Kieskompas

Kieskompas

Samen met KiesKompas en alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft Eerlijk Alternatief stellingen opgesteld over zaken die leven in Pijnacker-Nootdorp. Het is bekend dat kiezers graag een kieskompas doorlopen om te kijken of de keuze die ze in hun hoofd hebben strookt met de standpunten van de verschillende partijen. Hieronder zie je hoe wij per stelling ons standpunt hebben bepaald. Wil je zelf weten met welke partij je het meeste overeenkomt, klik dan hier om naar het KiesKompas te gaan. 

1.In de gemeente Pijnacker-Nootdorp moet meer cameratoezicht komen
Helemaal mee eens
Wij pleiten voor cameratoezicht op die plaatsen waar meerdere incidenten hebben plaatsgevonden.
2.De gemeente moet meebetalen aan de verbetering van de winkelcentra.
Helemaal mee eens
De centra in onze gemeente hebben het moeilijk…. Gelukkig is er een centrummanager aangesteld. Eerlijk Alternatief hoopt dat deze, in samenwerking met de betrokken ondernemers(verenigingen) tot goede stappen kan komen om de centra aantrekkelijker te maken.
3.De gemeente moet extra geld uittrekken voor groenonderhoud, ook als de lokale belastingen hierdoor stijgen.
Helemaal niet mee eens
Lokale belastingen moeten niet stijgen om tegenvallers op andere terreinen of verhoogde uitgaven op andere gebieden op te vangen.
4.Pijnacker-Nootdorp moet nauwer samenwerken met omliggende gemeenten, ook al gaat dat ten koste van de eigen invloed.
Helemaal niet mee eens
Samenwerking kan nuttig zijn, maar Eerlijk Alternatief wil niet dat we als gemeente de grip verliezen, Pijnacker-Nootdorp moet haar eigen koers kunnen blijven varen.
5.Meer mensen met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van sport- en cultuurvoorzieningen.
Helemaal mee eens
Voor de heel kleine groep die zelf echt niets kunnen betalen, maar waarvan het wel heel belangrijk is dat zij via een vereniging sporten, moet het bij wijze van uitzondering mogelijk zijn dat zij geen contributie betalen.
6.De gemeente moet extra geld uittrekken om statushouders te helpen integreren.
Helemaal niet mee eens
Eerlijk Alternatief vindt dat er nu genoeg faciliteiten geboden worden. De statushouders moeten goed de weg worden gewezen en op gang geholpen.
7.De gemeente moet meer geld uittrekken vooR fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste voor geld voor autoverkeer.
Mee eens
Het aanleggen van goede fietspaden en het onderhoud daarvan vindt Eerlijk Alternatief belangrijk. De inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om de fiets te verkrijgen boven de auto.
8.De hondenbelasting moet worden afgeschaft.
Niet mee eens
De hondenbelasting bijvoorbeeld moet in stand blijven, Wij vinden wel dat de inkomsten uit de hondenbelasting ten goede moet komen aan de honden(bezitters)…
9.De gemeente moet meer geld uittrekken voor de opvang van gewonde wilde dieren.
Helemaal mee eens
Er zijn binnen onze gemeente ook veel dieren die in het wild leven…..Eerlijk Alternatief pleit er voor dat er ook voor deze dieren wordt gezorgd als zij dit nodig hebben.
10.De gemeente moet zich meer inzetten voor ondersteuning van jonge gezinnen, ter voorkoming van vechtscheidingen.
Mee eens
De overheid gaat niet over relaties en dus ook niet over het beëindigen van relaties. Maar Eerlijk Alternatief vindt dat er wel een verantwoordelijkheid is voor het veilig en gezond opvoeden van kinderen, ook als die kinderen betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders. In het buitenland zijn er met succes laagdrempelige oplossingen ontwikkeld ........die ertoe leiden dat scheidingen niet leiden tot vechtscheidingen. Eerlijk Alternatief is er voor om te onderzoeken of er voor Pijnacker-Nootdorp ook dergelijke initiatieven kunnen worden genomen.
