In de commissie ruimte , 13 september, hebben wij een initiatief ingediend. Het gaat om Van Vliet lokatie (de boerderij bij de Soete Suijkerbol)

We mochten het niet halen vanwege het gebrek van financiele dekking. Vreemd want eerder werd er door een aantal coalitie partijen een initiatief bedacht voor windmolens op bedrijven terrein Heron waar ook geen dekking voor bestond, maar dat terzijde.

Men had wel oor naar een wat milder idee om op het terrein van Van Vliet  vila’s “a la Crayenbuch” te bouwen. Dan is er meer dekking en blijft het ook groener.

Mocht u meer willen weten over Van Vliet zoek dan bij onze zoekmachine (links boven) Het bewijs over het bestemmingplan wat duidelijk was moeten we nog scannen om als bijlage bij dit stuk te hangen.

Hieronder het betoog van ons commissielid Jolanda van Leeuwen.

 Graag wil ik een toelichting geven waarom Eerlijk Alternatief tot dit inititatiefvoorstel is gekomen. De redenen zijn tweeledig, namelijk inhoudelijk en procedureel.

Bij een dossier dat al vele jaren op de agenda staat is het moeilijk om kort te blijven, maar ik zal mij tot de hoofdlijnen beperken.

De locatie Van Vliet komt in beeld als het bestemmingsplan Tolhek in 1997 moet worden vastgesteld. Dit bestemmingsplan kreeg de vorm van een globaal plan met uitwerkingsverplichting. Voor bijna het hele grondgebied werd de bestemming uit te werken woondoeleinden’ vastgesteld. Deze bestemming omvat € volgens de bij het bestemmingsplan horende voorschriften – een veelheid aan gebruiksmogelijkheden , variërend van water via sportieve voorzieningen naar woningen.

Voor een drietal zones was er volgens de Plankaart echter al wel een verdergaande keuze gemaakt. Eén daarvan was aangegeven als zone WIJKPARK.  Deze zone werd aangegeven door een elipsvormige lijn.

Het was ondubbelzinnig de bedoeling dat de Van Vliet locatie onderdeel zou gaan uitmaken van dat wijkpark. In de voorschriften staat namelijk De bestaande boerderijen met bijbehorende gronden ter weerszijde van de Strikkade worden opgenomen in een buurtpark”

Met die boerderijen worden bedoeld de huidige Soete Suikerbol en de boerderij van Van Vliet.

Wat Eerlijk Alternatief betreft is er hiermee met betrekking tot de Van Vliet locatie sprake van een vastgestelde bestemming en niet van een uitwerkingsbevoegdheid.

Het is volgens Eerlijk Alternatief dan ook niet verwonderlijk dat de bewoners van Tolhek er van uit gingen dat de Van Vliet locatie onderdeel van het park zou gaan uitmaken. De kopers van de woningen rond de Van Vliet locatie hadden dus alle reden om te veronderstellen dat zij tegen GROEN aan zouden blijven kijken.

 

Dan blijft het een tijd stil rond de Van Vliet locatie, totdat het in 2008 aan de orde komt in de commissievergadering van 11 juni 2008, ter gelegenheid van de voorbereiding van het bestemmingsplan Dorp-Zuid (later Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost) . Hierin wordt aanvankelijk ook de Van Vliet locatie meegenomen en wordt voorgesteld om over te gaan tot de bestemming woningbouw.

En is dan namelijk sprake van een ontwikkelaar die de kavel Van Vliet zelf wil ontwikkelen en daar 39 woningen op wil bouwen. Dat komt op dat moment  goed uit omdat er asbestvervuiling aan het licht is gekomen wat gesaneerd moet worden en zo de kosten verhaald kunnen worden.

Maar, dit is toch vreemd. Nu er sprake is van een ontwikkelaar wordt er kennelijk uitgegaan van woningbouw, maar er is € op het moment dat de onderhandelingen gevoerd worden € nog geen bestemmingswijziging .

Op de Van Vliet locatie ligt op dat moment de bestemming Groen, namelijk onderdeel van het wijkpark.

