Hieronder leest u mijn betoog ten aanzien van de begroting. In de bijlage treft u de moties aan die wij gaan indienen.

Na het debat op 3-11-2011 volgt de up-date op deze site.


Regeren is vooruitzien. Dat vooruitzien mist EA in deze begroting.

Maar juist in deze onzekere tijden is het hebben van een visie een heel belangrijk.

We zien in deze begroting dat het besteedbaar inkomen van vooral kwetsbare mensen onder druk staat, maar daaraan gebeurt weinig. Gaan we door tot ze verdrinken? Hoe gaan wij als lokaal bestuur om met onze kwetsbare mensen in ons dorp? Wat mogen zij verwachten als wij paal en perk willen stellen aan de uitgaven? Hoe gaan we die uitgaven begrenzen en wie worden er door getroffen?

We zien bijvoorbeeld in de begroting dat het kwijtschelden van de OZB in de tonnen loopt. Als we niets doen, loopt dat bedrag volledig uit de hand. Wij, u en ik, moeten deze kwijtschelding uiteindelijk betalen. Willen wij dat Ja, natuurlijk voor de echte minima. Maar waar leggen wij de grens?

Hoe zullen de gevolgen van de decentralisatie gaan doorwerken in onze begroting in de komende jaren. Decentralisatie? Ja, in 2013 gaat de (extramurale) begeleiding over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (de AWBZ; dat is nu nog de verzekerde zorg) naar de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor de nieuwe aanvragers en vanaf 2014 voor alle aanvragers. De jeugdzorg gaat later over in de WMO.

Als het aan ons ligt, wordt de begeleiding in Pijnacker-Nootdorp niet zo kaal mogelijk uitgevoerd (wettelijk minimum), maar moet er samenhang worden gezocht in de overige doelen in de WMO. Zo’n integrale benadering kan wel eens besparingen opleveren, die ons in staat stellen de begeleiding op een goed niveau te houden.

Als het aan ons ligt gaan we als gemeente zoveel mogelijk in eigen regie houden. Wij moeten zo veel mogelijk zelf in de hand houden en  zo min mogelijk uitbesteden.

Als het aan ons ligt compenseren wij alleen werkelijke beperkingen. En wel zodanig dat zo veel mogelijk kwetsbare mensen toch mee blijven doen in onze samenleving.

Als het aan ons ligt grijpen wij kansen om meer samenhang te brengen tussen de Wet Werk naar Vermogen en bijvoorbeeld de jeugdzorg.  Met als leidraad dat alleen resultaten tellen, die eigenlijk alle neerkomen op het versterken van de eigen kracht van mensen.

Als het aan ons ligt gaan we de ondersteuning dicht op de burger organiseren. We kunnen het stramien van de indicatiesteller CIZ loslaten, evenals de bemoeienissen met het Zorgkantoor.

Als het aan ons ligt, komen er minder landelijke flauwekul protocollen en proberen wij zorg betaalbaar te houden. Via kwaliteits-aanbestedingen kunnen we voor onze inwoners de beste aanbieders uit de markt halen. We kunnen organiseren dat er meer invloed van de klant op de inhoud van de begeleiding komt.

Als het aan ons ligt kunnen we alleen bezuinigen op de WSW en Wajong uitkering door creatieve werkprojecten, goede coaching en door bedrijven hierbij nauwer te betrekken. Het moet een win-win situatie worden met als doel dat iedereen meetelt.

Als je huur omhoog gaat, als de ziektekosten omhoog gaan, als je dagbesteding weg valt   -want die dagbesteding heb je vanwege je verstandelijke beperking of omdat je bijvoorbeeld ernstig autistisch bent-  moet je toch mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dat vinden wij toch allemaal?

Goed, de begroting gaat natuurlijk over cijfers. Maar in deze begroting wordt geen poging gedaan een globale schatting of indicatie te geven over de mogelijk financiële consequenties van de decentralisatie. Dat is raar, want een programmabegroting is er om vooruit te kunnen zien en koers te kunnen bepalen voor de komende jaren.

Eerlijk Alternatief dient een tweetal moties in als aanzet om zo’n  koers te bepalen, om duidelijk te stellen waar onze grenzen als gemeente liggen. Begrenzen om kosten onder controle te houden en het liefst omlaag te brengen.

U weet dat er een Balkenende-norm is en die ligt op € 188.000. Diverse bestuurders van waar wij zaken mee gaan verdienen nu echter veel meer.

Willen wij daar zaken mee doen? Nee.. natuurlijk niet.

Eerlijk Alternatief is daar duidelijk over.

Wij doen geen zaken met organisaties, die gesubsidieerd worden door ons, waarbij de bestuurder meer verdient dan de Minister-norm.

Het is opvallend en verbazend dat de overheadkosten bij de ene zorg- of welzijnsorganisatie erg hoog zijn en bij de andere organisatie veel lager.  Ik stel daarom voor, namens Eerlijk Alternatief, om de overhead, dus niet de cliëntencontacten, op 12% te maximeren. Liefst minder. Die 12% is een landelijke norm voor zorg. Dat zijn dan de organisaties waar wij zaken mee gaan doen. Organisaties met bijvoorbeeld een overhead van 15%, vallen buiten de boot.

Bestuurders die extreem veel verdienen, en organisaties die te veel overhead hebben, moeten weten dat wij daar geen zaken mee willen doen. Dat kunnen we niet verkopen aan ‘jan met de pet’

Daarbij moeten wij nieuwe organisaties, die wel aan deze eisen voldoen, een kans geven mee te dingen naar onze opdrachten. Wat wij nodig hebben is een concurrerend aanbod, dat voldoet aan de kwaliteitsnormen. Dat moeten wij stimuleren.

Eerlijk Alternatief dient daarom een motie in over de begrenzing van salarisniveaus en een motie over begrenzing van de overheadkosten.

Daarmede willen wij tot uitdrukking brengen dat er zo min mogelijk knieën onder het bureau horen,  maar handen -spreekwoordelijk- aan het bed.

Ik wil u allemaal danken voor uw aandacht en hoop uiteraard dat u onze moties steunt.

Hanneke van de GevelFractievoorzitter Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.