Wij zoeken:
Mensen die tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de gemeenteraad. Je moet het sociale gedachtengoed onderschrijven maar wij houden niet van “pamperen”. Wie bijvoorbeeld zorg of begeleiding nodig heeft moet dit krijgen, da’s klip en klaar, maar diegene die voor zichzelf kunnen zorgen moeten zelf hun broek ophouden.

Ben jij een realist en niet op je bekkie gevallen? lees dan verder….

Functieomschrijving:
Als raadslid sta je voor een aantal bijzondere uitdagingen. Zo ben je volksvertegenwoordiger die het actief betrekken van burgers bij het gemeentelijk beleid belangrijk vindt. Je legt actief en publiekelijk verantwoording af over het gemeentelijk functioneren en jouw opvattingen daarover. Je bent een ‘agenda-setter’ die een antenne heeft voor wat de bevolking belangrijk vindt. Je ziet het als jouw taak om met verschillende partijen, zoals belangengroepen, andere raadsleden, wethouders en de ambtelijke organisatie, zaken voor elkaar te boksen. Je schroomt niet om het college pro-actief en kritisch te controleren. Tegelijk sta je voor genomen besluiten en ben je niet te beroerd om nog eens uit te leggen hoe die besluiten tot stand zijn gekomen. Bovendien maak je deel uit van een team dat een bepaald politiek gedachtegoed wil uitdragen. Kortom, het raadslid kent vele rollen!

Profiel:
Deze veelzijdigheid van het raadslid vraagt om nogal wat vaardigheden. Het is belangrijk dat je nieuwsgierig, leergierig, en maatschappelijk betrokken bent. Verder is belangrijk dat je bereid en in staat bent om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Je hebt een streepje voor als je:

  • je kunt inleven in de verhalen en standpunten van anderen;

  • binnen en buiten de fractie je eigen mening over lokale aangelegenheden kunt vormen;

  • in staat bent contacten (netwerken) op te zetten;

  • openbare discussie niet uit de weg gaat, maar ook ruimte laat voor tegenargumenten;

  • kunt incasseren en relativeren.

Als je daarbij beschikt over een creatieve geest en een open houding ten aanzien van nieuwe ideeën van anderen, dan ben jij de man of vrouw die wij zoeken!

Aantal raadsleden
De omvang van de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Het minimum is 9 raadsleden in gemeenten met ten hoogste 3.000 inwoners; het maximum is 45 raadsleden in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. Het aantal leden van de raad is altijd een oneven getal; een eventuele uitbreiding van de raad – die alleen bij de eerstvolgende verkiezingen mogelijk is – bestaat altijd uit twee leden of een veelvoud daarvan. Wij hebben nu 27 raadsleden en dat worden er 31 of 29. Als maatstaf geldt het aantal inwoners op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de verkiezingen.

Eisen
Raadsleden moeten in de betreffende gemeente wonen, 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Diverse functies zijn niet verenigbaar met het raadslidmaatschap. Daarom mogen ambtenaren geen raadslid zijn van de gemeente waar ze in dienst zijn, met uitzondering van ambtenaren van de burgerlijke stand en onderwijspersoneel. Evenmin mogen raadslid zijn: ministers, staatssecretarissen, leden van de Raad van State, leden van de Algemene Rekenkamer, commissarissen van de koningin, leden van Gedeputeerde Staten en griffiers van Provinciale Staten.

Andere functies
Raadsleden zijn verplicht hun andere functies openbaar te maken. Een lijst met deze functies moet op het gemeentehuis ter inzage liggen. Raadsleden mogen een aantal werkzaamheden niet uitoefenen. Zo mogen ze in geschillen met de gemeente niet als advocaat optreden, noch voor de gemeente, noch voor de tegenpartij. Ook mogen ze niet als adviseur werken voor bedrijven of organisaties die een overeenkomst met de gemeente willen sluiten voor bijvoorbeeld het aannemen van werk, leveranties willen doen of onroerendgoedtransacties sluiten. Soms kan het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, van dergelijke verboden ontheffing verlenen.

Tijd Het kost ongeveer 15 uur per week

Wil je meer weten bel gerust! Hanneke van de Gevel (fractievoorzitter Eerlijk Alternatief) of mail.

Tel; 015-3694498 mail; hanneke@eerlijkalternatief.nl

Voel je iets om in het bestuur (secretaris, voorzitter, penningmeester), of gewoon achter de schermen (uitpluizen dossiers) te willen doen dan horen wij dat ook graag.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.