EA is een partij met voor iedereen duidelijke uitgangspunten.
Bij ons staat de burger voorop: de burger is er namelijk niet voor het bestuur, maar het bestuur is er voor de burger.
De inwoners van Pijnacker-Nootdorp dienen werkelijk invloed te kunnen uitoefenen. Het is de taak van de gemeente te enthousiasmeren, te motiveren en te ondersteunen. Dit betekent dat de inwoners serieus moeten worden genomen en moeten worden voorzien van de juiste informatie. 
EA staat voor een financieel solide en vooral open beleid.

1. Maatschappelijke voorzieningen
Wij zien het Centrum voor Jeugd en Gezin als een onnodige en kostbare vorm van overheidsbemoeienis. Het voortbestaan van dit centrum is alleen gerechtvaardigd als men tot een vergaande samenwerking met alle partners komt, zoals met Jeugdzorg of GGD en tot soepele doorverwijzingen. De zorg loopt nu veel vertraging op door een totaal gebrek hieraan. Gezinnen die hulp nodig hebben, moeten die snel kunnen krijgen. Wachtlijsten bij jeugdzorg zijn dan ook onacceptabel. 
EA pleit voor een multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen en buitenruimtes, zodat een deel van de kosten kan worden gedeeld. 
De wachtlijsten in de kinderopvang zijn voor ons eveneens onacceptabel. Als de overheid stimuleert dat beide ouders werken, moet kwalitatief goede kinderopvang te allen tijde voorhanden te zijn.
Het voorstel om een huisartsenpost te vestigen in onze snel groeiende gemeente kan rekenen op de steun van EA.

2. Jeugdbeleid
Wij menen dat er niet aanbodgericht, maar vraaggericht gewerkt moet worden. Voor de Jip Jopbus en de Hofnar in Pijnacker is geen animo en deze kunnen daarom per direct worden gesloten. Het geld dat hierdoor wordt bespaard, kan als subsidie worden verstrekt aan de Trucker, de Poort en de Kelder, waar men op vrijwillige basis de jeugd wel weet te boeien. Jeugdwerkers moeten samen met de wijkagent de straat op. In Delfgauw en Nootdorp ligt dit weer heel anders. De locaties Lighthouzz en Choizz moeten vooral open blijven. 
Wij menen dat jeugdwerkers in breder verband moeten worden ingezet, veel meer als opbouwwerkers. 
Bij het jeugdwerk moet gebruik worden gemaakt van de creativiteit van die jeugd. In dat licht is de investering in de dure jongerenwebsite absolute geldverspilling.
Jongeren zorgen vaak voor overlast omdat ze geen eigen plek hebben. Wij pleiten voor voorzieningen voor de jeugd langs de randen van de gemeente in de vorm van bijvoorbeeld skateparkjes en trapveldjes.
Daar waar de jeugd overlast veroorzaakt in de vorm van vandalisme, bedreigingen of fysiek geweld, moet hard worden opgetreden om herhaling te voorkomen.

3. Ouderen en gehandicapten
De kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw hebben elk voorzieningen voor ouderen en gehandicapten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten aangeboden krijgen. Wij vinden het van belang dat deze voorzieningen gaan samenwerken. We weten allemaal dat zij in hun mogelijkheden begrensd worden en dat zij het financieel vaak moeilijk hebben.
EA zal de voorstellen van WMO raad en SWOP, zoals het advies om ook in Nootdorp een buurtbus te laten rijden, daar waar mogelijk ondersteunen.

