Hieronder leest u mijn betoog van vanavond.

Als eerste dank voor deze goed leesbare begroting.

 Met deze programmabegroting bepaalt de Gemeenteraad in hoofdlijnen voor welke doelen de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar financiële middelen inzet. En daar zit de crux

Bezuinigen doe je namelijk niet op hoofdlijnen, bezuinigingen realiseer je niet door de kaasschaaf te hanteren. Bezuinigingen doe je door kritisch te kijken naar dat wat je uitgeeft en die uitgaven zitten soms in details. De stofkam gebruiken dus. Dat is lastig want wij sturen op de kaders, dus op de hoofdlijnen. Maar u kent ons en wij zoomen zo nu en dan toch even in.

 Door de kredietcrisis, de economische crisis en dan ook nog die miljoenen die in IJsland bevroren liggen wordt het bar en boos. We krijgen minder geld van de provincie. Aangekochte gronden van de gemeente worden niet bebouwd en niet verkocht. Mensen worden werkeloos en onze burgers krijgen het minder makkelijk.

U deelt gelukkig nu die zorgen en u stelt daarom een aantal maatregelen voor. Tijdens de kadernota gaven wij nog aan dat u wilde pronken met andermans veren maar het waren vieze veren. U wilde doorgaan op de oude voet en de bezuinigingen over de schutting gooien en  dus tot  na de verkiezingen uitstellen. Gelukkig bent u op ons advies tot inkeer gekomen en beseft u dat wij niet voor Sinterklaas kunnen spelen.

 Wij gaan akkoord met alle voorgestelde bezuinigingen op een aantal na.

Omdat er wel heel veel moet worden bezuinigd doen wij direct tegenvoorstellen zodat wij uiteindelijk de rekening onder de streep kunnen halen met een fatsoenlijk sociaal-liberaal beleid.

 Ten aanzien van het besturen het volgende.

Ik heb gezocht wat een normale hoeveelheid ambtenaren is voor een gemeente.  Want wij, als burgers moeten dat allemaal maar betalen.

Ik vond een onderzoeksrapport waarin staat dat de norm voor het netto ambtelijk apparaat 4 medewerkers per 1000 inwoners is. Dat schrijft het  Managementadvies-bureau Berenschot. Zij zijn overigens als bureau bekend bij ons. Ik citeer uit dat onderzoek  ‘het gemiddelde is netto 4,1 fulltime-equivalent  per duizend inwoners’. Dus iets meer dan 4 medewerkers per 1000 inwoners.  Het onderzoek is overigens uitgevoerd in de gemeente Rijssen-Holten (dat ligt bij Twente).

We hebben nu ongeveer 47000 inwoners. 1 fte kost de gemeente gemiddeld 30.000 euro.

U geeft aan de ambitie te hebben om het aantal ambtenaren in 2011 te verlagen van 7  naar 6,5 medewerkers per 1000 inwoners, maar dat is dan wel exclusief formatie voor de ontwikkel-opgaven. Wij vragen ons af wat er momenteel nog ontwikkeld wordt maar dat terzijde want dat hoeft u dus ook niet in te zetten.

Het onderzoeksrapport heeft het over netto bedragen.  Bij ons zit bijvoorbeeld de brandweer er bij maar Avalex (de vuilverwerking) weer niet. Wat is dan netto?

Maar goed, ondanks dat vinden wij dat het met nƒ²g minder kan. Door de automatisering, en dat is een grote post, kan het minder. In 2005 zaten we immers op 8 fte en een jaar later (in 2006) op 7 fte Wij vinden dat u het naar beneden kan bijstellen. Niet 6,5 fte (9.165.000) maar 5,5  fte (7.755.000)  in 2011.  Dat is een besparing van ruim 1,5 miljoen euro. Wij willen wel dat de vermindering van het aantal ambtenaren verloopt via natuurlijke afvloeiing.  Naar aanleiding van eerdere vragen van onze kant – over nieuwe medewerkers en medewerkers die ergens anders gaan werken-  gaf u aan dat dat in totaal 14% is. Dus die natuurlijke afvloeiing is geen probleem. Die 1,5 miljoen euro moet wel gebruikt worden om 1,41/2 miljoen euro (1.446.000) van die miljoenen IJslandse gelden af te lossen. Want weet u,  wij geloven als realistische partij dat die gelden nooit meer terug komen.

De overige 54.000 euro moeten naar het armoedebeleid. Over dat armoede beleid daar kom ik later op terug.

 Ten aanzien van belastingen het volgende.