11.De gemeente moet goedkope leningen verstrekken aan mensen die hun huis verbouwen om er langer te kunnen blijven wonen.
Helemaal mee eens
De gemeente moet de eventuele aanpassingen voor hen die dat nodig hebben faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van een lening.
12.De gemeente moet zijn aandelen van Eneco verkopen.
Mee eens
Natuurlijk moeten we goed in de gaten houden dat de energietransitie goed wordt uitgevoerd. Elke energiemaatschappij heeft hier een verantwoordelijkheid in. De verkoop van Eneco-aandelen zien wij als noodzakelijk. Gemeentes hebben geen eigendomspositie nodig in een energiebedrijf om de energietransitie in goede banen te leiden
13.Er mogen tuinbouwbedrijven verdwijnen om meer woningen te kunnen bouwen.
Niet mee eens
De nu actieve glastuinbouwbedrijven moeten ondersteund worden en de mogelijkheden en de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.
14.Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen.
Helemaal niet mee eens
Lokale belastingen moeten niet stijgen om tegenvallers op andere terreinen of verhoogde uitgaven op andere gebieden op te vangen.
15.Voor klachten over de gemeentelijke zorg moet een lokale ombudsman komen.
Helemaal mee eens
Voor klachten over het (niet)optreden/handelen van gemeente en bestuurders moeten de inwoners terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenbehandelaar. Eerlijk Alternatief vindt dat dit gedaan zou kunnen worden door een lokale ombudsman wanneer er op basis van het aantal en de aard van de klachten aanleiding voor is.
16.Organisaties waarbij vrijwilligers zijn betrokken, moeten voorrang krijgen bij het geven van subsidie.
Mee eens
Bij het verlenen van subsidies voor de evenementen moeten organisaties die helemaal gerund worden door vrijwilligers voorrang krijgen boven organisaties die professionele krachten in dienst hebben.
17.Om leegstand tegen te gaan, moet de gemeente extra belasting gaan heffen op leegstaande panden.
Neutraal
Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om belasting te heffen op leegstaande panden, extra, bovenop de OZB die al betaald wordt. Maar we vinden wel dat daar voorzichtig mee omgesprongen moet worden. Bij een ontwikkelaar of grote private eigenaar werkt dit misschien stimulerend om de leegstand aan te pakken, maar een kleine winkelier kan hier ongewild ernstig gedupeerd door raken en dat is onwenselijk.
18.Wie meer restafval produceert, moet meer betalen.
Helemaal mee eens
Wij vinden dat de afvalheffing op 0 moet en dat je alleen voor restafval hoeft te betalen.
19.Er moeten meer orderhandhavers (BOA’s) in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere kosten.
Helemaal mee eens
De overheid heeft hierin een taak. Wat ons betreft mogen bijvoorbeeld BOA's hierin een grotere rol krijgen om signalerend en handhavend op te treden.
20.De gemeente moet meer wegobstakels in woonwijken bouwen zodat 30 km-zones worden nageleefd.
Mee eens
In een 30 kilometer gebied moeten snelheidsbeperkende maatregelen komen, maar niet in de vorm van drempels.
21.Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn.
Helemaal mee eens
Het percentage van 30% sociale woningbouw vinden wij passend voor onze gemeente.
22.Wanneer de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk ontoereikend is, moet de gemeente dit met eigen geld aanvullen.
Helemaal mee eens
Eerlijk Alternatief vindt een goede Jeugdzorg zo belangrijk dat er door de gemeente geld beschikbaar moet worden gesteld als de toelage uit het Rijk onvoldoende is. Overigens is geld voor zorg ook geoormerkt voor zorg (het moet aan zorg besteed worden; er kan bijvoorbeeld geen straatverlichting van gekocht worden).