Wij gaan de ontwikkelingen in de thuiszorg volgen door middel van een enquƒªte. Wij zijn tegen marktwerking in de zorg. De thuiszorg dient op een kwalitatief hoog pijl te blijven. Wij zullen daarom niet alleen sturen op budget, maar vooral ook op inhoud. 
Er zijn nog veel mensen die door de ingewikkelde procedures problemen ondervinden bij het aanvragen van thuiszorg, hulpmiddelen of een persoonsgebonden budget. 
EA pleit voor vereenvoudiging van die procedures, snelle toewijzing van de benodigde zorg en zo veel mogelijk hergebruik van de hulpmiddelen. 
Bij de toewijzing van hulpmiddelen, zorg of aanpassingen moet ook worden gekeken naar het netwerk en de gezins- en werksituatie van de aanvrager. Het mag nooit meer voorkomen dat een gehandicapte moeder geen traplift krijgt en vervolgens negen maanden op een bed in de woonkamer moet doorbrengen.

4. Schuldhulpverlening
De vraag naar schuldhulpverlening zal door de crisis toenemen. EA kiest niet voor louter financiële ondersteuning zonder de dieper gelegen oorzaken weg te nemen. Wij willen (sollicitatie-)cursussen aanbieden en hulp beschikbaar stellen bij het budgetteren. Burgers in financiële problemen hebben alleen baat bij structurele hulp.

5. Sport
EA stelt voor om de Oude Polder (naast Klapwijk, Tolhek) te reserveren voor sportactiviteiten.
Wij menen dat sportorganisaties moeten samenwerken met andere voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld de voor- en naschoolse opvang zijn, maar ook ouderenzorg of jeugdwerk. Wij zullen bij de verstrekking van subsidies uiterste zorgvuldigheid betrachten en het maatschappelijk belang steeds zwaar laten wegen. Bij subsidiëring van verenigingen moet worden uitgegaan van het aantal leden of groeiprognoses. Ook bij de duurdere sporten, zoals paardensport weegt het maatschappelijk belang mee. Organisaties die samenwerken, zullen door EA worden gesteund.
Wij vinden samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Kinderen uit onze gemeente sporten ook in Den Haag, Lansingerland en Delft en andersom.

6. Groen, water en recreatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente. We willen de bestaande groenstructuur regionaal verbeteren en kiezen voor een duurzaam groenbeheer.
Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn voor dit alles van belang. 
De 380KV-hoogspanningsmasten verdwijnen vanwege stralingsrisico’s en horizonvervuiling wat EA betreft onder de grond. 
EA streeft naar goed beheer van het openbaar zwemwater (bijvoorbeeld de Dobbeplas) en naar het behoud van flora, fauna en recreatiemogelijkheden.

7. Leefbaarheid
Mensen willen graag in een schone en veilige omgeving wonen. Zij zijn daar samen met de gemeente verantwoordelijk voor. Wij pleiten voor ondersteuning door de gemeente van initiatieven van burgers in plaats van het verplicht opzetten van bewonersverenigingen. EA ziet weinig resultaat van de verplichte wijkschouwen met een gering aantal bewoners. Wij stellen op onze beurt voor dat de gemeente elke twee jaar een wijk samen met de bewoners grondig onder de loep neemt ter verbetering van bijvoorbeeld het onderhoud van de wijk, parkeerplaatsen, groen en speelplekken. Bewoners van die bewuste wijk hebben dan werkelijk inspraak.

8. Veiligheid
Tot de voornaamste ergernissen van de kiezer behoren jeugdoverlast, hondenpoep op straat en te hard rijden. EA meent dat de prioriteiten van de burgers ook die van de politie en overheid moeten worden. Het mag niet zo zijn dat de gemeente uiteindelijk zelf haar prioriteitenlijst maakt. 
Uitingen van geweld, vernielzucht en het dealen van hard- en softdrugs dienen hard te worden aangepakt. De wijkagent moet beter zichtbaar worden en wij sturen aan op een betere samenwerking van politie, jeugdwerk en scholen.
Wij pleiten voor camerabewaking op plaatsen waar meerdere incidenten hebben plaatsgevonden.