Hoe kan de Gemeente dan € in strijd met het bestemmingsplan- aan de grondeigenaar toestemming geven om zijn  grond als bouwgrond te verkopen?

Tegen het bestemmingsplan Pijnacker Zuid- Zuid-Oost  werden €begrijpelijk- veel zienswijzen ingediend.  Uiteraard veelal gebaseerd op de verwachting dat de Van Vliet locatie onderdeel zou gaan uitmaken van het wijkpark.

In de ontwerpfase werd de Van Vliet locatie echter uit het bestemmingsplan gehaald. Dit is op zich zelf vreemd. Maar de achtergrond wordt duidelijk door het antwoord van het college op een  andere vraag van ons. Het college stelt namelijk dat de uiteindelijke keuze voor de bestemming afhankelijk is van de uitkomst van de onderhandelingen van de heer Van Vliet met eventuele projectontwikkelaars. Met de oorspronkelijke ontwikkelaar is het contract namelijk ontbonden. Het wachten is op overeenstemming met een andere ontwikkelaar.

 

Maar de Raad beslist toch over de bestemming?

Een eventuele bestemmingswijziging van Groen (wijkpark) naar woningbouw moet toch door de Raad genomen worden en niet door een grondeigenaar en/of ontwikkelaar?

In het antwoord op onze vragen van 22 juni 2010 bevestigt de wethouder dat het de bevoegdheid van de raad is om over te gaan tot wijziging van de bestemming.

Doordat de Van Vliet locatie uit het Bestemmingsplan Pijnacker Zuid/ Zuid-Oost is gehaald, is de bestemming nu weer € conform het bestemmingsplan Tolhek- GROEN , namelijk onderdeel van het wijkpark. En er liggen € voor zover wij weten tenminste- geen overeenkomsten met ontwikkelaars meer.

En dat mag wat ons betreft ook zo blijven. We moeten niet alleen werken aan een groene omzoming van ons dorp, maar ook binnen de woonkernen moeten we zuinig zijn op het groen dat we nog hebben. Onze eerste verantwoordelijkheid ligt  bij onze inwoners en laten we daar dan ook goed voor zorgen.

Wij waren heel blij met de steun die wij kregen van wethouder Oudhof in de commissievergadering van 13 april 2010 om meer speelveldjes voor de oudere jeugd aan te leggen. Deze Van Vliet-locatie leent zich daar € in deze jonge wijk- uitstekend voor.

Uiteraard zijn wij niet ongevoelig voor de financiële aspecten in dit dossier. Maar om dit aspect in al zijn waarde mee te kunnen nemen, moeten deze gegevens voorhanden zijn. Wat zou het gaan kosten als we de Van Vliet locatie groen zouden willen houden? Mondeling kregen wij van de wethouder een bedrag van 3,5 miljoen genoemd, maar dat kon ook een half miljoen meer of minder zijn. Een half miljoen op 3,5 miljoen is nogal wat. Dat zijn geen afrondingsverschillen. Een onderbouwing van dit  bedrag hebben wij niet gekregen.

Het is o.i een erg groot bedrag. Bovendien moet meegenomen worden dat bewoners rond de Van Vliet locatie reeds hebben aangegeven een vordering wegens planschade in te dienen als er sprake zal zijn van bebouwing van de Van Vliet locatie.

 

Laten we een eind maken aan de onduidelijkheid  die nu al heel lang bestaat.

En als er al reden zou zijn voor een bestemmingswijziging laten we dat dan doen via de koninklijke weg, namelijk  via het democratisch, openbaar en transparant proces binnen de Gemeenteraad. 

Ik roep mijn medecommissieleden op geen genoegen te nemen met het gegeven om voor een gedwongen feit te komen te staan als gevolg van private onderhandelingen tussen de grondeigenaar en de projectontwikkelaar. Er is immers sprake van een bestemmingswijziging en niet van een uitwerkingsbevoegdheid.

Ik vraag u dan ook allen in te stemmen met het initiatiefvoorstel.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.