Bezoek combiwerk vrijdag 13 maart

Bert van Tilburg bezocht combiwerk alwaar een presentatie werd gegeven over arbeidsontwikkeling in de praktijk, Re-intergratie, regionale cliëntenraad.

Daarna werd door wethouder Suijker een schoonmaak contract voor de gemeente  ondertekend.

Eerder gingen wij morrend in juli 2008 akkoord met drie verordeningen, die de uitvoering regelen van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) die op 1 januari 2008 van kracht is geworden. Via de nieuwe wet wordt geregeld dat de gemeenten veel meer de regie krijgen over de uitvoering en de toepassing van de wet.

In de praktijk komt het er namelijk op neer dat de gemeente de totale uitvoering en de regie overlaat aan Combiwerk, dat formeel een divisie is van de gemeente Delft.

In de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt geregeld, dat mensen die door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking niet op reguliere wijze aan het arbeidsproces kunnen deelnemen toch op hun eigen manier en niveau een baan kunnen krijgen ofwel nuttig bezig kunnen zijn binnen een werksituatie.

Je kunt pas op een WSW-plek aan het werk, zodra je een WSW-indicatie hebt van het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen. Er zijn echter niet zo veel WSW-plekken dat iedereen met een WSW-indicatie ook daadwerkelijk ergens aan de slag kan.

De bedoeling van de nieuwe wet is dat meer mensen met een WSW-indicatie doorstromen naar een reguliere baan (eventueel met begeleiding) bij een gewoon’ bedrijf of organisatie. Landelijk stroomt maar drie procent van alle WSW-ers door naar een gewone baan. De overheid wil dat percentage omhoog brengen, zodat er WSW-werkplekken vrijkomen voor WSW-mensen voor wie een reguliere baan te hoog gegrepen is.

Een van de nieuwe instrumenten in de wet is, dat WSW- geƒ¯ndiceerden een PGB (Persoonsgebonden Budget) kunnen krijgen, waarmee ze meer kans maken op een gewone baan. Met dat PGB kunnen de loonkosten, de begeleidingskosten en de kosten voor het aanpassen van de werkplek worden betaald.

Het PGB betrof een van de verordeningen die de gemeenteraad vorige week moest vaststellen. De andere twee verordeningen regelen het wachtlijstbeheer en de cliëntenparticipatie.

Behalve het Jose van Egmond (CDA)  bemoeide alleen ondergetekende zich met de discussie. Ik vroeg mij af of het doel van de nieuwe wet  (meer doorstroming via het PGB naar reguliere banen zodat er WSW-plaatsen vrijkomen) binnen de huidige structuren wel wordt gehaald.

Ik vertelde dat in de praktijk heel veel WSW-ers, ook bij Combiwerk, niet op de goede plek zitten. Sommigen zitten te hoog’ en zouden veel beter tot hun recht komen op een beschutte werkplek bij een organisatie als bijvoorbeeld Ipse de Bruggen. Anderen zitten eigenlijk te laag’ en zouden moeten doorstromen naar een reguliere baan.

Het probleem is dat de WSW-uitkering een stuk hoger is dan de Wajong-uitkering die jonge mensen met een handicap via de AWBZ krijgen.

Je ziet in de praktijk dat de familie van de betrokken persoon om financiële redenen teruggang naar aan beschutte werkplek tegenhoudt, terwijl die persoon daar veel beter tot zijn of haar recht zou komen. Verder zijn betrokken organisaties allemaal te veel op eigen houtje aan het werk. Er zou veel meer samenwerking en afstemming moeten zijn om begeleiding op maat te geven. Al met is er veel mis en is er veel te weinig doorstroming.

Wij pleiten voor het instellen van een ’tussenafdeling’. Daarbij zou de betrokken persoon een jaartje kunnen wennen op een lagere werkplek’ met behoud van de WSW-indicatie en de WSW-vergoeding. Als dan na een jaar blijkt dat de betrokken persoon zich beter op zijn haar plek voelt, dan is de familie misschien beter ervan te overtuigen dat het een goede stap is.

Verder pleiten wij voor actieve voorlichting aan reguliere werkgevers zodat de uitstroom naar gewoon werk wordt bevorderd.

Pikant detail; Pijnacker-Nootdorp heeft een contract met Combiwerk en de verordeningen hadden destijds al per 1 juli vastgesteld MOETEN zijn. Wij gingen uiteindelijk schoorvoetend akkoord, zodat het voorstel unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. We konden niet anders, de wethouder was gewoon te laat!

Wethouder Leo Suijker beloofde alle aangedragen punten mee te nemen naar het overleg met Combiwerk, dat twee keer per jaar plaatsvindt.

Combiwerk is echt een prachtig initiatief. Ondanks dat blijft de kritiek staan. Er staan nu, tijdens het schrijven, nog 12 mensen op de wachtlijst. Dat zegt niets. Dat kan een jaar zijn (zo bleek bij mijn laatste aanmelding!)

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.