9. Mobiliteit
EA pleit voor het veiliger maken van wegen door middel van snelheidsbeperkende maatregelen, gescheiden fietspaden en controles. Wij hebben geconstateerd dat het tijdelijk afsluiten van een route door middel van een bollard niet effectief is voor de veiligheid. Men rijdt buiten deze tijden toch weer te snel over deze wegen. Het plaatsen van een bollard leidt bovendien elders weer tot files, omdat velen moeten omrijden en heeft dus ook gevolgen voor het milieu.
In 2009 waren diverse wegen in de gemeente tegelijkertijd afgesloten. Wij willen zorgen voor een betere afstemming met de provincie en het Hoogheemraadschap, zodat dit niet meer voorkomt. 
Wij zullen ons inzetten voor de bescherming van kwetsbare (jonge) fietsers. EA wil het fietsgebruik bevorderen door snelle en veilige fietsverbindingen tot stand te brengen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Natuurlijk mogen op drukke plaatsen voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen niet ontbreken.
Wij maken ons zorgen over het dichtslibben van het dorp en de daardoor langere aanrijtijden van ambulances en brandweer. Hier telt elke seconde! EA pleit dan ook voor het vestigen van een ambulancepost bij de brandweerkazerne.
Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, scootmobiel of andere hulpmiddelen moeten openbare gelegenheden, zoals winkels, gemeentehuis en bibliotheek goed bereikbaar zijn. Vooral ook voor hen die minder goed ter been zijn, dient het trottoir in goede conditie te zijn en routes veilig zijn. EA wil dat mindervalide gratis kunnen parkeren.

10. Bouwen en wonen
Wij pleiten voor het zorgvuldig mengen van sociale woningbouw en vrijesectorwoningen. Het betreft hier zowel huur- als koopwoningen en woningen die speciaal gebouwd zijn voor ouderen, starters of gehandicapten. Dit bevordert een evenwichtige opbouw van de wijken. Om de groene omgeving te sparen moeten we soms kiezen voor hoogbouw. Op bestaande locaties, zal voornamelijk bij de omgeving passende laagbouw worden toegepast.
Nieuw te bouwen woningen moeten duurzaam worden gebouwd en levensloopbestendig zijn. 
De welstandscommissie dient zich bij haar werk te beperken tot hoofdlijnen, moet regels soepel en snel toepassen en aanvragen niet onnodig lang aanhouden.

11. Bedrijfsleven
EA kiest voor terughoudendheid bij de bouw van kantoren. Wij menen dat we bedrijvigheid af moeten stemmen op de vraag en niet andersom. Kantoren in omliggende gemeenten staan nu al leeg, met alle gevolgen van dien.
In de komende raadsperiode worden twee bedrijventerreinen (Heron en Boezem II) ontwikkeld. Wij vinden dat dit duurzaam moet gebeuren. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Wij dienen de plaatselijke middenstand en de in Pijnacker-Nootdorp gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze gemeente enorm stimuleren. Wat ons betreft ook in de nieuw te ontwikkelen gebieden. 
De hoeveelheid regels ter verkrijging van een vergunning is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Wij zijn van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om de administratieve lastendruk te verminderen.

12. Bestuur en bedrijfsvoering
EA staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid dus met zo min mogelijk, maar wel heldere, regels. 
We zullen ons verlies moeten nemen wat betreft de in IJsland verloren 12 miljoen euro. Wij geloven werkelijk niet dat we deze nog terug zullen krijgen. Tegenslagen die nog niet te voorzien zijn (zoals een veel lagere Algemene Uitkering) moeten nu al worden ingecalculeerd. Dat vraagt om een realistische en eerlijke begroting, niet om ondoorzichtige beloftes. 
De gemeente moet goede analyses maken, zodat het gemeenschapsgeld zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. 
Er moet inzicht komen in de kosten van de uitvoering en deze kosten moeten elk kwartaal inzichtelijk worden gemaakt voor de burgers. Dit geldt ook voor de legesheffingen en bouwvergunningen. 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.