U wilt de OZB éénmalig voor 2010 niet verhogen met 3,5%.  Dat betekent een bijstelling van  100 000 euro. Wij denken dat u dat niet moet doen. De crisis wordt namelijk het ergst in 2011. Voer de OZB belasting niet op voor de volle 3,5% ,zoals afgesproken, maar voor de helft dus voor 1,75%.  Zo krijg je nog 50.000 aan inkomsten om te investeren in 2011. Zet het jaar daarna de OZB heffing misschien op 0% als inderdaad blijkt dat de burger in 2011 het ergst getroffen wordt.

 Ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben wij ook wat punten. U heeft 900 000 euro onbenut gelaten. Ondertussen, en dat weet inmiddels iedereen, lag de Nootdorpse Ingrid  9 maanden lang dag en nacht vastgekluisterd in bed. Schandalig vonden wij dat. Inmiddels heeft Ingrid via sponsoring een traplift. Nu slaapt zij boven in een gewoon bed naast haar man.

Wij willen dit nooit meer meemaken. Hier zijn geen excuses voor. Dit kan niet anno 2009.

De wethouder gaf destijds aan dat het budget van 900 000 euro onbenut was gebleven omdat er  te veel was begroot. Het praatje is goed voorzitter,  maar het smoesje van de wethouder deugt niet.

Zoals u hoort vinden wij welzijn erg belangrijk maar dan moet het er wel zijn.

 Wij vinden het onacceptabel dat u bezuinigingen doorvoert op het welzijnsbeleid (Wonen Zorg en Welzijn). U wilt geen extra middelen beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van nieuwe welzijnsactiviteiten en diensten voor ouderen in de woonservicezone in Keijzershof. Het college geeft dat aan  in een brief aan de Stichting Welzijn Ouderen en dat het ook geldt ‘voor het laagdrempelig ontmoeten binnen de gemeente voor mensen met een psychische beperking en zorgnetwerken GGZ en dementie’.

 Zo’n bezuinigmaatregel is A sociaal. A sociaal omdat u honderden ouderen in de kou laat staan. U laat niet alleen ouderen in de kou staan maar ook de zwakkeren zoals de GGZ cliënten. Als we het over de ouderen hebben, dan bedoelen we de honderden ouderen die straks in een van de tweehonderd woningen gaan wonen op Keijzershof. Die mensen gaan daar nu juist wonen vanwege de woonservicezone. Niet omdat je nog van alles kan. Niet omdat je zo graag wilt verhuizen. Nee, voorzitter, vanwege die woonservicezone. Dat stond in de folder; dat is beloofd. Los van de beloftes is het ook nodig. We hebben het over 200 nieuwe woningen en dan hebben we de ouderen in Tolhek en voor al die ouderen die er nog aankomen nog niet eens meegenomen. Dus hier kan en mag niet bezuinigd worden op welzijn.

 Wij maken ons zorgen omdat de beschaving begint bij een fatsoenlijk welzijnsbeleid. Maar dat moet er wel zijn.

 Volgens onze berekening gaat het in Keijzershof in 2010 om een bedrag van 43.500 euro huisvestingskosten en zo’n 25.000 euro personeelslasten omdat de oplevering halverwege 2010 is.

Omdat er wel bezuinigd moet worden,  willen wij de vrije inzetbaarheid van 82.000 euro vanuit handhaving anders gebruiken. Die vrije inzetbaarheid is de handhaving op de Homo Ontmoetings  Plek in de  Ruijven. U weet wel, de plek waar van alles te doen is wat wij niet eens willen weten. Dat gedrag keuren wij niet goed. Maar we moeten nu prioriteiten stellen. Welzijnsbeleid voor ouderen is vele malen belangrijker dan het handhaven op de Ruijven. U heeft dan 68.500 euro beschikbaar voor de ouderen waardoor Keijzershof gerealiseerd kan worden zoals het bedoeld was.

Er zijn trouwens  0 aanhoudingen verricht op de Ruijven afgelopen jaren. U kunt de burger niet uitleggen dat u bezuinigt op ouderenzorg omdat er een politiewagen in de Ruijven ingezet moet worden.

 En  u heeft met die maatregel toch nog 13.500 euro over voor de Rijven. Laten we wel wezen dat moet genoeg zijn voor een patrouille. Maar liever zetten wij het in voor handhaving in de Emmastraat op vrijdag- en zaterdagavond. De burgers slapen daar niet omdat keer op keer spiegels of andere zaken schijnbaar moeten worden gesloopt.

 Naast de ouderen is er ook een grote groep jeugd.

Voorzitter, het jeugdbeleid gaat beter. Wij hebben bovenop het jeugdbeleid gezeten de afgelopen jaren. Wij bezochten de centra’s, de JIP JOP bus en waarom omdat wij het belangrijk vonden om te toetsen. Nu is ons nog niet echt duidelijk of er ƒ¼berhaupt een preventieve werking vanuit gaat. Maar dat is teveel inhoudelijk. Wij houden niet van pamperen en wij houden niet van de overkill aan bemoeienissen. En laten we wel wezen Jeugd is al 100 jaar een probleem.

