jeugdzorg in 2012 VOG heeft ?

U geeft aan bij vraag 7 dat er incidenteel de wachtlijstweken worden overschreden bij residentiële zorg. Er zouden dan, volgens u, geldige redenen zijn. Bij vraag 8 geeft u toe dat er inderdaad een verschuilde wachtlijst is. U geeft aan dat er sprake is van een bruto en netto wachtlijst. De netto-wachtlijst is wat men naar buiten brengt. Bij vraag 9 geeft u aan dat er geen kloof is tussen de praktijk en cijfers.

2. Kunt u aangeven, qua aantallen, wat de bruto-wachtlijst is?

Bij vraag 12 geeft u aan dat de TV-serie ‘Kinderen van de rekening’ (sponsoring Jeugdformaat 250.000 euro) niet gefinancierd wordt vanuit regulier budget of vanuit Stadsgewest. Jeugdformaat geeft aan dat de financiering tot stand gekomen is uit sponsoring en eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit publieke middelen. Ondanks het feit dat de serie wellicht interessant is en een kijk geeft in de gecompliceerde jeugdzorg gaat het ons om de inzet van publieke middelen.

3. Waarom heeft Jeugdformaat het te investeren bedrag niet verdeeld onder diverse partners van jeugdzorg landelijk of alleen al in de provincie Zuid-Holland?

In 2009 was het inkomen van de bestuurder, F. Venus, van Jeugdformaat  215.519 euro (*5). Dit was boven de Balkenendenorm.  Bij vraag 13 geeft u aan dat de bestuurder nu boven de WOPT meldingsgrens ligt; dit is in 2011 een bedrag van 193.000 euro exclusief toelage (*6). Inmiddels hebben wij begrepen dat het salaris, naar aanleiding van publiciteit, door de bestuurder naar beneden is bijgesteld. U geeft aan dat dit aan de Raden van  Toezicht is om dit te controleren. U geeft aan geen harde maatregelen te willen treffen.

4. Klopt het dat die bestuurder van de Jeugdformaat (ongeveer 850 medewerkers) meer dan 193.000 euro verdient?

Bij vraag 14 verwijst u naar de beantwoording van Jeugdformaat. 25% van het verloop trad uit dienst op verzoek van de werkgever (*7). Jeugdformaat geeft aan dat de afkoopsommen om 0,3% van het totale subsidiebedrag gaat.  Ons is niet duidelijk om welk bedrag het gaat daarnaast gaat het blijkbaar om een gemiddeld bedrag. Onze vraag was echter om de bedragen van 2009, 2010 en 2011 te benoemen.

5. Kunt u de vraag helder en afdoende beantwoorden?

Bij vraag 24 geeft u aan dat het vooral aan de instellingen is om samenwerking te zoeken ten aanzien van de begeleiding en behandeling van een ouder. U geeft aan vooral te richten in het resultaat. U geeft daarmee geen antwoord op de vraag hoe de hulpverleners inzicht krijgen in het beeld, behandeling en eventuele risico van een ouder.

6. Kunt u opheldering verschaffen over de reden dat het rapport (*8) van de inspectie pas vele maanden later openbaar is geworden, hoe zich dit verhoudt tot openbaarheid en transparantie en wat hierin de rol van het Stadsgewest had kunnen of zelfs moeten zijn?

Hanneke van de Gevel

Fractievoorzitter Eerlijk Alternatief Pijnacker-Nootdorp

Voor meer informatie zie:

www.eerlijkalternatief.nl

Contact: Hanneke van de Gevel;  hanneke@eerlijkalternatief.nl

Bronvermelding;

*1

http://hlinvoer.haaglanden.nl/publicaties/nieuws/reactie-buddenberg-op-notitie-eerlijk-alternatief?id=2177&absolutepage=7

*2

http://hlinvoer.haaglanden.nl/documenten/reactie%20op%20ea%20schoon%20def%20niet%20verstuurd.pdf (A14. Voor vraag 14. verwijs ik naar de informatie van Jeugdformaat.)

*3

http://www.jeugdformaat.nl/site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID=7dc77bc1-208b-4016-8213-ac6621d55f23

*4

http://www.jeugdformaat.nl/site/loader/loader.aspx?DocumentID=53e5c539-5447-4b7a-81aa-21536e149e24 pagina 10; ‘Van alle medewerkers wordt bij het in dienst treden het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.’

*5

http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/Files/Document/Bijlage-Handhaving-Balkenendenorm-.pdf Stichting Jeugdformaat  Jeugd & Opvoedhulp 2009 Algemeen Directeur €215.519

*6

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beloningen-bestuurders/topinkomens-overheid

*7

http://www.jeugdformaat.nl/site/loader/loader.aspx?DocumentID=53e5c539-5447-4b7a-81aa-21536e149e24 pagina 11; ‘25% trad uit dienst op initiatief van de werkgever’

*8

http://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten/Eindoordeel%20Inspectie%20over%20de%20kwaliteit%20van%20zorg%20inzake%20een%20calamiteit%20BJZ%20Haaglanden.pdf pagina 2

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.