23.Om de verkeersdoorstroming in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren moeten er meer wegen komen.
Helemaal niet mee eens
De komende periode hoeven er wat Eerlijk Alternatief betreft geen grote doorgaande wegen aangelegd te worden. Daar is geen geld voor en geen grote noodzaak.
24.In Pijnacker-Nootdorp moet een middelbare school met vmbo-kader en vmbo-basis komen, ook als dit de gemeente extra geld kost.
Mee eens
Voor wat betreft het vestigen van een VMBO-school binnen de gemeente is Eerlijk Alternatief een voorstander mits; er een goede locatie gevonden is ……, er aantoonbaar is gemaakt dat er een overschot aan VMBO-leerlingen is die anders niet geplaatst kunnen worden.
25.Om Pijnacker-Nootdorp levendig te houden moet de gemeente meer geld uittrekken voor evenementen.
Helemaal mee eens
De gemeenten moet meer steun geven aan organisaties die een evenement willen organiseren, met of zonder winstoogmerk. Er mag niet direct gesteld worden dat organisaties zelf geld bijeen moeten brengen. Dat doen zij namelijk al via extra OZB opbrengsten die in het Ondernemersfonds gestort worden. Als dit niet toereikend is moet er verantwoord bijgeplust worden.
26.In Pijnacker-Nootdorp mogen windturbines komen.
Helemaal niet mee eens
Grote, hoge windmolens vinden wij niet passen in onze gemeente. Een uitzondering zou kunnen zijn een kleine windmolen op een privé bedrijf of op een bedrijventerrein.
27.Om de bouw van ouderenwoningen te stimuleren moet de gemeente een korting geven op de grondprijs.
Helemaal mee eens
Eerlijk Alternatief wil dat er iets gedaan wordt aan de grondprijs om de bouw en realisatie van woningen voor in ieder geval ouderen mogelijk te maken. Dit zou onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk kunnen zijn om de bouw voor andere doelgroepen zoals jongeren , starters en 1 persoonshuishoudens, mogelijk te maken.
28.De gemeente moet meer inzetten op preventie, in plaats van op een harde aanpak van hangjongeren.
Mee eens
Preventie van criminaliteit of overlast vindt Eerlijk Alternatief van het grootste belang, Voorkomen is altijd beter dat genezen….Een daadwerkelijke oplossing zal altijd liggen in een combinatie van preventie en het streng optreden tegen opgetreden of dreiging van criminaliteit.
29.Vervuilende bedrijven moeten uit de gemeente worden geweerd, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid.
Mee eens
In onze gemeente waarbij de bedrijventerreinen dicht bij of zelfs midden in de woonwijken liggen is er geen ruimte voor vervuilende bedrijven met een hoge milieucategorie.
30.Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op één centrale locatie per kern, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij.
Helemaal niet mee eens
Toch wil Eerlijk Alternatief het afsteken van vuurwerk door particulieren niet verbieden. Wel moeten er vuurwerkvrije zones op kwetsbare plekken zijn, zoals bij verzorgingshuizen, scholen en maneges. Begin met het handhaven op illegaal vuurwerk en het te vroeg afsteken van vuurwerk.
31.De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving.
Helemaal mee eens
Vrijwilligerswerk is een goede manier om aan werkervaring te komen, maar Eerlijk Alternatief is tegen gedwongen werkzaamheden in de zorg. Dit kan als tegenprestatie voor een uitkering, maar dan wel als de kandidaat zelf ook in de zorg deze tegenprestatie wil vervullen.
32.Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een raadgevend referendum organiseren.
Mee eens
Eerlijk Alternatief ziet - afhankelijk van het onderwerp - kansen voor een raadgevend referendum.
33.Om de winkelcentra aantrekkelijk te houden, mogen er geen nieuwe winkels op bedrijventerreinen komen.
Helemaal mee eens
De detailhandel moet in beginsel in de centra komen, niet aan de randen en niet op bedrijventerreinen.