Jeugdbeleid bestaat niet alleen maar uit een stichting die de uitvoering doet. Die evaluatie komt donderdag in de Commissie Welzijn. Jeugdbeleid wordt ook uitgevoerd door de sportverenigingen, door het zwembad en door vrijwilligersorganisaties. Wij hadden en hebben nog steeds een hoop kritiek op bijvoorbeeld de 34.000 euro kostende Jonginwebsite. Tot onze grote ergernis werden er huis aan huis via de post, op naam,  kaarten verstuurd aan de jeugd. Of je wilde kijken op die site. Dat is de omgekeerde wereld; dit is aanbodgericht en niet vraaggericht. De kaarten liggen bij mij thuis ongezien op tafel en dat 3 x. Ik hoor veel verbaasde ouders van puberkinderen over die kaarten. Dit is niet alleen zonde van het papier maar ook zonde van de kosten.

Minister Rouwvoet -die een soort van ministerie heeft waarbij hij inwoont bij een ander- heeft die jongerenwebsite aangeprezen. Van maar liefst 34.000 €

euro. Voor een laagdrempelig doorklik voorportaal! Onze website kost 64 euro per jaar maar ja wij betalen alles uit eigen zak. Misschien maakt dat ook het verschil.

Nee voorzitter wij zijn Sinterklaas niet.  Sinterklaas komt in het weekend pas aan en geloof ons nou maar, hij heeft nog nooit van Jongin gehoord.

Wij stellen voor om een site te hangen aan de gemeentelijke website. U bespaart daarmee duizenden  euro’s. Dus opzeggen dat Jongin-gedrocht.

 Goed even terug naar het jeugdbeleid. Niet alles is stichting jeugd en jongerenwerk.

 De Trucker is zo’n organisatie die met vrijwilligers goed werk verzet.

De Trucker krijgt een grotere aanwas van jeugd en wil in die behoefte voorzien. Dus vraaggericht!   Zij vroegen meer subsidie. Wij menen in maart. De wethouder gaf toen aan, aan de Trucker,  dat het een tandje minder moest Wij stellen voor om de eerder aangevraagde extra subsidie van 14.000 euro wel te honoreren.

Omdat de jonginsite 34.000 euro kost en niets voorstelt,  lijkt het ons simpel om voor een derglijke site hooguit 20.000 euro uit te trekken en zo is de Trucker ook gered. Ze missen namelijk 14.000 euro.

 Ten aanzien van armoedebestrijding vinden wij dat u er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat iedereen een leven kan leiden zonder armoede. Dat doe je niet door simpelweg geld te geven maar dat doe je door mensen te begeleiden. Mensen begeleiden in budgetbeheersing en sollicitatietrainingen. Mensen die kunnen werken moeten werken daarin zijn wij duidelijk.

Mensen die niet kunnen werken moeten we ondersteunen. Want elk mens verdient een zinvolle plaats in de maatschappij. Omdat de werkeloosheid toe gaat nemen moet die 54.000 euro die u wilt bezuinigen gewoon terug naar die post. En die kan betaald worden vanuit de bezuinigingen om met minder ambtenaren te werken.

 De meerjarenbegroting moet volgens de wet sluitend zijn omdat we anders onder preventief toezicht vallen. Verder blijft het koffiedik kijken hoe de  ontwikkelingen zullen zijn vanuit het Gemeentefonds.

 Kortom wij dienen een  viertal amendementen in.

Dat is

  1. naar 5,5 (7.755.000) fte in 2011 Dat is een besparing van ruim 1,5 miljoen euro. Dat geld moet ingezet worden voor de gedeeltelijke aflossing van de IJslandse deposito’s en voor 54.000 euro worden toegevoegd aan het armoede beleid.
  2. De OZB eenmalig voor 2010 niet verhogen met 3,5%  maar met 1.75%.  Dat is een bijstelling van structureel 50.000 euro. Die moet u sparen voor 2011. We gaan niet nu ineens alles op 0 zetten om volgend jaar de volle mep te verhogen.
  3. Omdat er wel bezuinigd moet worden willen wij de vrije inzetbaarheid van 82.000 euro voor handhaving Ruijven anders bestemmen. Voor Keijzershof  68.500 euro. U heeft nog 13.500 euro over voor de Rijven. Maar liever zetten wij het in voor handhaving in de Emmastraat op vrijdag- en zaterdagavond.
  4. Omdat de jonginsite 34.000 euro kost en niets voorstelt lijkt het ons simpel om voor een site hooguit 20.000 euro uit te trekken en daarmee de Trucker te redden. Zij missen namelijk 14.000 euro.
Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.